Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 34 publikacje z
  • wszystkich kategorii.

Krakowski Obszar Metropolitalny | PDF, 44.97MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Subregion Małopolska Zachodnia | PDF, 47.00MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia.

Subregion sądecki | PDF, 49.30MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu sądeckiego.

Subregion podhalański | PDF, 47.76MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu podhalańskiego.

Subregion tarnowski | PDF, 45.38MB

Publikacja prezentuje wybrane projekty zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na obszarze subregionu tarnowskiego.

Fundusze na weekend. Przewodnik turystyczny | PDF, 113.63MB

W przewodniku zaprezentowano wybrane projekty zrealizowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pokazano zaledwie niewielką część zrealizowanych działań, jednocześnie mając nadzieję, że publikacja stanie się inspiracją do poszukiwania własnych, niezwykłych miejsc na mapie  regionu.

turystyka

Fundusze Europejskie dla małopolskiego biznesu | PDF, 4.86MB

„Małopolska to dla przedsiębiorców region wielkich możliwości. Wiemy, jak w praktyce wspierać rozwój firm. To nie tylko ogromne środki finansowe, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też instytucje nastawione na pomoc i obsługę biznesu. Nie bez powodu doceniono nas na międzynarodowej arenie przyznając tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości."

rozwój firm

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Nowy wymiar informacji | PDF, 286.00KB

Fundusze Europejskie są dla wszystkich! Ważne tylko, żeby wiedzieć gdzie aplikować, na co można otrzymać dofinansowanie oraz jak wygląda realizacja unijnego projektu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą e-publikacją, w której krok po kroku dowiesz się, jak wygląda cykl życia projektu oraz na co możesz wykorzystać pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 | PDF, 6.52MB

„Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” określa, w jaki sposób skonstruujesz i będziesz stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Skorzystaj ze wsparcia WYMIEŃ PIEC | PDF, 2.74MB

Dowiedz się, jak otrzymać nawet do 8 tys. zł na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji. Radzimy krok po kroku, jak to zrobić.

ochrona środowiska

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 3.72MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020. Zapraszamy również do zapoznania się z wersją kontrastową i wersją w języku migowym.

praca i integracja społeczna
Pozostałe formaty: pdf, 3.72MB, pdf, 3.57MB, pdf, 205.21KB

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 | PDF, 2.23MB

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. 

Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

praca i integracja społeczna

Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego | PDF, 2.01MB

Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego skierowany jest do wszystkich  zainteresowanych pozyskiwaniem finansowego wsparcia w ramach RPO WM. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje na temat środków RPO, zasad realizacji projektów, aktualnych konkursów, szkoleń realizowanych przez PIFE oraz stopnia realizacji RPO. 

Działania samorządowe
Pozostałe formaty: pdf, 30.39MB, pdf, 2.46MB, pdf, 17.86MB

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe | PDF, 3.59MB

Celem Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zachęcamy Wnioskodawców przygotowujących projekty inwestycyjne w ramach programu regionalnego do zapoznania się z podręcznikiem i uwzględnienia wskazówek w nim zawartych. Więcej informacji  

ochrona środowiska, 207 stron

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 9.75MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020