Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2023 – Pomoc Techniczna

Cel projektu: głównym celem projektu Pomocy Technicznej jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wsparcie obsługi Programów osiągnięte zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w zakresie zarządzania, wdrażania i certyfikacji.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na istotne znaczenie zasobów ludzkich, w tym konieczność zapewnienia adekwatnego wynagradzania oraz utrzymywania i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone zostanie na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia stanowisk pracy w celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz wzmocnienia standardów pracy urzędniczej.  Wsparte zostaną również działania polegające na funkcjonowaniu niezbędnych systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie i wdrażanie oraz certyfikację Programów, realizując tym samym zapisy tzw. polityki e-Cohesion. Finansowane będą wszelkie koszty organizacyjne i administracyjne związane zarówno z oceną projektów, weryfikacją płatności, zapewnieniem ekspertów, monitorowaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach Programów, a także koszty rozpatrywania skarg i odwołań w ich zakresie. Działania obejmą również wykonanie i upowszechnianie ocen, analiz, ekspertyz, opinii, badań oraz ewaluacji na potrzeby Programów oraz informację i promocję. Zapewnione zostanie także sprawne i efektywne funkcjonowanie Komitetów Monitorujących oraz innych ciał zaangażowanych w realizację Programów oraz wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej będą skierowane również na wsparcie zadań związanych z zamknięciem MRPO i PO KL na lata 2007-2013, a także prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem okresu  programowania 2021-2027. Cel główny będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych.

Planowane efekty: rezultatem celu szczegółowego pierwszego (zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania) jest wzmocnienie potencjału instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, certyfikację, monitoring, ocenę i kontrolę Programu. Rezultatem celu szczegółowego drugiego (zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020) jest upowszechnienie wiedzy nt. Programu i korzyści płynących w związku z jego realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Nazwa projektu: Działalność Instytucji Zarządzającej i Certyfikującej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2023 – Pomoc Techniczna 

Nazwa wnioskodawcy: Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020 (UMWM) 

Kwota przyznanego dofinansowania: 50 864 118,00 PLN 

Kwota całkowita projektu: 59 840 140,00 PLN 

Data wybrania projektu: 30.05.2023 

Przewidywany czas realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Zestawienie znaków