Rewitalizacja stanowi kompleksową odpowiedź na procesy degradacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzennej oraz wynikające z tych procesów zjawiska kryzysowe.  Kompleksowa rewitalizacja łączy wysiłki różnych podmiotów, których suma ma spowodować trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze obszaru, zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawę jakości życia.

Na wsparcie projektów rewitalizacyjnych przeznaczono aż 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Dodatkowo dzięki środkom z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc małopolskim gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji przeznaczono blisko 6,8 mln zł w ramach konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji,  która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem. Rewitalizacja staje się zadaniem własnym gmin, choć nieobowiązkowym. W ustawie mocno zostało zaakcentowane znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a  następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji.

Ważnym  krokiem w ubieganiu się o środki z regionalnego programu operacyjnego jest  przyjęcie przez radę gminy programu rewitalizacji. Jego pozytywna ocena przez Zarząd Województwa zarządzający RPO WM pozwala na wpisanie takiego dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Dopiero umieszczenie programu w tym wykazie daje podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji z środków RPO WM w ramach 11 osi  priorytetowej „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”.

W przygotowaniu gminom do podjęcia działań z zakresu rewitalizacji ma pomóc  konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Jego celem jest także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, a także wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Wykaz programów rewitalizacji

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego (.pdf, 898 KB)

Ustawy i wytyczne

Ustawa o rewitalizacji (.pdf, 860 KB)

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  

Konkurs dotacji

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji - edycja I

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji - edycja II

Prezentacje ze szkoleń informacyjno-edukacyjnych dla gmin

 1. Nowe podejście do rewitalizacji – co zmieniło się od 18 listopada 2015 r. (.pdf, 674 KB)
 2. Program Rewitalizacji krok po kroku – zasady, procedury (.pdf, 2 MB)
 3. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – źródła danych, ich gromadzenie i interpretacja (.pdf, 5 MB)
 4. REWITALIZACJA. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: źródła danych, ich gromadzenie i interpretacja – aspekty praktyczne (.pdf, 4 MB)
 5. Partycypacja w procesie opracowania i wdrażania programów rewitalizacji (.pdf, 2 MB)
 6. Praktyczne aspekty uspołecznienia procesu rewitalizacji  (.pdf, 3 MB)
 7. Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – zasady aplikowania o środki i realizacji projektu (.pdf, 884 KB)
 8. Realizacja umowy – zasady kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości i rozliczeń (.pdf, 812 KB)
 9. Cechy prawidłowo przygotowanego programu rewitalizacji (.pdf, 1,89 MB)
 10. Praktyczne aspekty planowania systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacyjnych (.pdf, 5 MB)
 11. Program Rewitalizacji krok po kroku –kwestie wątpliwe i najczęściej popełniane błędy (.pdf, 896 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące opracowania programów rewitalizacji (.pdf, 584) - aktualizacja 12 września 2016 r.

Pytania dotyczące konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji  (.pdf, 584) - aktualizacja 14 września 2016 r.

Zasady prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 480/16 z dnia 31 marca 2016 r., zmienioną uchwałą nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 r., uchwałą nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 r., uchwałą nr 2127/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 2161/18 z dnia 15 listopada 2018 r., przyjął regulamin prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, który określa między innymi warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji (kryteria weryfikacji).

Pliki do pobrania:

Regulamin prowadzenia Wykazu – od 15 listopada 2018 r (.pdf, 339 KB)

Załączniki do Regulaminu (.pdf, 126 KB)

Wniosek o wpis programu do Wykazu - wersja edytowalna (.xls, 88 KB)

Wniosek o aktualizację programu w Wykazie - wersja edytowalna (.xls, 92 KB)

Wniosek o wykreślenie programu z Wykazu - wersja edytowalna (.xls, 82 KB)

Formularz korekty - wersja edytowalna (.xls, 89 KB)

Załącznik do formularza korekty- wersja edytowalna (.xls, 105 KB)

Klauzula informacyjna RODO (.pdf, 284 KB)

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zrównoważonego Rozwoju
Adres e-mail: rewitalizacjaPR@umwm.pl
Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu ds. rewitalizacji: 12 29 90 667 / 12 29 90 674