Instytucje Pośredniczące w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca programem przekazała wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Instytucje Pośredniczące

Dla realizacji Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego wyznaczono następujące Instytucje Pośredniczące:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Odpowiada za przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków (w tym kontrolę projektów) w zakresie następujących działań/osi priorytetowych:

  • Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji, 
  • Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB,
  • Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,
  • Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP,
  • Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa,
  • Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie,
  • Oś priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Odpowiada za przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków (w tym kontrolę projektów) w zakresie 8 Osi priorytetowej Rynek pracy.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Realizuje działania w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Poddziałania 10.1.1 – Wychowanie przedszkolne - ZIT oraz Poddziałanie 10.2.1 – Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT. Stowarzyszenie wykonuje również zadania związane z wyborem projektów w trybie pozakonkursowym.

Kontakt do Instytucji Pośredniczących:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.12 376 91 00, fax: 12 376 91 20

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 42 87 870, faks 12 42 29 785

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 341 85 12

Zasady powoływania i funkcjonowania instytucji w programie określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 10).