Poznaj 7 obszarów, na które Małopolska stawia w perspektywie 2014-2020.

Czym są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarki lub nauki, które każdy z polskich regionów zidentyfikował i będzie rozwijał w perspektywie 2014-2020. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych.

Poznaj małopolskie inteligentne specjalizacje

Zarys małopolskich inteligentnych specjalizacji został przedstawiony w  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Do dziedzin specjalizacji zaliczono:

  • Nauki o życiu (Life Science) 
  • Energia zrównoważona 
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT) 
  • Chemia 
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń), 
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy, 
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

Podczas 25 spotkań oraz intensywnej współpracy z wykorzystaniem korespondencji elektronicznej  Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji, w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, wypracowały dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego (22 września 2015 r.):   Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zawiera on szczegółowy opis obszarów małopolskich inteligentnych specjalizacji, które zostały przedstawione w zarysie w  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Będzie on stanowić m.in. wytyczną w zakresie określania zgodności z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy oraz osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nauki o życiu (Life Science)

Specjalizacja Life Science obejmuje dwa łańcuchy wartości opisujące procesy rozwoju opartych na wiedzy innowacji z dziedziny biotechnologii i life science, które definiują potencjał strategiczny Regionu:

  • zdrowie i jakość życia (produkty i technologie stosowane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób ludzi i zwierząt); 
  • bio-gospodarka (półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farmaceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii).

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Life Science

Energia zrównoważona

Energia zrównoważona obejmuje 6 dziedzin: Inteligentne sieci i magazynowanie energii, Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych, Efektywność energetyczna, Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii, Odnawialne źródła energii oraz Energooszczędne inteligentne budynki i miasta.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Energia zrównoważona

Technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym multimedia (ICT)

ICT dotyczą w szczególności wszelkich działań obejmujących produkcję i wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Specjalizacja obejmuje 15 dziedzin: Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, Technologie informatyczne wspomagające produkcję żywności wysokiej jakości, Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Systemy Inteligentnego projektowania i zarządzania budynkami, Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, Nowoczesne technologie gospodarowania zasobami i surowcami naturalnymi oraz wytwarzanie ich substytutów, Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne, Elektronika oparta na polimerach przewodzących, Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, Optoelektroniczne systemy i materiały oraz Inteligentne technologie kreacyjne.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji ICT

Chemia

Chemia obejmuje w szczególności programy zmierzające do implementacji nowych związków, materiałów i technologii chemicznych, w tym rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej, w obszarach (9 dziedzinach) związanych z ochroną zdrowia; rolnictwem, przemysłem rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym; chemią biologiczną i środowiskową; energetyką; surowcami naturalnymi; gospodarką odpadami; materiałami dla potrzeb budownictwa i transportu; zaawansowanymi materiałami i nanotechnologiami; sensorami.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Chemia

Produkcja metali

Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (dalej: Produkcja metali) obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców.

Specjalizacja obejmuje technologie z 5 dziedzin: Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Produkcja metali

Elektrotechnika

Specjalizacja Elektrotechnika i przemysł maszynowy obejmuje produkcję o największym potencjale innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów.

Specjalizacja obejmuje technologie z 7 dziedzin: Technologie inżynierii medycznej, Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, Zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, Optoelektroniczne systemy i materiały oraz Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Elektrotechnika

Przemysły kreatywne

Przemysły kreatywne i czasu wolnego to aktywności, które mają swoje źródło w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu i miejsc pracy przez produkcję i eksploatację własności intelektualnej.

Specjalizacja obejmuje technologie z 4 dziedzin: Przemysły kreatywne, Projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design), Gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software) oraz Przemysły czasu wolnego.

Zobacz więcej informacji o specjalizacji Przemysły kreatywne

Sprawdź, czy Twój projekt jest zgodny z inteligentnymi specjalizacjami

Jeśli złożyłeś wniosek w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy – zgodnie z przyjętymi  kryteriami wyboru projektów  – będzie on oceniany pod katem zgodności z regionalną inteligentną specjalizacją.  Uzyskasz ocenę pozytywną, jeśli wykażesz, że działania i infrastruktura planowane w ramach projektu wpisują się w specjalizacje. Jeśli nie spełnisz tego warunku, otrzymasz ocenę negatywną i Twój projekt zostanie odrzucony.

Natomiast jeśli złożyłeś wniosek w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Twój projekt może być premiowany za zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją.