Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Poznaj metody wspierania ośrodków miejskich, przemysłowych lub innych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwo Krakowa i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązały partnerstwo - Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i przygotowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W Strategii ZIT znalazły się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w najbliższych latach.

ZIT w województwie małopolskim

Ze względu na najwyższy w kraju wskaźnik urbanizacji województwa (ok. 78% obszarów miejskich), wsparcie w ramach ZIT w Małopolsce obejmie miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny. Poza Krakowem będzie to 14 gmin: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Obszar wsparcia w ramach ZIT w województwie małopolskim

Porozumienie z Zarządem Województwa dotyczące realizacji Strategii ZIT oraz pełnienia przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska funkcji Instytucji Pośredniczącej zostało podpisane 10 lipca 2015 r.

Kontakt

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 34 18 512
e-mail: biuro@metropoliakrakowska.pl 

www.metropoliakrakowska.pl

Działania i  źródła finansowania Strategii ZIT

Działania strategii ZIT
Działania Strategii ZIT

Prezentacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (.pdf, 1 MB)

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego realizacja projektów w trybie ZIT została przewidziana w następujących poddziałaniach:

  • 3.1 Strefy aktywności gospodarczej  -   poprzez realizację zadań w zakresie infrastruktury rozwoju gospodarczego, przyczyni się do tworzenia warunków dynamizujących rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa;
  • 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń i 4.5 Niskoemisyjny transport miejski - poprzez realizację zadań z zakresu: poprawy efektywności energetycznej, wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz zrównoważonego transportu miejskiego, przyczyni się do poprawy stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców Krakowa;
  • 5.3 Ochrona zasobów wodnych oraz 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami - pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego na obszarze MK, dzięki inwestycjom w gospodarkę odpadami oraz kompleksowej ochronie zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, które będą przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa;
  • 7.1 Infrastruktura drogowa - poprzez rozwój dróg o znaczeniu subregionalnym (alokacja: 10,06 mln euro) przyczyni się do zwiększenia dostępności transportowej oraz bezpieczeństwa na drogach Krakowa;
  • 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne - dzięki wsparciu osób niesamodzielnych i ich opiekunów (z wyłączeniem opieki długoterminowej i teleopieki) oraz usługi interwencji kryzysowej, zapewni mieszkańcom Krakowa szeroki dostęp do usług publicznych, a dzięki temu przyczyni się do  zwiększenia spójności wewnątrzregionalnej;
  • 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego oraz 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego - przyczyni się do podniesienia kompetencji mieszkańców Krakowa, poprzez wsparcie kształcenia zawodowego oraz tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;
  • 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - przyczyni się do zwiększenia spójności społecznej, poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych (zadania z zakresu inwestycji w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym).

POIiŚ

Cele Strategii ZIT, poza środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będą wspierane także w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym szczególnie Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach tej osi przewidziano możliwość dofinansowania z:

  • priorytetu inwestycyjnego 4.iii w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkaniowym (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) – 16 327 618 euro (instrument finansowy – dotacja zwrotna);
  • priorytetu inwestycyjnego 4.v w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej – 14 292 474 euro oraz dodatkowo 80 000 000 euro ze względu na obecność obszarów z występowaniem ponadnormatywnego stężenia PM10. Ponadto ze środków osi 4.v finansowane będą inwestycje w zakresie transportu miejskiego z alokacją 106 349 006 €.
  • priorytetu inwestycyjnego 4.vi w zakresie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – 12 754 903 euro.

Ogółem zakłada się, że wielkość finansowania realizacji Priorytetów Strategii w formule ZIT w ramach POIŚ wyniesie 229 721 001 euro.