Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dowiedz się więcej o dofinansowaniach zwrotnych - innym sposobie na wsparcie Twojej inwestycji.

Dotacje to atrakcyjne, bezzwrotne wsparcie dla podmiotów, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju Małopolski. Z punktu widzenia gospodarki regionu mają jednak tę wadę, iż przy jednorazowej możliwości ich wykorzystania, dostępność ich szybko się wyczerpuje. Od odbiorców dotacji wymaga się przy tym bardzo szczegółowych i rygorystycznych planów ich wydatkowania a następnie obowiązku jej rozliczenia i utrzymania uzyskanych rezultatów, co z uwagi na konieczne do poniesienia na ten cel nakłady, w pewnych warunkach może zadecydować o braku efektywności ekonomicznej zastosowania tego rodzaju sposobu sfinansowania inwestycji.

Skorzystanie z instrumentów zwrotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nie ma tych wad. Z ich charakteru wynika, iż z tych samych środków można korzystać wielokrotne i środki te stale zasilają gospodarkę regionu. Warunki korzystania z nich są preferencyjne w stosunku do analogicznych produktów dostępnych na rynku komercyjnym. Sposób wnioskowania o pożyczkę jest znacznie prostszy niż o dotację, a w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji pomagają instytucje finansujące współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menadżerem projektu w Małopolsce). Poza tym mogą z nich skorzystać podmioty, które w komercyjnych bankach mogłyby mieć problem z uzyskaniem kredytu.

Małopolska uruchomiła mechanizm wsparcia finansowego w formie pożyczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i ukierunkowała je na:

 • wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • wzrost efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii,
 • rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich.

Oferta preferencyjnych pożyczek skierowana jest do szerokiego grona podmiotów. Są to przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL lasów państwowych, szkoły wyższe i administracja rządowa.

Menadżerem projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który w głównej mierze działa poprzez współpracujące z nim instytucje finansujące. Dane poszczególnych pośredników finansowych udzielających pożyczek dostępne są na stronie Menadżera projektu. Aby przejść do strony kliknij link.

Na warunkach RPO WM 2014-2020 pożyczka na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw może sięgać nawet miliona zł. Osobne pule środków zostały przeznaczone dla nowych firm oraz tych już bardziej zakorzenionych na rynku.

Do 10 mln zł będą mogły pożyczyć spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego i wspólnoty mieszkaniowe na termomodernizację budynków, w tym na wymianę źródeł ciepła, również z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. W ich przypadku okres spłaty zadłużenia może wynieść nawet 20 lat. Oszczędności na eksploatacji budynku, niski koszt pożyczki i długi okres spłaty mogą pozwolić mieszkańcom modernizować budynki bez podnoszenia składek na fundusz remontowy.

Z kolei na realizację projektów rewitalizacyjnych będą udzielane pożyczki w wysokości od 300 tys. do 15 mln zł o okresie finansowania do 20 lat od momentu uruchomienia wsparcia.

Przeczytaj więcej na ten temat

1)  Oferta pożyczkowa dla firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy

Dla kogo pożyczki?

Zarówno dla przedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 24 m-ce („Pożyczka dla start-upów”), jak i tych, które funkcjonują na rynku powyżej 2 lat („Pożyczka”).

Czy to się opłaca? Tak, ponieważ:

 • Wartość pożyczki może wynieść nawet 1 mln zł!
 • Nie jest wymagany wkład własny.
 • Nie są pobierane prowizje i inne opłaty.
 • Wypłata pożyczki następuje w ciągu maks. 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.
 • Dla firm działających w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim, gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, proszowickim , czyli terenach o niskiej aktywności gospodarczej możliwe jest korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie na poziomie 1,87% w skali roku. Dla pozostałych firm oprocentowanie wynosi już od 2,87%. Okres spłaty to maks. 7 lat (w tym możliwa karencja w spłacie kapitału - 6 miesięcy).

Na co pożyczki?

Na przykład na zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego, inwestycje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Część pożyczki można przeznaczyć także na finansowanie kapitału obrotowego.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?

Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio zajmują się udzielaniem pożyczek są:

W przypadku pożyczek dla start-upów:

 • Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
 • Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

W przypadku pożyczek dla firm działających powyżej 24 m-cy:

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
 • Konsorcjum w składzie: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Lubelska Fundacja Rozwoju, Oddział w Krakowie.

Biura poszczególnych pośredników finansowych zlokalizowane są nie tylko w Krakowie, ale w całym regionie. Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej  Małopolskiej pożyczki

2)  Jak poprawić efektywność energetyczną budynków?

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument finansowy

Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej oferty pożyczkowej wspierającej inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła!

Kto może zostać pożyczkobiorcą?

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty (w zakresie budowy budynków komunalnych).

Korzystna oferta

 • Wartość pożyczki od 100 tys. do 3,2 mln zł!
 • Warunki korzystniejsze niż rynkowe.
 • Oprocentowanie od 0,15% do 0,5% w skali roku uzależnione od osiągniętych oszczędności energii.
 • Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania.
 • Okres spłaty: do 20 lat.
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy.
 • Brak prowizji i innych opłat.
 • Wkład własny: 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).

Na co pożyczka?

Inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów jest przeprowadzenie audytu energetycznego, służącego m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii oraz możliwościach opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

Ważne: preferowane są projekty w zakresie efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE, jak również w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

Minimalny poziom efektywności energetycznej wynosi 25%.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?

Menedżerem Funduszu Funduszy, czyli zarządzającym kompleksową ofertą unijnych pożyczek w Małopolsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Pośrednikiem finansowym, który bezpośrednio zajmuje się udzielaniem pożyczek jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

3)  Rewitalizacja miast i odnowa obszarów wiejskich? Tak! To możliwe dzięki Małopolskiej Pożyczce!

Działanie 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski

Jeśli Państwa instytucja podejmuje inwestycje w miastach i na obszarach wiejskich, warto poznać szczegóły pożyczki na rewitalizację w naszym regionie!

Kto może skorzystać?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Dlaczego warto?

 • Wartość pożyczki może wynieść od 300 tys. do 15 mln zł!
 • Warunki korzystniejsze niż rynkowe.
 • Oprocentowanie od 0,75% w skali roku!
 • Ustalone oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym.
 • Okres spłaty: do 20 lat.
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy.
 • Brak prowizji i innych opłat.
 • Wkład własny - 24% wartości przedsięwzięcia (w przypadku pożyczek w formie pomocy inwestycyjnej).

Co można sfinansować?

 • przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, np. żłobki, szkoły, świetlice, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kultury;
 • budowę obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne;
 • działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, np. place, skwery, parki, drogi rowerowe;
 • modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • w tym modernizację energetyczną budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

Ważne: Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanych w programie rewitalizacji danej gminy problemów społecznych.

Gdzie można uzyskać pożyczkę?

Pośrednikami finansowymi, którzy bezpośrednio zajmują się udzielaniem pożyczek są należące do konsorcjum: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej.
Ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej „ Małopolskiej pożyczki

Pośrednicy cały czas udzielają pożyczek. Warto z nich skorzystać!

Przeczytaj więcej na ten temat