Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej

05.10.2020

Zatwierdzenie oceny formalnej i porównawczej wniosków o przyznania grantu nr 1 w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy” - grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant 1, informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 18 listopada br., po zapoznaniu się z oceną wniosków o przyznanie grantu, zatwierdził wyniki oceny formalnej i porównawczej wniosków. Poniżej publikujemy następujące listy:

Lista rankingowa (.xlsx, 12,6 KB) – zawierająca listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania 

Lista rezerwowa (.xlsx, 14,4 KB)- tj. lista obejmująca wnioski, które spełniły kryteria oceny i uzyskały  ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego, zdecydował o zwiększeniu środków finansowych na przedmiotowy Grant 1 tak, aby wszyscy Wnioskodawcy znajdujący się obecnie na liście rezerwowej otrzymali dofinasowanie na zakup sprzętu komputerowego. Zwiększenie środków finansowych na Grant 1 nastąpi po zmianie dokumentów programowych, wówczas wnioski znajdujące się obecnie na liście rezerwowej zostaną dopisane do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. W tej sprawie będziemy się z Państwem kontaktować osobnym mailem.

Lista wniosków (.xlsx, 8,99 KB), które nie spełniły kryteriów formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną.

Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

Nabór wniosków o grant w ramach projektu  pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” W Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje  Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego   Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

I. Cel projektu 

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

II. Formuła projektu 

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) z terenu Województwa Małopolskiego.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

 1. Wydatki kwalifikowane w zadaniu  grantowym stanowią wyłącznie koszty zakupu:
  1)laptopów,
  2)komputerów typu All in One,
  3)tabletów,
  4)ubezpieczeń zakupionego sprzętu komputerowego,
  5)usług zapewniających dostęp do Internetu,
  6)oprogramowań,
  7)innych niezbędnych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędnych akcesoriów i oprogramowań dla osób z niepełnosprawnościami
 2. Wartość jednostkowego sprzętu nie może przekroczyć  kwoty, właściwej dla środka trwałego  tj. 10 000 zł netto. 
 3. Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest:
  1) zakup nowego sprzętu komputerowego,
  2)zakup sprzętu używanego o ile spełnione są łącznie następujące warunki:
  a) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
  b) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
  c) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (liczonych w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.
  3)Należy pamiętać, iż deklaracje, o których mowa w ust. 3, ppkt. 2 lit. b) i c), powinny również zawierać dane umożliwiające powiązanie przedmiotu sprzedaży z zadaniem  grantowym. 4. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach zadania grantowego realizowanego przez Grantobiorców  rozpoczyna się od 17 września 2020 r. i kończy się po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

V. Finanse 

Wartość projektu: 8 020 000,00 zł 

 1. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego  to 85 %Unia  Europejska + 15 % Budżet Państwa.
 2. Maksymalna wartość grantu  wynosi w przypadku wnioskodawców: 
  a)z Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Miasta Nowy Sącz, Gminy Miasta Tarnów: 125 000 zł       
  b)pozostałych:  75 000 zł;
 3. Maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu przypadająca na jedną szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN.
 4. Liczba grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych. Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”.

Uwaga!

W związku z pojawiającym się pytaniami o rachunek bankowy: Grantodawca rekomenduje, aby Grantobiorcy wyodrębnili rachunek bankowy (najlepiej nieoprocentowany) dla przejrzystości operacji finansowych.

VI. Harmonogram naboru 

Termin składania wniosków o grant: od 5 października 2020 r. od godziny  12.00  (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 października 2020 do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru). 

VII. Sposób aplikowania:

 Wypełniony wniosek o grant (bez pisma przewodniego) powinien zostać dostarczony do Grantodawcy w formie elektronicznej (wyłącznie plik .xlsx) na adres e-mail:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl 

VIII Ocena wniosków 

 1. Ocena wniosku o przyznanie Grantu nr 1 składa się z dwóch etapów: najpierw oceny formalnej a następnie oceny porównawczej i przebiega zgodnie z przyjętymi kryteriami, określonymi w Regulaminie. 
 2. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. 

IX. Informacja o projekcie  

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 6160720, 6160715, 6160719, 6160717  lub 6160721. Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny https://bip.malopolska.pl/umwm https://www.fundusze.malopolska.pl https://www.rpo.malopolska.pl

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Załączniki: 

1.  Regulamin udzielania grantów  w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”, (.docx, 902 KB)

2.  Wniosek o przyznanie grantu (.xlsm, 68,5 KB), Instrukcja (.docx, 13 KB), Dochód na 1 mieszkańca (.xlsx, 17 KB).

3.  Wzór umowy o powierzenie grantu, (.docx, 889 KB)

4.  Wzór protestu, (.docx, 86 KB)

5.  Wzór wniosku o rozliczenie grantu, (.xlsx, 56 KB)

6.   Rekomendowane wymagania minimalne i maksymalne dla laptopów, (.docx, 17,1 KB)

7.  Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności podatku VAT. (.doc, 85,0 KB)