Poznaj wsparcie przygotowane dla pięciu małopolskich subregionów.

Subregiony w Małopolsce

Subregiony to obszary strategicznej interwencji w województwie małopolskim, wyodrębnione w celu optymalnego wykorzystania zróżnicowanych przestrzennie potencjałów, wzmacniania czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowania barier rozwojowych w wymiarze regionalnym.

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony został podział na 5 subregionów funkcjonalnych:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) : miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
 • Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski,
 • Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
 • Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański,
 • Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

W systemie finansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego (RPO WM), z KOM zostały wyodrębnione dwa obszary: miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny (Metropolia Krakowska), na terenie którego realizowane będą projekty w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Pozostałe gminy otaczające Metropolię Krakowską tworzą subregion Krakowski Obszar Metropolitalny. Interwencja podejmowana w ramach ZIT oraz subregionów będzie rozłączna, tj. Metropolia Krakowska nie bierze udziału w podziale środków w obszarach dedykowanych pozostałym subregionom, natomiast subregiony nie uczestniczą w podziale środków dedykowanych Metropolii Krakowskiej.

Subregiony w Małopolsce

Subregionalny Program Rozwoju

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (SPR) jest instrumentem służącym wdrożeniu zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym wynikającym z dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. SPR określa zatem politykę Województwa Małopolskiego wobec pięciu subregionów funkcjonalnych. Tym samym SPR stanowi ofertę Samorządu Województwa Małopolskiego dla partnerów z sektora samorządowego, gospodarczego i społecznego mającą na celu uruchomienie oddolnych inicjatyw w celu wykorzystania wewnętrznych potencjałów dla zbudowania specjalizacji poszczególnych subregionów.

Konferencje subregionalne

Konferencja subregionalna to gremium o charakterze inicjującym w zakresie debaty na temat polityki rozwoju subregionu i stanowi płaszczyznę konsultacji w zakresie spraw związanych z rozwojem danego subregionu, w szczególności w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020.

W pracach konferencji subregionalnej reprezentowane są następujące środowiska i instytucje: 

 • samorząd województwa: Zarząd Województwa i Radni Województwa Małopolskiego,
 • samorządy powiatowe i gminne,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje gospodarcze,
 • organizacje społeczne, w tym: organizacje pozarządowe instytucje naukowe, badawcze i rozwojowe, 
 • uczelnie wyższe (publiczne i niepubliczne);
 • służby: Policja, Państwowa Straż Pożarna,
 • parki narodowe,
 • inne, istotne instytucje z terenu subregionu.

Fora subregionalne

Forum subregionalne to gremium powołane przez Instytucję Zarządzając RPO WM, składające się z przedstawicieli samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu danego subregionu.

Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju.

Mechanizm wyboru projektów objętych ścieżką subregionalną

Uwaga

Przedstawione poniżej informacje związane z mechanizmem opartym na ścieżce subregionalnej znajdowały zastosowanie wyłącznie do konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przed dniem wejścia w życie Uchwały Nr 836/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – tj. przed dniem 30 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów ogłaszanych po wyżej wskazanym terminie znaleźć można w komunikacie: Informacja dotycząca mechanizmu subregionalnego.

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został opracowany specjalny mechanizm oparty na ścieżce subregionalnej, który będzie stosowany w 15 Poddziałaniach.

W projektach finansowanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

 • Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, 
 • Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR,
 • Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, 

zastosowany zostanie mechanizm oparty na ścieżce subregionalnej, którego odmienność od „standardowej” procedury konkursowej polega na tym, że: 

 1. Konkurs ograniczony będzie do obszaru subregionu.
 2. Kryteria wyboru projektów będą konsultowane w ramach Forów Subregionalnych.


W projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

 • Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR,
 • Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR,
 • Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,
 • Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR,
 • Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR,
 • Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR,
 • Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR,
 • Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR,
 • Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR,
 •  Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR,
 • Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR,
 • Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR,

zastosowany zostanie mechanizm oparty na ścieżce subregionalnej przebiegający w następujący sposób:

 1. Ogłoszenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Instytucja Zarządzająca RPO WM) naboru kart projektów w danym poddziałaniu we wszystkich subregionach jednocześnie.
 2. Nabór kart projektów.
  Nabór prowadzony jest wyłącznie w formie elektronicznej, karty projektów składane są na adres e-mail: subregiony@umwm.pl.
 3. Kwalifikacja formalna kart projektów.
  Etap trwający co do zasady 30 dni, dokonywany przez IZ RPO WM.
 4. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów.
  Karty projektu, który przeszły pozytywnie kwalifikację formalną, będą kierowane do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej przed Fora Subregionalne. Jej celem jest uzgodnienie wykazów projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na właściwym etapie konkursowym. 

  Ważna informacja

  Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej będzie zakwalifikowanie karty projektu do w/w wykazu projektów subregionalnych, który będzie zatwierdzany przez Forum Subregionalne.

 5. Zatwierdzenie wykazów projektów subregionalnych w drodze uchwały IZ RPO WM.
 6. Opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej, na podstawie której przeprowadzona zostanie właściwa procedura konkursowa (nabór wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena finansowa, ocena merytoryczna, podpisanie umów o dofinansowanie projektów). 

Więcej informacji na temat Poddziałań objętych mechanizmem opartym na ścieżce subregionalnej znaleźć można w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szczegółowe informacje dotyczące trybu realizacji etapów przedkonkursowych będą znajdować się w uchwalanych każdorazowo regulaminach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach danych Poddziałań.