Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 50 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienia ochrony i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 5.90MB

Głównym celem badania była ocena efektów wdrażania interwencji środowiskowych i ich wpływu na wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego regionu, wzrost społeczno-gospodarczy z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz adaptację do zmian klimatu, poprzez wyznaczone cele szczegółowe, tj.: ocena skuteczności, efektywności, użyteczności i wpływu wsparcia udzielanego w ramach 5. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w zakresie adaptacji do zmian klimatu, rozwijania systemu gospodarki odpadami oraz ochrony zasobów wodnych i 

sformułowanie rekomendacji, w szczególności dotyczących perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w zakresie wsparcia ochrony środowiska i zmian klimatu w województwie małopolskim. W badaniu zastosowano szeroki wachlarz technik badawczych, w tym: analizę danych źródłowych, CAWI z małopolskimi gminami i powiatami, TDI z beneficjentami wsparcia, analizę porównawczą z 15 województwami, jak i panel ekspertów. 

Zachęcamy do lektury!

Ewaluacja

Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.83MB

Głównym celem badania pn. Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, była całościowa ocena działań podejmowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych, którymi są: równość szans i niedyskryminacja, równouprawnienie płci, zrównoważony rozwój, partnerstwo oraz deinstytucjonalizacja, wraz z oceną efektów ich realizacji. W ramach dwóch odrębnych obszarów ocenie poddano system realizacji RPO WM na lata 2014-2020 w kontekście stosowania zasad horyzontalnych oraz realizowanie omawianych zasad we wdrażanych projektach.

Ewaluacja, 2 stron
Pozostałe formaty: pdf, 592.12KB, pdf, 3.71MB

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.43MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała V przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

  1. doprecyzowano terminy wykonania trzech badań ewaluacyjnych, co wynika z aktualizacji potrzeb informacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WM,
  2. wprowadzono nowe badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego dla 6 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie, z uwagi na potrzeby monitoringowo-sprawozdawcze Instytucji Zarządzającej RPO WM (założono trzykrotny pomiar: w 2021, 2022 oraz 2023 roku),
  3. wykreślono z badania ewaluacyjnego w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8, 9 i 10 osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wskaźnika pn. Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, z uwagi na objęcie go badaniem horyzontalnym, realizowanym przez Instytucję Zarządzającą POWER.
Ewaluacja

Wpływ interwencji podejmowanych w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w regionie | PDF, 2.95MB

Badanie miało na celu  ocenę wpływu wsparcia udzielonego w obszarze ochrony zdrowia w szczególności w ramach 12 osi priorytetowej RPO WM, na procesy rozwoju regionu w tym na zwiększenie dostępności wyższej jakości usług zdrowotnych a dzięki temu ograniczenia problemów społecznych w Małopolsce. 

Wykonawcą badania była firma  EU-Consult sp. z o.o.,  z siedzibą w  Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 18C/D , 80-747 Gdańsk, a okres jego realizacji przypadł od 13 listopada  2020 do 14 kwietnia 2021 r.

Ewaluacja

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 2 | PDF, 3.32MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 2 zawiera analizę ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w województwie małopolskim. 

W ramach przedmiotowej analizy, której obowiązek przeprowadzenia został nałożony przez Komisję Europejską, oceniono założenia programowe na lata 2021-2027 dla województwa małopolskiego pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych, zidentyfikowano bariery i wskazano potrzeby w zastosowaniu zwrotnych instrumentów finansowych w ramach celów szczegółowych wskazanych w założeniach programowych na lata 2021-2027 dla województwa małopolskiego, w tym z perspektywy potencjalnych beneficjentów oraz ostatecznych odbiorców wsparcia oraz oszacowano wartości luki finansowej dla tych celów. Ponadto zaproponowano rekomendacje w zakresie rodzajów możliwych do wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach poszczególnych obszarów wsparcia, warunków udzielania oraz kwot wkładu z programu dla perspektywy finansowej 2021-2027, przeznaczonych na ich finansowanie wraz z propozycjami dotyczącymi m. in.  montażu finansowego, docelowej grupy odbiorców ostatecznych, oczekiwanego efektu mnożnikowego, oczekiwanego poziomu dźwigni finansowej oraz oczekiwanego wkładu zwrotnego instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych programu dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja

Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP RPO WM na lata 2014 – 2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich | PDF, 4.76MB

Badanie ewaluacyjne pn. Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP RPO WM na lata 2014 – 2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich,  miało na celu kompleksową ocenę zastosowanych w RPO WM na lata 2014-2020 narzędzi i działań rewitalizacyjnych. Badaniem objęte zostały przedsięwzięcia  dotyczące rewitalizacji,  współfinansowane ze środków RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020) zarówno w zakresie EFRR jak i EFS. Badanie koncentrowało się na obserwacji w zakresie niwelowania  problemów społecznych na obszarach kryzysowych, zdegradowanych i peryferyjnych. Ponadto badaniem objęte zostały wszystkie Plany Rewitalizacji.

Wykonawca badania była firma Utilia sp. z o.o. &EU-Consult sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał na 14 lipca 2020 do 14 grudnia 2020 r.

Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 | PDF, 1.16MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na innowacje w ramach 1 osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od sierpnia do listopada 2020 roku. Niniejszy raport dotyczy czwartego badania z cyklu zaplanowanych ewaluacji i odnosi się do czwartego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje. Nabór odbywał się w terminie 30 kwietnia 2018 roku – 02 października 2018 roku. Badaniem objęto beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach konkursu i złożyli wniosek o płatność końcową.

Ewaluacja

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 1 | PDF, 2.15MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027 – komponent 1 zrealizowało konsorcjum firm PAG Uniconsult i Imapp Consulting, w okresie od lipca do października 2020 roku, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Celem tego badania była analiza doświadczeń dotyczących stosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020 oraz funkcjonowania modelu dystrybucji instrumentów finansowych. Metodologia badania objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno w spektrum metody jakościowej, jak i ilościowej, umożliwiających zgromadzenie danych empirycznych stosownie do celów i przedmiotu ewaluacji.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | PDF, 2.54MB

Zrealizowane na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego celem badania jest ocena wpływu interwencji na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, podejmowanych dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 w zakresie aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarówno w wymiarze zatrudnieniowym, jak i społecznym, w tym na wzrost efektywności zatrudnieniowej, ocenę dostępności i wpływu usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 na sytuację odbiorców wsparcia, ocenę wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wspartej w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, działającej w obszarze poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także sformułowanie rekomendacji w szczególności dotyczących perspektywy finansowej 2021 – 2027 w zakresie wsparcia spójności społecznej w województwie małopolskim, w tym z uwzględnieniem podziału na działania/poddziałania i typy wsparcia.

Zapraszamy do lektury!

Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.65MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 miało na celu kompleksową ocenę zastosowanych w RPO WM na lata 2014-2020 mechanizmów programowych i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla Województwa wraz z oceną ich efektów i wpływu na rozwój regionu. Badaniem objęte zostały projekty mające priorytetowy charakter dla Województwa, z listy projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego, gdzie wnioskodawcami ze względu na charakter lub cel projektu są podmioty jednoznacznie określone przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | PDF, 3.43MB

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) miało na celu ocenę działań podejmowanych w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM na rzecz edukacji w regionie, w tym w  zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Niniejsze badanie stanowi podsumowanie kompleksowej oceny wsparcia udzielonego w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, pod kątem rozwoju kapitału intelektualnego mieszkańców oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

W ramach przedmiotowej ewaluacji analizie poddane zostały główne obszary wsparcia 10 osi RPO WM tj.: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe uczniów oraz kształcenie osób dorosłych. Dodatkowo, analizie poddano formułę aplikowania o środki (konkursowa/pozakonkursowa) oraz dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (jako temat przekrojowy, pojawiający się we wszystkich obszarach wsparcia).

Zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 1.30MB

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego dokonała IV przeglądu Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeglądu dokonano w szczególności następujących aktualizacji:

  1. doprecyzowano terminy wykonania 8 badań ewaluacyjnych, w tym w odniesieniu do 2 badań przyspieszono termin ich realizacji, w odniesieniu do 3 badań wydłużono, a w odniesieniu do 3 badań przesunięto termin ich realizacji;
  2. dokonano zmiany zakresu badania systemu realizacji RPO WM w ramach planowanego II etapu badania;
  3. doprecyzowano zakres badania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) poprzez usunięcie obszaru poświęconego Subregionalnym Programom Rozwoju oraz rezygnację z II etapu tego badania, z uwagi na możliwość wykorzystania wyników I etapu do zdefiniowania rekomendacji na perspektywę finansową 2021-2027, a także dostępności wyników badania pn. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Rozwoju;
  4. zrezygnowano z realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dla perspektywy finansowej 2021-2027, z uwagi na włączenie tego typu analiz do badań poszczególnych osi RPO WM, realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

, 05.05.2020

Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I | PDF, 7.24MB

Badanie pt. Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – etap I,  realizowane w okresie od grudnia 2019 r. do  marca 2020 r., miało na celu kompleksową ocenę systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania są m.in. rekomendacje co do funkcjonowania instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Ewaluacja, 19.03.2020

Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu | PDF, 8.83MB

Badanie pt. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu, realizowane w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r., miało na celu ocenić  wpływ projektów wybranych do dofinansowania w ramach 6 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 (OP6) na ochronę, rozwój i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz rozwój zasobów kultury w kontekście podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności Małopolski, a następnie sformułować rekomendacje istotne dla przyszłego okresu programowania 2021-2027.

Ewaluacja, 09.03.2020

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy - ocena wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej | PDF, 1.90MB

Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane jako trzeci komponent badania pn. Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Obejmowało ocenę działań dotyczących wsparcia dotacyjnego w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na zakładanie działalności gospodarczej, i stanowiło analizę porównawczą z wynikami badania, zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2014 roku, dotyczącego wsparcia dotacyjnego na zakładanie działalności gospodarczej w ramach PO KL 2007-2013.

Ewaluacja, 07.01.2020

Ocena wpływu interwencji podejmowanych w ramach 8 osi priorytetowej RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy | PDF, 1.88MB

Badanie zostało zrealizowane jako drugi komponent usługi badawczej Ewaluacja wpływu interwencji w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na zatrudnienie na małopolskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz przeprowadzenia pomiaru wskaźnika rezultatu długoterminowego dla Osi 8, 9 i 10. Badanie ewaluacyjne w ramach drugiego komponentu obejmowało ocenę wpływu interwencji w ramach 8 osi RPO WM na wsparcie zatrudnienia na małopolskim rynku pracy (z wyłączeniem działań dotyczących wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej, które były przedmiotem badania w ramach III komponentu), której działania są różnorodne i dążą do pełnego zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności, złożonej z grup charakteryzujących się innymi problemami i napotykających inne wyzwania, ograniczające lub wręcz wykluczające ich możliwość aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Każdy z typów operacji odpowiada na inny problem i pozwala na rozwiązywanie diagnozowanych w regionie problemów. Przedmiotowa ewaluacja, która była podsumowującym etapem kompleksowej oceny działań podejmowanych w ramach 8 osi RPO WM, skupiała się na poziomie makroekonomicznym (wpływ na małopolski rynek pracy), jak i mikroekonomicznym (ocena sytuacji poszczególnych grup docelowych objętych wsparciem) i wskazała, że wdrażana w ramach 8 osi  interwencja przyczynia się do obserwowania pozytywnych zmian na rynku pracy oraz obejmuje grupy osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ewaluacja