Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie Programem i za przestrzeganie i stosowanie regulacji i zasad

Za zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 odpowiada Zarząd Województwa. W praktyce to w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM) realizowane są poszczególne funkcje Instytucji Zarządzającej. 

Departament Rozwoju Regionu UMWM odpowiada m.in. za przygotowanie programu, szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz obsługę Komitetu Monitorującego.

Departament Monitorowania Wdrażania FE UMWM odpowiada m.in. za monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikacja osiąganych celów, a także realizacja procedury odwoławczej i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Departament Funduszy Europejskich UMWM odpowiada m.in. za przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków (w tym kontrolę projektów).

Departament Funduszy Europejskich realizuje ww. zadania w odniesieniu do następujących osi priorytetowych/działań programu:

 • Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, 
 • Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, 
 • Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, 
 • Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
 • Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
 • Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
 • Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, 
 • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, 
 • Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, 
 • Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
 • Oś priorytetowa 12 Infrastruktura społeczna.

Departament Funduszy Europejskich odpowiada również za administrowanie lokalnym systemem informatycznym e-RPO wspomagającym wdrażanie programu, obejmującym proces wyboru, kontraktowania i wdrażania projektów w ramach wszystkich osi priorytetowych.

Zadania Instytucji Certyfikującej realizuje Biuro ds. Certyfikacji. Sporządza, weryfikuje, zatwierdza i przedkłada Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową oraz roczne zestawienia wydatków za dany rok obrachunkowy. Na ich podstawie KE dokonuje płatności okresowych, płatności po zatwierdzeniu corocznego zestawienia wydatków oraz płatności końcowej.

Kontakt do Departamentu Rozwoju Regionu: ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel.: 12 29 90 900  fax: 12 29 90 926

Kontakt do Departamentu Monitorowania Wdrażania FE oraz Biura ds. Certyfikacji: ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 700, fax. (12) 29 90 726.

Kontakt do Departamentu Funduszy Europejskich: ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, tel. (12) 29 90 744, fax. (12) 29 90 741.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4). Część zadań Instytucji Zarządzającej została przekazana do realizacji Instytucjom Pośredniczącym. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.