Sortownia Barycz

Projekt zakładał zautomatyzowanie procesu wysortowywania tzw. surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Istniejące ciągi technologiczne w zakładzie zostały uzupełnione o dodatkowe separatory. Zainstalowano nowe urządzenia optoelektroniczne oraz pneumatyczne maszyny do wstępnego wydzielania papieru, tworzyw sztucznych, metali żelaznych i nieżelaznych. Unowocześniono także ciąg do sortowania i doczyszczania szkła opakowaniowego. Drugim zadaniem projektu było opracowanie nowoczesnego systemu segregacji odpadów, oraz montaż nowoczesnego wyposażenia technologicznego. Energooszczędny system rozwiązań okazał się być bardzo efektywny, dzięki czemu osiągnięto założone poziomy dobowego przetwórstwa Realizacja projektu pozwoliła na znaczne zwiększenie poziomu odzysku surowców na istniejącej sortowni i spadek kosztów w przedsiębiorstwie. Wraz z równolegle prowadzonymi działaniami w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki, osiągnięto też wymagane prawem poziomy odzysku surowców wtórnych.

Dane:

Nazwa beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie
Tytuł projektu: Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10,7 mln zł
Wartość projektu: 20,75 mln zł