Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 27 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 1 | PDF, 2.15MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 1 zrealizowało konsorcjum firm PAG Uniconsult i Imapp Consulting, w okresie od lipca do października 2020 roku, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Celem tego badania była analiza doświadczeń dotyczących stosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020 oraz funkcjonowania modelu dystrybucji instrumentów finansowych. Metodologia badania objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno w spektrum metody jakościowej, jak i ilościowej, umożliwiających zgromadzenie danych empirycznych stosownie do celów i przedmiotu ewaluacji.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | PDF, 2.54MB

Zrealizowane na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego celem badania jest ocena wpływu interwencji na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, podejmowanych dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w zakresie aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarówno w wymiarze zatrudnieniowym, jak i społecznym, w tym na wzrost efektywności zatrudnieniowej, ocenę dostępności i wpływu usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 na sytuację odbiorców wsparcia, ocenę wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wspartej w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działającej w obszarze poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także sformułowanie rekomendacji w szczególności dotyczących perspektywy finansowej 2021 – 2027 w zakresie wsparcia spójności społecznej w województwie małopolskim, w tym z uwzględnieniem podziału na działania/poddziałania i typy wsparcia.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.65MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 miało na celu kompleksową ocenę zastosowanych w RPO WM na lata 2014-2020 mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa wraz z oceną ich efektów i wpływu na rozwój regionu. Badaniem objęte zostały projekty mające priorytetowy charakter dla Województwa, z listy projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego, gdzie wnioskodawcami ze względu na charakter lub cel projektu są podmioty jednoznacznie określone przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | PDF, 3.43MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) miało na celu ocenę działań podejmowanych w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM na rzecz edukacji w regionie, w tym w  zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Niniejsze badanie stanowi podsumowanie kompleksowej oceny wsparcia udzielonego w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, pod kątem rozwoju kapitału intelektualnego mieszkańców oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

W ramach przedmiotowej ewaluacji analizie poddane zostały główne obszary wsparcia 10 osi RPO WM tj.: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe uczniów oraz kształcenie osób dorosłych. Dodatkowo, analizie poddano formułę aplikowania o środki (konkursowa/pozakonkursowa) oraz dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (jako temat przekrojowy, pojawiający się we wszystkich obszarach wsparcia).

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.30MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała IV przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

  1. doprecyzowano terminy wykonania 8 badań ewaluacyjnych, w tym w odniesieniu do 2 badań przyspieszono termin ich realizacji, w odniesieniu do 3 badań wydłużono, a w odniesieniu do 3 badań przesunięto termin ich realizacji;
  2. dokonano zmiany zakresu badania systemu realizacji RPO WM w ramach planowanego II etapu badania;
  3. doprecyzowano zakres badania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) poprzez usunięcie obszaru poświęconego Subregionalnym Programom Rozwoju oraz rezygnację z II etapu tego badania, z uwagi na możliwość wykorzystania wyników I etapu do zdefiniowania rekomendacji na perspektywę finansową 2021-2027, a także dostępności wyników badania pn. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju;
  4. zrezygnowano z realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dla perspektywy finansowej 2021-2027, z uwagi na włączenie tego typu analiz do badań poszczególnych osi RPO WM, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

, 05.05.2020

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 7.24MB

Badanie pt. Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I,  realizowane w okresie od grudnia 2019 r. do  marca 2020 r., miało na celu kompleksową ocenę systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania są m.in. rekomendacje co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Ewaluacja, 19.03.2020

Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu | PDF, 8.83MB

Badanie pt. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu, realizowane w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r., miało na celu ocenić  wpływ projektów wybranych do dofinansowania w ramach 6 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 (OP6) na ochronę, rozwój i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz rozwój zasobów kultury w kontekście podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski, a następnie sformułować rekomendacje istotne dla przyszłego okresu programowania 2021-2027.

Ewaluacja, 09.03.2020

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej | PDF, 1.90MB

Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane jako trzeci komponent badania pn. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Obejmowało ocenę działań dotyczących wsparcia dotacyjnego w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na zakładanie działalności gospodarczej, i stanowiło analizę porównawczą z wynikami badania, zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2014 roku, dotyczącego wsparcia dotacyjnego na zakładanie działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013.

Ewaluacja, 07.01.2020

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy | PDF, 1.88MB

Badanie zostało zrealizowane jako drugi komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Badanie ewaluacyjne w ramach drugiego komponentu obejmowało ocenę wpływu interwencji w ramach 8 osi RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy (z wyłączeniem działań dotyczących wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej, które były przedmiotem badania w ramach III komponentu), której działania są różnorodne i dążą do pełnego zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności, złożonej z grup charakteryzujących się innymi problemami i napotykających inne wyzwania, ograniczające lub wręcz wykluczające ich możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Każdy z typów operacji odpowiada na inny problem i pozwala na rozwiązywanie diagnozowanych w regionie problemów. Przedmiotowa ewaluacja, która była podsumowującym etapem kompleksowej oceny działań podejmowanych w ramach 8 osi RPO WM, skupiała się na poziomie makroekonomicznym (wpływ na małopolski rynek pracy), jak i mikroekonomicznym (ocena sytuacji poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem) i wskazała, że wdrażana w ramach 8 osi  interwencja przyczynia się do obserwowania pozytywnych zmian na rynku pracy oraz obejmuje grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ewaluacja

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.96MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. "Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020", które było realizowane w okresie od sierpnia do listopada 2019 roku. Niniejszy raport dotyczy trzeciego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 30 czerwca 2017 roku – 18 września 2017 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - przeprowadzenie pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10 | PDF, 898.09KB

Badanie zostało zrealizowane jako pierwszy komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Głównym celem realizacji badania w ramach tego komponentu było dokonanie pomiaru długoterminowego wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM wśród uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie do 30.06.2018 roku.

Pomiaru wskaźnika dokonano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z tym zasady doboru próby oraz zakres interwencji objętej pomiarem przedmiotowego wskaźnika był ściśle określony i obejmował szerokie spektrum form wsparcia oferowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań w ramach wdrażanej interwencji.

Ewaluacja

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | PDF, 5.14MB

Badanie pn.  Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania realizowane w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku, miało na celu dokonanie oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocenę wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.

W ramach badania oszacowano wartości docelowe wskaźników z Programu oraz załącznika nr 2 do SzOOP jak również ustalono jakiego poziomu kontraktacji można spodziewać się po rozstrzygnięciu naborów trwających i zaplanowanych na rok 2019. Na tej podstawie sformułowano propozycje dotyczące naborów, które zdaniem ewaluatora warto ogłosić po roku 2019 a także propozycje dotyczące kierunków realokacji środków, zmian wartości wskaźników oraz usprawnień niezbędnych do wprowadzenia w tych formach wsparcia, w których ogłaszane jeszcze będą nabory.

Ewaluacja

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 730.12KB

Zasadniczym celem Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest określenie sposobu organizacji procesu ewaluacji RPO WM oraz realizacji zaplanowanych badań ewaluacyjnych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju, Plan ewaluacji RPO WM co najmniej raz do roku podlega przeglądowi i, jeśli zajdzie taka potrzeba, ewentualnej aktualizacji. W toku prowadzonego trzeciego przeglądu Planu ewaluacji RPO WM Instytucja Zarządzająca RPO WM prowadziła do jego treści modyfikacje i uzupełnienia. W ramach przedmiotowej aktualizacji dokonano:

  1. zmiany terminów 2 badań ewaluacyjnych, polegającej na przyspieszeniu ich realizacji z uwagi na potrzeby informacyjne Instytucji Zarządzającej RPO WM w zakresie oceny postępów we wdrażaniu i osiągniętych efektów RPO WM,
  2. wprowadzenie nowego badania pt. Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wynikającego z konieczności poddania ewaluacji rezultatów i produktów wdrożenia RZP,
  3. zmian o charakterze technicznym.

Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.16MB

Badanie pt. Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane w okresie od października 2018 r. do  lutego 2019 r., miało na celu przeanalizować i ocenić postępy we wdrażaniu wsparcia w 1. osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), w zakresie priorytetu inwestycyjnego 1a oraz priorytetu inwestycyjnego 1b – w kontekście realizacji założonych celów programu oraz zidentyfikować bariery i czynniki problemowe a następnie sformułować rekomendacje istotne do dalszego wdrażania osi.

badania, rozwój, innowacje

​Raport końcowy z badania pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.11MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od marca do wrzenia 2018 roku. Niniejszy raport dotyczy drugiego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 6 czerwca 2016 roku – 31 października 2016 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

badania, rozwój, innowacje