Grant 3: granty na wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie edukacyjnym i psychologicznym uczniów

11.05.2022
Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Uwaga!

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył okres
składania wniosków o przyznanie grantów do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

Informacja o wynikach

Lista rankingowa

Na podstawie § 7 ust. 20 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 11 października 2022 r. zatwierdził  Uchwałą Nr 1774/22 (.pdf, 434 KB) listę rankingową tj. listę Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania  lista (.pdf, 420 KB)

Umieszczenie Wnioskodawcy na liście Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.

Wyniki oceny formalnej i porównawczej

Na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 publikujemy wyniki oceny formalnej i porównawczej złożonych wniosków o przyznanie grantu.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej i porównawczej oraz uzyskały rekomendacje do przyznania grantu. Kwota alokacji przeznaczona na Konkurs grantowy – Grant 3 nie została w całości wykorzystana. 

Jednocześnie przypominamy  o uprawnieniu wynikającym z § 7 ust. 9 Regulaminu tj. możliwości wniesienia protestu.

Wyniki oceny formalnej i porównawczej (.pdf, 717 KB)

I. Cel zadania grantowego

Celem jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

 II. Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3

V. Finanse

 1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 3 wynosi 13 520 00,00 zł.
 2. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).
 3. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.
 4. Kwota Grantu nie może przekroczyć iloczynu: 40 000,00 PLN x liczba szkół/placówek systemu oświaty, które Wnioskodawca wskaże we Wniosku o przyznanie grantu w kategorii pn. Planowane wskaźniki, z zastrzeżeniem iż maksymalna kwota Grantu nie będzie wyższa niż:
  a)  800 000,00 PLN - w przypadku Wnioskodawcy Gminy Miejskiej Kraków,
  b)  240 000,00 PLN - w przypadku Wnioskodawcy: Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów,
  c)  120 000,00 PLN - w przypadku pozostałych Wnioskodawców będących organami prowadzącymi szkoły.
 5. Liczba Grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.

VI. Harmonogram naboru

Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od 11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 8 czerwca  2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia wniosku w formie elektronicznej na adres mailowy:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl, w terminie określonym w pkt VI

VIII. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 616 0 715, 616 07 16, 616 07 20, 616 07 09, Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny; https://www.fundusze.malopolska.pl; https://www.rpo.malopolska.pl; https://bip.malopolska.pl/umwm

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 3: wersja obowiązująca od 31.05.2022 (.docx, 930 KB) wersja archiwalna (.docx, 921 KB)
 2. Wniosek o przyznanie grantu (.xlsm, 63,5 KB)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (.docx, 828 KB)
 4. Wzór protestu (.docx, 86,0 KB)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (.xlsm, 58,6 KB)
 6. Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 81 KB)
 7. Załącznik nr 5 do regulaminu - Wykaz narzędzi do nauki zdalnej w ramach Konkursu grantowego - Grant 1 (.docx, 71,5 KB)
 8. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (.docx, 68,7 KB)
 9. Dochód na 1 mieszkańca – tabela (.xlsm, 17 KB)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 26.05.2022 r. (.pdf, 486 KB)