Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa małopolskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Wielkość poszczególnych unijnych źródeł finansowania w programie dla województwa małopolskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 068 587 710 euro
  • Europejski Fundusz Społeczny:809 628 262 euro

 Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507 920 472 euro. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Udział łącznego wsparcia UE w całości środków programu

Fundusze

I. Gospodarka wiedzy

250 018 348

8,69%

EFRR

II. Cyfrowa Małopolska

140 000 000

4,86%

EFRR

III. Przedsiębiorcza Małopolska

240 000 000

8,34%

EFRR

IV. Regionalna polityka energetyczna

420 000 000

14,59%

EFRR

V. Ochrona środowiska

138 000 000

4,79%

EFRR

VI. Dziedzictwo regionalne

169 069 362

5,87%

EFRR

VII. Infrastruktura transportowa

390 500 000

13,57%

EFRR

VIII. Rynek pracy

270 764 148

9,41%

EFS

IX. Region spójny społecznie

232 000 000

8,06%

EFS

X. Wiedza i kompetencje

204 930 638

7,12%

EFS

XI. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

170 000 000

5,91%

EFRR

XII. Infrastruktura społeczna

151 000 000

5,25%

EFRR

XIII. Pomoc techniczna

101 933 476

3,54%

EFS

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.