Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa małopolskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2021 program został powiększony o środki z instrumentu REACT-EU, dedykowane finansowaniu działań naprawczych po pandemii COVID-19, w szczególności łagodzeniu skutków społecznych oraz przygotowaniu do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Wielkość poszczególnych unijnych źródeł finansowania w programie dla województwa małopolskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 071 582 510 euro,
  • Europejski Fundusz Społeczny: 806 633 462 euro.

 Dodatkowa pula środków z instrumentu REACT-EU wynosi 46 265 177 euro.

 Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507 920 472 euro. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Fundusze

I. Gospodarka wiedzy

161 024 704

EFRR

II. Cyfrowa Małopolska

135 386 792

EFRR

III. Przedsiębiorcza Małopolska

246 106 730

EFRR

IV. Regionalna polityka energetyczna

508 140 985

EFRR

V. Ochrona środowiska

107 837 601

EFRR

VI. Dziedzictwo regionalne

159 041 599

EFRR

VII. Infrastruktura transportowa

386 711 501

EFRR

VIII. Rynek pracy

245 388 062

EFS

IX. Region spójny społecznie

255 673 599

EFS

X. Wiedza i kompetencje

201 536 502

EFS

XI. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

192 941 687

EFRR

XII. Infrastruktura społeczna

171 038 372

EFRR

XIII. Pomoc techniczna

104 035 299

EFS

XIV.  REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce

40 794 390

REACT - EFRR
XV. REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym

5 470 787

REACT - EFS
XVI. Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE)

3 352 539

EFRR

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.