Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci.

Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny. 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 664 KB) - aktualizacja z 05 marca 2020 r.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza Instytucja Zarządzająca Programem. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów jest publikowane na stronie internetowej instytucji. 

Bardzo ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na
ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności i poufności w stosunku do ocenianych projektów.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy: 

  1. korzystają z pełni praw publicznych,
  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu.