Fundusze Europejskie dla Małopolski 2007-2013

W Małopolsce w latach 2007-2013 zrealizowano 8 138 projektów sfinansowanych z funduszy unijnych o wartości 37,9 mld zł. Poziom wydatkowania środków unijnych lokuje Małopolskę na 3 pozycji wśród polskich regionów.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze środków europejskich w latach 2007-2013 realizowany na terenie Województwa Małopolskiego. 

Głównym zadaniem, MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Stopień, w jakim ww. cel zostanie zrealizowany zależy przede wszystkim od inwestycji wzmacniających konkurencyjność regionu, wspierania innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawy środowiska naturalnego i kulturowego.

Dla osiągnięcia celu głównego określono dziewięć celów strategicznych, realizowanych poprzez odpowiadające im dziewięć priorytetów MRPO 2007-2013:

  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 
  2. Gospodarka regionalnej szansy. 
  3. Turystyka i przemysł kulturowy. 
  4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. 
  5. Krakowski Obszar Metropolitalny. 
  6. Spójność wewnątrzregionalna. 
  7. Infrastruktura ochrony środowiska. 
  8. Współpraca międzyregionalna. 
  9. Pomoc techniczna.

2 sierpnia 2018 r. jest oficjalną datą zamknięcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO). Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach powyższego programu zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat od powyższej daty, tj. do 2 sierpnia 2021 r. Instytucja Zarządzająca MRPO może przedłużyć termin, o którym mowa powyżej, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. 

Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, jest zobowiązany do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, lecz nie krócej niż do trzech lat od daty zamknięcia programu. 

Wszyscy beneficjenci MRPO zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji projektowej w przypadku przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy, w tym KE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, w okresie do 2 sierpnia 2021 r.

Pliki do pobrania:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013 (.pdf, 4,14 MB)

Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (.pdf, 7,48 MB)

Regulamin Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny w latach 2007 – 2013 (.pdf, 417 KB)

Sprawozdanie końcowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (.pdf, 6,88 MB) Załączniki do sprawozdania końcowego (.zip, 14,2 MB)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Głównym celem programu był wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składał się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
I. Zatrudnienie i integracja społeczna;
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
III. Wysoka jakość systemu oświaty;
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
V. Dobre rządzenie;

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII. Promocja integracji społecznej
VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem było zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki w ramach komponentu centralnego przeznaczone są przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych. Natomiast środki z komponentu regionalnego przeznaczone są na wsparcie dla osób i grup społecznych.

20 listopada 2017 r. jest oficjalną datą zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). Beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach powyższego programu, zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres 3 lat od powyższej daty, tj. do 20 listopada 2020 r. Jeżeli Beneficjenci zostali zobowiązani do archiwizacji dokumentów przez okres krótszy niż wyżej wskazany, obowiązkiem Instytucji podpisujących Umowy jest poinformowanie Beneficjentów o ostatecznym terminie.
Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, są zobowiązani do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, lecz nie krócej niż do trzech lat od daty zamknięcia programu. 

Wszyscy beneficjenci PO KL zobowiązani są do udostępnienia dokumentacji projektowej w przypadku przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy, w tym KE oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, w okresie do 20 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (.pdf, 2,68 MB)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (.pdf, 2,20 MB)

Regulamin pracy Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) w Województwie Małopolskim (.pdf, 155 KB)

Sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (.pdf, 2 MB) Załączniki do sprawozdania (.xls, 329 KB)