Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 44 publikacje z
  • wszystkich kategorii.

Ewaluacja wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na budowę efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w Małopolsce | PDF, 10.62MB

Celem zrealizowanego w okresie od września do grudnia 2022 r. badania była ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach 2 działań 7 osi RPO WM na lata 2014-2020, tj.: 7.1 Infrastruktura drogowa i 7.2 Transport kolejowy oraz działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski RPO WM na lata 2014-2020 na budowę efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w województwie małopolskim, odpowiadającego na potrzeby mobilnego społeczeństwa i wpływającego na rozwój gospodarczy regionu. W ramach badania dokonano m.in. analizy efektów społeczno-gospodarczych udzielonego wsparcia oraz poddano ocenie komplementarność projektów komunikacyjnych wspartych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 z inwestycjami zrealizowanymi w regionie w poprzedniej perspektywie oraz inwestycjami z programów krajowych.

Ewaluacja
Pozostałe formaty: pdf, 11.58MB

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014- 2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie | PDF, 7.94MB

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM 2014-2020 w zakresie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2022 roku. Oceniony został wpływ podjętej interwencji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski oraz trwałość tego zjawiska.

Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał od 15 czerwca 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki do raportu (.zip, 237 MB)

Ewaluacja raportu końcowego z zakończonego w listopadzie 2022 roku badania ewaluacyjnego pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 4.79MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od lipca do listopada 2022 roku. Niniejszy raport dotyczy szóstego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do szóstego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 29 lutego 2020 roku – 30 czerwca 2020 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 9.22MB

Celem zrealizowanego w okresie od kwietnia do września 2022 roku badania była ocena efektów działań prowadzonych w ramach wdrożonych Regionalnych Programów Zdrowotnych, które miały za zadanie pomoc w przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyna dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (program dotyczący chorób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących) oraz programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, na obszarach, na których wstępuje kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych (programy: wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym; wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością). W ramach badania poznano opinię wszystkich interesariuszy udzielonego wsparcia: beneficjentów, partnerów projektów i uczestników poszczególnych RPZ-tów.

Ewaluacja

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – etap II | PDF, 2.09MB

Badanie pt. Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – etap II, realizowane w okresie od grudnia 2021 roku do maja 2022 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020, miało na celu przede wszystkim ocenę skuteczności i użyteczności systemu realizacji RPO WM w opinii beneficjentów oraz opracowanie rekomendacji dla perspektywy finansowej 2021-2027. Opinie beneficjentów/wnioskodawców były pozyskiwane w odniesieniu do następujących elementów systemu realizacji RPO WM: promocja i informacja, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów/naborów i ocena projektów, realizacja projektu, pomoc publiczna w projektach, zamówienia w projektach. Dodatkowo porównano system wdrażania RPO WM z systemami obowiązującymi w innych programach operacyjnych.

W badaniu zrealizowano: 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania RPO WM, beneficjentami projektów pozakonkursowych oraz przedstawicielami firm doradczych, 1114 ankiet z podmiotami wnioskującymi o wsparcie z RPO WM z czego 719 z beneficjentami i 395 z nieskutecznymi wnioskodawcami, 227 ankiet z pracownikami IZ i IP, 43 ankiety z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w UMWM, MCP i WUP oraz warsztat rekomendacyjny. Ponadto przeprowadzono analizy danych zastanych, w tym analizy o charakterze benchmarkingowym.  Skala objętych badaniem respondentów czyni wyniki badania silnie reprezentatywnymi, co pozwoliło na przeprowadzenie wiarygodnej i rzetelnej pogłębionej analizy systemu realizacji RPO WM oraz wypracowanie efektywnych i użytecznych rekomendacji zaprezentowanych w Raporcie końcowym.

Ewaluacja

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.20MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała VI przeglądu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

  1. doprecyzowano terminy wykonania pięciu badań ewaluacyjnych, co wynika z aktualizacji potrzeb informacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WM,
  2. wprowadzono dodatkowy, szósty etap badania w ramach cyklicznego, corocznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwagi na uruchomienie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.3,
  3. wykreślono z badania ewaluacyjnego w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dwa wskaźniki:  Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków z EFS i Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, które zostały objęte ewaluacją wewnętrzną, zrealizowaną przez Jednostkę Ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej RPO WM,
  4. wprowadzono zmiany zakresu merytorycznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post podsumowująca postęp rzeczowy i finansowy oraz rezultaty RPO WM 2014-2020 oraz wpływu RPO WM 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020, w postaci doprecyzowania celu badania, który otrzymuje brzmienie: Celem badania jest dokonanie oceny podsumowującej efekty wdrażania RPO WM, w tym udzielenie odpowiedzi na temat skuteczności, efektywności i wpływu RPO WM na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020, doprecyzowania uzasadnienia badania o informacje w zakresie spełnienia wymogu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej z wyników zrealizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM badań ewaluacyjnych i wykreślenia informacji o zapisach Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz dopuszczeniu możliwości realizacji metaewaluacji,
  5. uzupełniono Plan Ewaluacji o informację w brzmieniu: Ponadto na mocy zapisów rozporządzenia 1303/2013 (art. 92b pkt. 12) państwo członkowskie ma obowiązek przeprowadzić co najmniej jedną ewaluację oceniającą skuteczność, efektywność i wpływ REACT-EU oraz przeanalizować sposób, w jaki zasoby te przyczyniły się do osiągnięcia założeń celu tematycznego poświęconego tej inicjatywie. Badanie to również zostanie przeprowadzone przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

Ewaluacja

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 4.58MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od października do grudnia 2021 roku. Niniejszy raport dotyczy piątego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do piątego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 31 marca 2019 roku – 30 września 2019 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie | PDF, 9.71MB

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie,  miało na celu oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2021 r. i jej porównanie z wartością bazową oraz określenie przyczyn tej zmiany. W kontekście wyliczonej wartości, w dalszej kolejności oceniony został wpływ podjętej interwencji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski oraz trwałość tego zjawiska. Ponadto  istotnym elementem badania było przygotowanie inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych oraz przeprowadzenie badania pomiaru ruchu, którego wyniki stanowiły podstawę obliczenia wskaźnika długoterminowego. 

Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał od 23 czerwca 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Załączniki do raportu: mapy wykonane w ramach inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych oraz inwentaryzacja tras/szlaków rowerowych w formie tabelarycznej (.zip, 407 MB)

Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 3.85MB

Głównym celem badania pn. Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 było wykonanie drugiego pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu wśród uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie: 1.07.2018 – 31.12.2020.

Pomiaru wskaźnika dokonano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z tym zasady doboru próby oraz zakres interwencji objętej pomiarem przedmiotowego wskaźnika był ściśle określony i obejmował szerokie spektrum form wsparcia oferowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań w ramach wdrażanej interwencji. 

W ramach ewaluacji został uwzględniony także wpływ pandemii wywołanej COVID-19 na sytuację uczestników projektów na rynku pracy. 

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja

Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim | PDF, 2.30MB

Głównym celem badania pn. Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 „Cyfrowa Małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim.

Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 5.90MB

Głównym celem badania była ocena efektów wdrażania interwencji środowiskowych i ich wpływu na wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego regionu, wzrost społeczno-gospodarczy z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz adaptację do zmian klimatu, poprzez wyznaczone cele szczegółowe, tj.: ocena skuteczności, efektywności, użyteczności i wpływu wsparcia udzielanego w ramach 5. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w zakresie adaptacji do zmian klimatu, rozwijania systemu gospodarki odpadami oraz ochrony zasobów wodnych i 

sformułowanie rekomendacji, w szczególności dotyczących perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w zakresie wsparcia ochrony środowiska i zmian klimatu w województwie małopolskim. W badaniu zastosowano szeroki wachlarz technik badawczych, w tym: analizę danych źródłowych, CAWI z małopolskimi gminami i powiatami, TDI z beneficjentami wsparcia, analizę porównawczą z 15 województwami, jak i panel ekspertów. 

Zachęcamy do lektury!

Ewaluacja

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.83MB

Głównym celem badania pn. Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, była całościowa ocena działań podejmowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych, którymi są: równość szans i niedyskryminacja, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój, partnerstwo oraz deinstytucjonalizacja, wraz z oceną efektów ich realizacji. W ramach dwóch odrębnych obszarów ocenie poddano system realizacji RPO WM na lata 2014-2020 w kontekście stosowania zasad horyzontalnych oraz realizowanie omawianych zasad we wdrażanych projektach.

Ewaluacja, 2 stron
Pozostałe formaty: pdf, 592.12KB, pdf, 3.71MB

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.43MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała V przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

  1. doprecyzowano terminy wykonania trzech badań ewaluacyjnych, co wynika z aktualizacji potrzeb informacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WM,
  2. wprowadzono nowe badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego dla 6 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie, z uwagi na potrzeby monitoringowo-sprawozdawcze Instytucji Zarządzającej RPO WM (założono trzykrotny pomiar: w 2021, 2022 oraz 2023 roku),
  3. wykreślono z badania ewaluacyjnego w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wskaźnika pn. Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, z uwagi na objęcie go badaniem horyzontalnym, realizowanym przez Instytucję Zarządzającą POWER.
Ewaluacja

Wpływ interwencji podejmowanych w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie | PDF, 2.95MB

Badanie miało na celu  ocenę wpływu wsparcia udzielonego w obszarze ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM, na procesy rozwoju regionu w tym na zwiększenie dostępności wyższej jakości usług zdrowotnych a dzięki temu ograniczenia problemów społecznych w Małopolsce. 

Wykonawcą badania była firma  EU-Consult sp. z o.o.,  z siedzibą w  Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 18C/D , 80-747 Gdańsk, a okres jego realizacji przypadł od 13 listopada  2020 do 14 kwietnia 2021 r.

Ewaluacja

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 2 | PDF, 3.32MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 2 zawiera analizę ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w województwie małopolskim. 

W ramach przedmiotowej analizy, której obowiązek przeprowadzenia został nałożony przez Komisję Europejską, oceniono założenia programowe na lata 2021-2027 dla województwa małopolskiego pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych, zidentyfikowano bariery i wskazano potrzeby w zastosowaniu zwrotnych instrumentów finansowych w ramach celów szczegółowych wskazanych w założeniach programowych na lata 2021-2027 dla województwa małopolskiego, w tym z perspektywy potencjalnych beneficjentów oraz ostatecznych odbiorców wsparcia oraz oszacowano wartości luki finansowej dla tych celów. Ponadto zaproponowano rekomendacje w zakresie rodzajów możliwych do wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia, warunków udzielania oraz kwot wkładu z programu dla perspektywy finansowej 2021-2027, przeznaczonych na ich finansowanie wraz z propozycjami dotyczącymi m. in.  montażu finansowego, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego efektu mnożnikowego, oczekiwanego poziomu dźwigni finansowej oraz oczekiwanego wkładu zwrotnego instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych programu dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja

Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP RPO WM na lata 2014 – 2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich | PDF, 4.76MB

Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP RPO WM na lata 2014 – 2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich,  miało na celu kompleksową ocenę zastosowanych w RPO WM na lata 2014-2020 narzędzi i działań rewitalizacyjnych. Badaniem objęte zostały przedsięwzięcia  dotyczące rewitalizacji,  współfinansowane ze środków RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) zarówno w zakresie EFRR jak i EFS. Badanie koncentrowało się na obserwacji w zakresie niwelowania  problemów społecznych na obszarach kryzysowych, zdegradowanych i peryferyjnych. Ponadto badaniem objęte zostały wszystkie Plany Rewitalizacji.

Wykonawca badania była firma Utilia sp. z o.o. &EU-Consult sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał na 14 lipca 2020 do 14 grudnia 2020 r.