Grant 2: granty na zakup urządzeń cyfrowych dla szkół modelowych

11.05.2022
Województwo Małopolskie - Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza Nabór wniosków o grant w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wynikach

Listy rankingowe
na podstawie § 7 ust. 26 i ust.27. Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2 stanowiącego załącznik do uchwały Nr 709/22 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałą: Nr 887/22 z dnia 31 maja 2022 r, uprzejmie informujemy Państwa iż, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022r. zatwierdził Uchwałą Nr 1483/22 (.pdf, 382 KB) listy rankingowe tj.:

Umieszczenie Wniosku o przyznanie grantu na liście Wniosków rekomendowanych do dofinansowania jest równoznaczne z przyznaniem prawa do Grantu.
Uchwała ZWM listy rankingowe

Wyniki oceny merytorycznej

Na podstawie § 7 ust. 14 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 709/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego uchwałą nr 887/22 z dnia 31 maja 2022 r. uprzejmie informujemy Państwa o wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 2.

Jednocześnie przypominamy o uprawnieniach wynikających z § 7 ust. 15 Regulaminu.

Wyniki oceny merytorycznej (.xlsx, 13,7 KB)

Wyniki oceny formalnej

Na podstawie §7 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2 oraz w związku z dokonaną oceną formalną wniosków, które wpłynęły w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 2, informujemy, iż wszystkie wnioski spełniły wymagania oceny formalnej. W wyniku pozytywnej oceny formalnej wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Informacja o złożonych wnioskach

Lista Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w odpowiedzi na Konkurs grantowy - Grant 2 (.pdf, 492 KB)

W przypadku Wnioskodawcy, który przesłał Wniosek o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o Konkursie grantowym – Grant 2 w terminie do dnia 08.06.2022 r do godz. 12:00, a nie znalazł się na liście, o której mowa powyżej, w terminie do 28.06.2022 r., jest zobligowany do dostarczenia Grantodawcy potwierdzenia złożenia Wniosku o przyznanie grantu, na którym będzie widnieć: adres elektroniczny skrzynki pocztowej wskazanej w ogłoszeniu o naborze, adres elektroniczny Wnioskodawcy, „temat” wysłanej wiadomości, treść wiadomości wraz z załączonym Wnioskiem o przyznanie grantu oraz data i godzina przesłania Wniosku do Grantodawcy. W przypadku uznania przez Grantodawcę, że wina nieotrzymania Wniosku o przyznanie grantu przez Grantodawcę nie leży po stronie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Grantodawcy Wniosku w ustalonej z Grantodawcą formie i terminie.

I. Cel zadania grantowego

Celem Zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, w którym wybrana szkoła  zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

II. Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być organ prowadzący publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) znajdujące się na terenie Województwa Małopolskiego

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania

Zgodnie z regulaminem udzielania grantów w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 2  

V. Finanse

 1. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie zadania grantowego w ramach Projektu grantowego dla Konkursu grantowego – Grant 2 wynosi 1  980000,00 zł.
 2. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (UE) i Budżetu Państwa (BP).
 3. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie zadania grantowego wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.
 4. Maksymalna wartość grantu wynosi 90 000 zł i jest ustalana na podstawie Wykazu zakupów.
 5. Liczba Grantów jest uzależniona od posiadanych przez Grantodawcę środków finansowych.  

VI. Harmonogram naboru

Uwaga!

31 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył okres składania wniosków o przyznanie grantów do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

Nabór Wniosków o przyznanie grantów będzie prowadzony od  11 maja 2022 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 8 czerwca  2022 r. do godziny 12.00 (dzień zamknięcia naboru).

VII. Sposób aplikowania:

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest do złożenia wniosku (wyłącznie plik programu Excel) wraz z załącznikami określonymi we Wniosku o przyznanie grantu w formie elektronicznej na adres mailowy:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl, w terminie określonym w pkt VI

VIII. Informacja o projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  Tarczaedukacyjna@umwm.malopolska.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: (+48 12) 616 07 15, 616 07 16, 616 07 20, 616 07 09.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem Udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant  2

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: http://www.malopolska.pl/mta-pakiet-edukacyjny; https://www.fundusze.malopolska.pl; https://www.rpo.malopolska.pl; https://bip.malopolska.pl/umwm

Departament Edukacji UMWM zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Dokumenty do pobrania

 1.  Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2: wersja aktualna od 31.05.2022 (.docx, 942 KB)  wersja archiwalna (.docx, 938 KB)
 2. Wniosek o przyznanie grantu, (.xlsm, 62,7 KB) wraz z wymaganymi załącznikami tj. Deklaracja zawarcia umowy o realizacji zadań „Szkoły modelowej” w ramach projektu "Małopolska chmura edukacyjna-nowy model nauczania" w ramach poddziałania 10.1.4 RPO WM (.docx, 72,8 KB) i opis kryterium potencjału transformacji cyfrowej (.docx, 847 KB)
 3. Wzór umowy powierzenia grantu (.docx, 888 KB)
 4. Wzór protestu (.docx, 85,9 KB)
 5. Wzór wniosku rozliczającego grant (.xlsm, 58 KB)
 6. Karta oceny formalnej (.docx, 96,8 KB)
 7. Karta oceny merytorycznej (.docx, 108 KB)
 8. Wykaz Szkół modelowych I wybranych w ramach Pierwszy konkurs grantowy – Grant 2 (.docx, 855 KB)
 9. Załącznik nr 3 do umowy Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 81 KB)
 10. Załącznik nr 4 do umowy - wykaz niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych  oraz oprogramowania w celu dokonania przez szkoły transformacji cyfrowej (.xlsm, 86,5 KB)
 11. Załącznik nr 5 Umowa dotycząca transformacji cyfrowej (.docx, 73,9 KB)
 12. Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Informacja o obowiązkach dotyczących płatności w związku z tzw. białą listą podatników VAT oraz mechanizmem podzielonej płatności (.docx, 66,5 KB)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 26.05.2022 r. (.pdf, 450 KB)