Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 51 publikacji z
 • wszystkich kategorii.

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.52MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała VIII Przeglądu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku Przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

W ramach przedmiotowej aktualizacji dokonano:

1. poprawiono wartości badań zgodnie z rzeczywistymi ich kosztami;
2. uaktualniono listę badań ewaluacyjnych poprzez rezygnację z badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post podsumowująca postęp rzeczowy i finansowy oraz rezultaty RPO WM 2014-2020 oraz wpływu RPO WM 2014- 2020 na realizację celów Strategii Europa 2020;
3. uaktualniono opisy badań pn.: Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Ewaluacja wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie;
4. wprowadzono zmiany o charakterze technicznym, wynikających w szczególności ze zmian RPO WM, m.in. uaktualniono wielkości alokacji przeznaczone na cele tematyczne.

Ewaluacja

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz ocena współpracy MŚP z ośrodkami badawczo - rozwojowymi w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji | PDF, 1.55MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz ocena współpracy MŚP z  ośrodkami badawczo - rozwojowymi w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji”, które było realizowane w okresie od września do grudnia 2023 roku. Niniejszy raport dotyczy siódmego badania z cyklu ewaluacji poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Badanie obejmowało konkursy ogłaszane w 2021 roku oraz miało na celu  dokonanie całościowej oceny ex-post dla wszystkich naborów w ramach Poddziałania 1.2.3. w latach 2016-2021. Ponadto została zewaluowana współpraca  małopolskich MŚP z instytucjami naukowymi w zakresie innowacji. 

W wyniku badania sformułowano wnioski i rekomendacje, które mają ułatwić  i zintensyfikować współpracę w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji oraz posłużyć lepszemu wykorzystaniu potencjału sektora B+R.

Ewaluacja

Ewaluacja wpływu działań podejmowanych w ramach 4 osi RPO WM na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap II | PDF, 1.92MB

Głównym celem badania była kompleksowa ocena wpływu projektów wspartych w ramach 4 osi RPO WM na rozwój nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu i wpływającego na poprawę jakości ich życia. W badaniu zastosowano podejście ewaluacyjne bazujące na teorii, uzupełnione studiami przypadku w 3 małopolskich gminach oraz elementami opisowego planu badawczego. W ramach badania przeprowadzono analizę działań i projektów wspartych w ramach 4 osi RPO WM pod kątem realizacji założonych celów i osiągniętych efektów. Dodatkowo zbadano wzajemne odziaływanie poszczególnych programów/instrumentów wsparcia w zakresie poprawy jakości powietrza dostępnych w województwie oraz zjawisko ubóstwa energetycznego i narzędzi go niwelujących dostępnych w regionie.

Załączniki nr 1 (.pdf, 1,04 MB)

Ewaluacja

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie | PDF, 5.20MB

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM 2014-2020 w zakresie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2023 roku. Oceniony został również wpływ podjętej interwencji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski oraz trwałość tego zjawiska. Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał w okresie czerwiec - listopad 2023 r. Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja
Pozostałe formaty: 7z, 49.90MB

Aktualizacja analizy ex-ante wykonanej w ramach II komponentu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 | PDF, 1.22MB

Aktualizacja analizy ex-ante wykonanej w ramach II komponentu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 miało na celu aktualizację zrealizowanej w 2020 roku analizy ex-ante zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych, oceniającej założenia programowe na lata 2021-2027 dla województwa małopolskiego pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych.

W ramach ww. aktualizacji zaproponowano rekomendacje w zakresie rodzajów możliwych do wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia, warunków udzielania oraz kwot wkładu z programu dla perspektywy finansowej 2021-2027, przeznaczonych na ich finansowanie wraz z propozycjami dotyczącymi m. in. montażu finansowego, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego efektu mnożnikowego, oczekiwanego poziomu dźwigni finansowej oraz oczekiwanego wkładu zwrotnego instrumentu finansowego, w osiąganie celów szczegółowych programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 671.90KB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała VII Przeglądu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

1.dokonano zmiany w opisie umiejscowienia Jednostki Ewaluacyjnej Instytucji Zarządzającej RPO WM w Zespole ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departamentu Rozwoju Regionu;

2.doprecyzowano terminy wykonania dwóch badań ewaluacyjnych, co wynika z aktualizacji potrzeb informacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WM (ewaluacja 4 osi i ewaluacja ex-post);

3.urealniono koszty na realizację badań ewaluacyjnych, co wynika z podpisanych umów, cen rynkowych oraz dodania dwóch nowych badań;

4.wprowadzono dodatkowy, siódmy etap badania w ramach cyklicznego, corocznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwagi na uruchomienie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.3;

5.wprowadzono w ramach badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 możliwość aktualizacji analizy ex-ante zastosowania instrumentów finansowych, której realizacja planowana jest w 2023 roku;

6.wprowadzono zmianę zakresu merytorycznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post podsumowująca postęp rzeczowy i finansowy oraz rezultaty RPO WM 2014-2020 oraz wpływu RPO WM 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w postaci wykreślenia z badania wątku związanego z przygotowaniem obowiązkowego Sprawozdana podsumowującego wyniki badań ewaluacyjnych zgodnie z art. 114 ust.2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ewaluacja

Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 – etap II | PDF, 2.62MB

Głównym celem badania ewaluacyjnego była ocena wpływu wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celami szczegółowymi badania były:

 • Ocena wpływu wsparcia 3 OP RPO WM z uwzględnieniem poszczególnych obszarów interwencji oraz poziomu makro i mikro;
 • Opracowanie sposobów operacjonalizacji kierunków zaplanowanych do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027) w obszarze przedsiębiorczości;
 • Sformułowanie użytecznych rekomendacji możliwych do wdrożenia w pespektywie finansowej na lata 2021-2027.

Ewaluacji poddano następujące obszary interwencji:

 • Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG),
 • Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB,
 • Umiędzynarodowienie Małopolskiej gospodarki
 • Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP.

W badaniu wykorzystano szereg metod i technik badawczych typu ankieta, telefoniczne wywiady indywidualne, panel ekspertów poznając opinie w szczególności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Wykonawcą badania było konsorcjum firm: firma EU-Consult sp. z o.o i PAESP S.A., a okres jego realizacji przypadał od 6 września do 27 grudnia 2022 roku.
Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja

Ewaluacja wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na budowę efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w Małopolsce | PDF, 10.62MB

Celem zrealizowanego w okresie od września do grudnia 2022 r. badania była ocena wpływu projektów zrealizowanych w ramach 2 działań 7 osi RPO WM na lata 2014-2020, tj.: 7.1 Infrastruktura drogowa i 7.2 Transport kolejowy oraz działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski RPO WM na lata 2014-2020 na budowę efektywnego i nowoczesnego systemu transportowego w województwie małopolskim, odpowiadającego na potrzeby mobilnego społeczeństwa i wpływającego na rozwój gospodarczy regionu. W ramach badania dokonano m.in. analizy efektów społeczno-gospodarczych udzielonego wsparcia oraz poddano ocenie komplementarność projektów komunikacyjnych wspartych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 z inwestycjami zrealizowanymi w regionie w poprzedniej perspektywie oraz inwestycjami z programów krajowych.

Ewaluacja
Pozostałe formaty: pdf, 11.58MB

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014- 2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie | PDF, 7.94MB

W ramach badania ewaluacyjnego przeprowadzono pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM 2014-2020 w zakresie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2022 roku. Oceniony został wpływ podjętej interwencji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski oraz trwałość tego zjawiska.

Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał od 15 czerwca 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Zapraszamy do lektury!

Załączniki do raportu (.zip, 237 MB)

Ewaluacja raportu końcowego z zakończonego w listopadzie 2022 roku badania ewaluacyjnego pt. Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 4.79MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od lipca do listopada 2022 roku. Niniejszy raport dotyczy szóstego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do szóstego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 29 lutego 2020 roku – 30 czerwca 2020 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 9.22MB

Celem zrealizowanego w okresie od kwietnia do września 2022 roku badania była ocena efektów działań prowadzonych w ramach wdrożonych Regionalnych Programów Zdrowotnych, które miały za zadanie pomoc w przeciwdziałaniu i wczesnemu wykrywaniu chorób będących najczęstszą przyczyna dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (program dotyczący chorób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej, program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących) oraz programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, na obszarach, na których wstępuje kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych (programy: wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym; wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dzieci w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy, wczesna wielospecjalistyczna interwencja dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością). W ramach badania poznano opinię wszystkich interesariuszy udzielonego wsparcia: beneficjentów, partnerów projektów i uczestników poszczególnych RPZ-tów.

Ewaluacja

Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – etap II | PDF, 2.09MB

Badanie pt. Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – etap II, realizowane w okresie od grudnia 2021 roku do maja 2022 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM na lata 2014-2020, miało na celu przede wszystkim ocenę skuteczności i użyteczności systemu realizacji RPO WM w opinii beneficjentów oraz opracowanie rekomendacji dla perspektywy finansowej 2021-2027. Opinie beneficjentów/wnioskodawców były pozyskiwane w odniesieniu do następujących elementów systemu realizacji RPO WM: promocja i informacja, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów/naborów i ocena projektów, realizacja projektu, pomoc publiczna w projektach, zamówienia w projektach. Dodatkowo porównano system wdrażania RPO WM z systemami obowiązującymi w innych programach operacyjnych.

W badaniu zrealizowano: 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji systemu wdrażania RPO WM, beneficjentami projektów pozakonkursowych oraz przedstawicielami firm doradczych, 1114 ankiet z podmiotami wnioskującymi o wsparcie z RPO WM z czego 719 z beneficjentami i 395 z nieskutecznymi wnioskodawcami, 227 ankiet z pracownikami IZ i IP, 43 ankiety z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w UMWM, MCP i WUP oraz warsztat rekomendacyjny. Ponadto przeprowadzono analizy danych zastanych, w tym analizy o charakterze benchmarkingowym.  Skala objętych badaniem respondentów czyni wyniki badania silnie reprezentatywnymi, co pozwoliło na przeprowadzenie wiarygodnej i rzetelnej pogłębionej analizy systemu realizacji RPO WM oraz wypracowanie efektywnych i użytecznych rekomendacji zaprezentowanych w Raporcie końcowym.

Ewaluacja

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.20MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała VI przeglądu Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

 1. doprecyzowano terminy wykonania pięciu badań ewaluacyjnych, co wynika z aktualizacji potrzeb informacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WM,
 2. wprowadzono dodatkowy, szósty etap badania w ramach cyklicznego, corocznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z uwagi na uruchomienie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.3,
 3. wykreślono z badania ewaluacyjnego w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dwa wskaźniki:  Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków z EFS i Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, które zostały objęte ewaluacją wewnętrzną, zrealizowaną przez Jednostkę Ewaluacyjną Instytucji Zarządzającej RPO WM,
 4. wprowadzono zmiany zakresu merytorycznego badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja ex post podsumowująca postęp rzeczowy i finansowy oraz rezultaty RPO WM 2014-2020 oraz wpływu RPO WM 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020, w postaci doprecyzowania celu badania, który otrzymuje brzmienie: Celem badania jest dokonanie oceny podsumowującej efekty wdrażania RPO WM, w tym udzielenie odpowiedzi na temat skuteczności, efektywności i wpływu RPO WM na osiągnięcie celów Strategii Europa 2020, doprecyzowania uzasadnienia badania o informacje w zakresie spełnienia wymogu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej z wyników zrealizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM badań ewaluacyjnych i wykreślenia informacji o zapisach Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 oraz dopuszczeniu możliwości realizacji metaewaluacji,
 5. uzupełniono Plan Ewaluacji o informację w brzmieniu: Ponadto na mocy zapisów rozporządzenia 1303/2013 (art. 92b pkt. 12) państwo członkowskie ma obowiązek przeprowadzić co najmniej jedną ewaluację oceniającą skuteczność, efektywność i wpływ REACT-EU oraz przeanalizować sposób, w jaki zasoby te przyczyniły się do osiągnięcia założeń celu tematycznego poświęconego tej inicjatywie. Badanie to również zostanie przeprowadzone przez Krajową Jednostkę Ewaluacji.

Ewaluacja

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 4.58MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od października do grudnia 2021 roku. Niniejszy raport dotyczy piątego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do piątego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 31 marca 2019 roku – 30 września 2019 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie | PDF, 9.71MB

Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie,  miało na celu oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych w Małopolsce w 2021 r. i jej porównanie z wartością bazową oraz określenie przyczyn tej zmiany. W kontekście wyliczonej wartości, w dalszej kolejności oceniony został wpływ podjętej interwencji w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności i efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych Małopolski oraz trwałość tego zjawiska. Ponadto  istotnym elementem badania było przygotowanie inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych oraz przeprowadzenie badania pomiaru ruchu, którego wyniki stanowiły podstawę obliczenia wskaźnika długoterminowego. 

Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał od 23 czerwca 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Załączniki do raportu: mapy wykonane w ramach inwentaryzacji tras/szlaków rowerowych oraz inwentaryzacja tras/szlaków rowerowych w formie tabelarycznej (.zip, 407 MB)

Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 3.85MB

Głównym celem badania pn. Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 było wykonanie drugiego pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu wśród uczestników projektów, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie: 1.07.2018 – 31.12.2020.

Pomiaru wskaźnika dokonano zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w związku z tym zasady doboru próby oraz zakres interwencji objętej pomiarem przedmiotowego wskaźnika był ściśle określony i obejmował szerokie spektrum form wsparcia oferowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań w ramach wdrażanej interwencji. 

W ramach ewaluacji został uwzględniony także wpływ pandemii wywołanej COVID-19 na sytuację uczestników projektów na rynku pracy. 

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja