Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 20 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej | PDF, 1.90MB

Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane jako trzeci komponent badania pn. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Obejmowało ocenę działań dotyczących wsparcia dotacyjnego w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na zakładanie działalności gospodarczej, i stanowiło analizę porównawczą z wynikami badania, zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2014 roku, dotyczącego wsparcia dotacyjnego na zakładanie działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013.

Ewaluacja, 07.01.2020

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy | PDF, 1.88MB

Badanie zostało zrealizowane jako drugi komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Badanie ewaluacyjne w ramach drugiego komponentu obejmowało ocenę wpływu interwencji w ramach 8 osi RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy (z wyłączeniem działań dotyczących wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej, które były przedmiotem badania w ramach III komponentu), której działania są różnorodne i dążą do pełnego zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności, złożonej z grup charakteryzujących się innymi problemami i napotykających inne wyzwania, ograniczające lub wręcz wykluczające ich możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Każdy z typów operacji odpowiada na inny problem i pozwala na rozwiązywanie diagnozowanych w regionie problemów. Przedmiotowa ewaluacja, która była podsumowującym etapem kompleksowej oceny działań podejmowanych w ramach 8 osi RPO WM, skupiała się na poziomie makroekonomicznym (wpływ na małopolski rynek pracy), jak i mikroekonomicznym (ocena sytuacji poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem) i wskazała, że wdrażana w ramach 8 osi  interwencja przyczynia się do obserwowania pozytywnych zmian na rynku pracy oraz obejmuje grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ewaluacja

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.96MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. "Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020", które było realizowane w okresie od sierpnia do listopada 2019 roku. Niniejszy raport dotyczy trzeciego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 30 czerwca 2017 roku – 18 września 2017 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - przeprowadzenie pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10 | PDF, 898.09KB

Badanie zostało zrealizowane jako pierwszy komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Głównym celem realizacji badania w ramach tego komponentu było dokonanie pomiaru długoterminowego wskaźnika rezultatu: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu w ramach 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM wśród uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie do 30.06.2018 roku.

Pomiaru wskaźnika dokonano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z tym zasady doboru próby oraz zakres interwencji objętej pomiarem przedmiotowego wskaźnika był ściśle określony i obejmował szerokie spektrum form wsparcia oferowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań w ramach wdrażanej interwencji.

Ewaluacja

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania | PDF, 5.14MB

Badanie pn.  Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania realizowane w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku, miało na celu dokonanie oceny postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania oraz ocenę wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020.

W ramach badania oszacowano wartości docelowe wskaźników z Programu oraz załącznika nr 2 do SzOOP jak również ustalono jakiego poziomu kontraktacji można spodziewać się po rozstrzygnięciu naborów trwających i zaplanowanych na rok 2019. Na tej podstawie sformułowano propozycje dotyczące naborów, które zdaniem ewaluatora warto ogłosić po roku 2019 a także propozycje dotyczące kierunków realokacji środków, zmian wartości wskaźników oraz usprawnień niezbędnych do wprowadzenia w tych formach wsparcia, w których ogłaszane jeszcze będą nabory.

Ewaluacja

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 730.12KB

Zasadniczym celem Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest określenie sposobu organizacji procesu ewaluacji RPO WM oraz realizacji zaplanowanych badań ewaluacyjnych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju, Plan ewaluacji RPO WM co najmniej raz do roku podlega przeglądowi i, jeśli zajdzie taka potrzeba, ewentualnej aktualizacji. W toku prowadzonego trzeciego przeglądu Planu ewaluacji RPO WM Instytucja Zarządzająca RPO WM prowadziła do jego treści modyfikacje i uzupełnienia. W ramach przedmiotowej aktualizacji dokonano:

  1. zmiany terminów 2 badań ewaluacyjnych, polegającej na przyspieszeniu ich realizacji z uwagi na potrzeby informacyjne Instytucji Zarządzającej RPO WM w zakresie oceny postępów we wdrażaniu i osiągniętych efektów RPO WM,
  2. wprowadzenie nowego badania pt. Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wynikającego z konieczności poddania ewaluacji rezultatów i produktów wdrożenia RZP,
  3. zmian o charakterze technicznym.

Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.16MB

Badanie pt. Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane w okresie od października 2018 r. do  lutego 2019 r., miało na celu przeanalizować i ocenić postępy we wdrażaniu wsparcia w 1. osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020), w zakresie priorytetu inwestycyjnego 1a oraz priorytetu inwestycyjnego 1b – w kontekście realizacji założonych celów programu oraz zidentyfikować bariery i czynniki problemowe a następnie sformułować rekomendacje istotne do dalszego wdrażania osi.

badania, rozwój, innowacje

​Raport końcowy z badania pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.11MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od marca do wrzenia 2018 roku. Niniejszy raport dotyczy drugiego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 6 czerwca 2016 roku – 31 października 2016 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

badania, rozwój, innowacje

Analiza efektów wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie innowacyjności | PDF, 2.54MB

Niniejsze opracowanie jest wynikiem badania dotyczącego oceny efektów wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie innowacyjności. Analiza była prowadzona w okresie od lutego do maja 2018 roku. Badanie obejmowało wybrane obszary wsparcia publicznego w zakresie innowacyjności wśród takich grup wsparcia jak: przedstawiciele administracji, przedsiębiorstw i świata nauki.

Badanie dotyczyło oceny bezpośrednich i pośrednich efektów Programu w następujących obszarach: rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wsparcia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz tworzenia laboratoriów badawczych i doposażania w infrastrukturę B+R.

Ewaluacja, 23.08.2018

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 | PDF, 1.69MB

Badanie pt. Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, realizowane w okresie od września do grudnia 2017 roku, miało na celu z jednej strony identyfikację potencjalnych dysfunkcjonalności w systemie realizacji RPO WM, z drugiej zaś strony wypracowanie rozwiązań, które wprowadzone do wspomnianego systemu przyczynią się do poprawy jego efektywności i skuteczności. Wyniki badania zostały zaprezentowane w raporcie końcowym, który zawiera pogłębioną analizę obszarów problemowych wraz z jej wynikami oraz rekomendacje sformułowane na ich podstawie.

Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I | PDF, 2.96MB

Badanie pt. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I, realizowane w okresie do grudnia 2017 do marca 2018 roku, miało na celu zebranie danych wyjściowych niezbędnych do realizacji ewaluacji wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej w zakresie poprawy efektywności energetycznej i budowania gospodarki niskoemisyjnej w regionie za pomocą opracowanego w toku badania modelu/metodologii szacowania wpływu, a także analizę pierwszych wyników naborów. Wyniki badania zostały zaprezentowane w dwóch raportach: cząstkowym i końcowym.

Raport cząstkowy (.pdf, 3 MB) zawiera informacje dotyczące m.in.: analizy sytuacji gospodarczo-geograficzno-prawnej, uwzględniającej otoczenie i uwarunkowania zewnętrzne pod względem ich wpływu na efekty podejmowanych interwencji w ramach 4 osi RPO WM, ocenę działań podejmowanych w ramach programów finansowanych ze środków UE i krajowych w województwie małopolskim od 2007 roku w obszarze budowania gospodarki niskoemisyjnej i poprawy efektywności energetycznej, przegląd listy wskaźników 4 osi pod kątem ich wystarczalności z punktu widzenia realizacji celów poszczególnych działań i podziałań badanej osi oraz model szacowania wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi na budowanie gospodarki niskoemisyjnej i poprawę efektywności energetycznej w regionie.

W raporcie końcowym zawarto pogłębioną analizę pierwszych naborów 4 osi RPO WM, w szczególności w zakresie problemów występujących na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektów, a także problemów i trudności z jakimi zetknęli się beneficjenci na etapie realizacji projektów.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 716.57KB

W wyniku II przeglądu Planu Ewaluacji RPO WM dokonano jego aktualizacji, polegającej m.in. na wprowadzeniu do realizacji nowego badania ewaluacyjnego, zmianie zakresów dwóch badań oraz uściśleniu terminów realizacji niektórych zaplanowanych badań.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.60MB

Raport zawiera podsumowanie pierwszych wyników naborów ogłoszonych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz rekomendacje. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport cząstkowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 1.95MB

Raport zawiera opracowaną szczegółową metodologię ewaluacji wpływu w zakresie działań wspieranych w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020. Badanie ewaluacyjne było realizowane w okresie od czerwca 2017 roku do listopada 2017 roku.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 514.99KB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od września 2017 roku do listopada 2017 roku.