Poznaj ofertę kierowaną do osób fizycznych i przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w kadry.

Jednym z wyzwań, z którymi zmierzymy się w najbliższych latach jest lepsze dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. Pomogą w tym Fundusze Europejskie, w szczególności Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Dzięki Programowi Regionalnemu Województwa Małopolskiego (RPO WM) szkołom i uczelniom łatwiej będzie przekazywać umiejętności potrzebne polskiej gospodarce. Dodatkowo, RPO WM wspierać będzie edukację osób dorosłych.

Edukacja dorosłych

Skłonność Polaków w wieku powyżej 24 lat do uczenia się jest niska. Dlatego Fundusze Europejskie wspierać będą zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych (w szczególności językowych i komputerowych), zdobycie nowych umiejętności i rozwijanie tych już posiadanych. Ułatwi to znalezienie nowej pracy lub utrzymanie już posiadanej. Oprócz kształcenia i szkoleń osoby dorosłe będą mogły skorzystać z  doradztwa edukacyjnego i zawodowego.

Szkoły zawodowe

Program Regionalny Województwa Małopolskiego będą wspierać współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Dzięki dofinansowaniu szkołom łatwiej będzie:

  • przygotowywać programy nauczania wspólnie z pracodawcami,
  • organizować zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów,
  • prowadzić wspólnie z pracodawcami kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  • zwiększać dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii,
  • współpracować z pracodawcami w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • prowadzić doradztwo zawodowe.

W kształceniu zawodowym bardzo ważne jest, by warunki prowadzenia zajęć odzwierciedlały prawdziwe warunki pracy w nauczanych zawodach. Dlatego szkoły zawodowe będą otrzymywać dofinansowanie na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Edukacja dla biznesu

Wsparcie z funduszy skierowane będzie głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i będzie skoncentrowane w szczególności na usługach doradczych i szkoleniowych. Korzystanie z usług wspieranych z EFS będzie wymagało od przedsiębiorcy udziału w kosztach.

O tym, jakie szkolenia będą finansowane, decydować będą potrzeby samych przedsiębiorców. To  przedsiębiorca będzie  decydował  o  zakresie  udzielanego  wsparcia. Umożliwią to tzw.  podmiotowe  systemy  finansowania usług rozwojowych, gwarantujące przedsiębiorcom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o wyborze usług edukacyjnych oraz szybką reakcję na pojawiające się potrzeby  (tzw. usługi szyte na miarę).

Dofinansowanie wybranej przez firmę usługi rozwojowej będą umożliwiały programy regionalne poszczególnych województw, natomiast katalog podmiotów świadczących te usługi oraz ich zakres będzie dostępny w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnokrajowa platforma internetowa jaka zostanie uruchomiona  dzięki wsparciu z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Będzie zawierać informacje o podmiotach świadczących usługi edukacyjne współfinansowane zarówno ze środków EFS, jak i ze środków prywatnych wraz z ich ofertą.