Uśmiechnięty Maluszek = Szczęśliwy Rodzic, RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska

Projekt_Usmiechniety_maluszek (2).jpg

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do 37 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Miejskiej i Wiejskiej Limanowa powracających do pracy lub pragnących rozpocząć pracę, którzy obecnie pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy też wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Formy wsparcia

Żłobek jest przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami. Prowadzone są w nim różnego rodzaju zajęcia z logopedą, neurologopedą, fizjoterapeutą, rehabilitantem, terapeutą SI, oligofrenopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Ich celem jest wyrównanie dysproporcji pomiędzy dziećmi zdrowymi a tymi z niepełnosprawnościami oraz wspomaganie ich rozwoju.

Dodatkowo raz w miesiącu najmłodsi biorą udział w zajęciach integracyjno-edukacyjnych w sali zabaw (typu Bajkoland).

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dane

Projekt: Uśmiechnięty Maluszek = Szczęśliwy Rodzic
Beneficjent: RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym