Zapoznaj się z Planem ewaluacji i wynikami badań ewaluacyjnych.

Dostępne 51 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport cząstkowy | PDF, 1.65MB

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W zakresie przedmiotowym raport cząstkowy obejmuje analizę i ocenę kryteriów wyboru projektów, tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. Niniejszy raport cząstkowy odnosi się głównie do oceny ex ante kryteriów wyboru projektów, tj. jeszcze przed ogłoszeniem naboru.

System realizacji polityki spójności

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport końcowy | PDF, 3.00MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2016 roku. Celem głównym badania była ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

System realizacji polityki spójności

Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 3.18MB

Głównym celem ewaluacji ex-ante była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach projektu RPO.