Przeczytaj opracowania i analizy w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dostępne 9 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Analiza sytuacji społeczno ekonomicznej województwa małopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego | PDF, 3.14MB

Dokument zawiera zbiór wybranych danych dotyczących obszarów oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj. demografii, rynku pracy, integracji społecznej oraz edukacji i wykształcenia. Okres, który został poddany analizie to co do zasady przedział trzech lat, w tym przypadku obejmuje on lata od 2015 do 2017 (w przypadku braku danych za rok 2017 lub rok 2016 okres ten został odpowiednio przesunięty, tak aby zawsze obejmował trzy lata).

Podsumowanie każdego obszaru stanowią rekomendacje dla wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej materiał sporządzany jest co dwa lata poczynając od roku 2016.

Równość szans i niedyskryminacja

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie | PDF, 375.82KB

Opracowanie ma na celu przedstawienie modelu funkcjonowania mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

praca i integracja społeczna

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie | PDF, 371.34KB

Opracowanie ma na celu przedstawienie modelu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie.

praca i integracja społeczna

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego | PDF, 1.52MB

Dokument zawiera zbiór wybranych danych dotyczących obszarów oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) tj. rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji. Podsumowanie każdego obszaru stanowią rekomendacje dla wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej materiał sporządzany będzie co dwa lata poczynając od roku 2016.

praca i integracja społeczna

Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Raport końcowy | PDF, 4.48MB

Raport w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej opracowany na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

instrumenty finansowe

Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Raport metodologiczny | PDF, 2.82MB

Raport prezentuje przyjętą metodologie do przeprowadzenia badania w zakresie wykorzystania instrumentów finansowych w nowej perspektywie finansowej na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

instrumenty finansowe

Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 | PDF, 1.63MB

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji wstępnego projektu MRPO 2014-2020, której elementem jest niniejsza prognoza, jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnieniem zgodności z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

ochrona środowiska

Raport metodologiczny dla Prognozy Oddziaływania na środowisko Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 984.29KB

Celem sporządzenia raportu metodologicznego jest określenie sposobu realizacji badania polegającego na opracowaniu Prognozy Oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM 2014-2020) z jednoczesnym uwzględnieniem materiałów cząstkowych przygotowywanych w ramach prac nad kolejną wersją projektu programu.

ochrona środowiska

Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | PDF, 2.77MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego na temat możliwości i warunków zastosowania instrumentów zwrotnych dla realizacji interwencji publicznej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

instrumenty finansowe