Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 38 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 | PDF, 2.23MB

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. 

Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

praca i integracja społeczna

Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego | PDF, 2.01MB

Biuletyn Informacyjny Województwa Małopolskiego skierowany jest do wszystkich  zainteresowanych pozyskiwaniem finansowego wsparcia w ramach RPO WM. Wydawnictwo zawiera m.in. informacje na temat środków RPO, zasad realizacji projektów, aktualnych konkursów, szkoleń realizowanych przez PIFE oraz stopnia realizacji RPO. 

Działania samorządowe
Pozostałe formaty: pdf, 30.39MB, pdf, 2.46MB, pdf, 17.86MB

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe | PDF, 3.59MB

Celem Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Zachęcamy Wnioskodawców przygotowujących projekty inwestycyjne w ramach programu regionalnego do zapoznania się z podręcznikiem i uwzględnienia wskazówek w nim zawartych. Więcej informacji  

ochrona środowiska, 207 stron

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | PDF, 9.75MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020

Fundusze Europejskie bez barier | PDF, 2.35MB

Broszura zawiera pomocne informacje na temat Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych | PDF, 2.26MB

Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych, dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w zamówieniach publicznych, realizowanych w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Informacje dla osób zainteresowanych unijnymi dotacjami | 7Z, 2.05MB

Cykl ośmiu broszur zawiera podstawowe informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Zostały opracowane przez pracowników Centralnego Punktu Informacyjnego sieci PIFE. Są one kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych unijnymi dotacjami.

Programy i i nicjatywy europejskie - potencjalne źródła finansowania projektów realizujących strategie ponadregionalne | PDF, 1.02MB

Publikacja przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prezentuje programy, w ramach których możliwe jest znalezienie instrumentów realizacji celów strategii dedykowanych makroregionom.

Mamy dla Ciebie miliardy euro. Regionany Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 | PDF, 541.72KB

Nowy małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) otrzyma 2 878 mln EUR i będzie drugim największym (po śląskim) programem regionalnym w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 region otrzyma blisko miliard euro więcej. Folder prezentuje nowy Program.

Festiwal Funduszy Europejskich Wstęp Wolny - Małopolska myśli o kulturze | PDF, 5.39MB

Zobaczmy, jak wokół nas, każdego dnia rozkwita kultura. Dzieje się tak także dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich. I odpowiedzmy na zaproszenie do wspólnego odwiedzania ogrodów kultury w Małopolsce. Gdzie one są? O tym jest ta publikacja.

kultura i sztuka

Małopolska. Będzie się działo! | PDF, 20.27MB

Nowy małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) otrzyma 2 878 mln EUR i będzie drugim największym (po śląskim) programem regionalnym w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 region otrzyma blisko miliard euro więcej. Folder prezentuje nowy Program.

Wskazania dotyczące zakresu wsparcia w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, planowanych efektów, planowanych kwot dofinansowania na poszczególne rodzaje projektów bazują na wersji projektu tego programu z dnia 1 kwietnia 2014, przygotowanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego i przekazanej do negocjacji z Komisją Europejską.

Małopolska myśli o innowacjach | PDF, 323.21KB

Artykuł opisujący priorytet I. „Gospodarka wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

badania, rozwój, innowacje

Małopolska myśli o technologiach cyfrowych | PDF, 322.95KB

Artykuł opisujący priorytet II. „Cyfrowa Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

telekomunikacja i e-usługi

Małopolska myśli o przedsiębiorcach | PDF, 322.76KB

Artykuł opisujący priorytet III. „Przedsiębiorcza Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rozwój firm

Małopolska myśli o czystym powietrzu | PDF, 323.49KB

Artykuł opisujący priorytet IV. „Regionalna polityka energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

energetyka