Rzecznik Funduszy Europejskich

Uchwała nr 141/21  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie Rzecznika Funduszy Europejskich właściwego w sprawach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Jakie są zadania Rzecznika?

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) dotyczących:

 1. przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur w ramach RPO WM,
 2. niejasności, braku stosownych informacji, złej organizacji procedur w RPO WM takich jak nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.,
 3. nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań, niewłaściwej obsługi,
 4. postulatów zmian i ulepszeń w realizacji RPO WM,
 5. utrudnień dotyczących realizacji RPO WM identyfikowanych przez zgłaszających.

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 1. pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  - listownie na adres:
  Rzecznik Funduszy Europejskich RPO WM 2014-2020
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  - poprzez doręczenie na Dziennik Podawczy Urzędu
  - elektronicznie na adres e-mail: rzecznikrpowm@umwm.malopolska.pl
  - elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego
  - nr tel kom: +48 728 485 515
 2. osobiście w godzinach pracy Urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym (12) 37 87 026

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią Rzecznikowi jak najsprawniejsze działanie.

W związku z tym koniecznie należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu)
 • adres korespondencyjny
 • telefon kontaktowy
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie. Jednocześnie Rzecznik dokonuje oceny pilności spraw, nadając priorytet tym, co do których istnieje szansa na poprawę sytuacji interesariusza.

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rolą Rzecznika Funduszy Europejskich nie jest wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

 • procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 880, z późn. zm.),
 • prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • prowadzonych postępowań sądowych,
 • prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
 • wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
 • wniosków związanych z udzielaniem porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Uwaga

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.

Rzecznik nie ma kompetencji do prowadzenia innych postępowań niż w sprawie zgłoszeń, samoistnego ich wznawiania ani wzruszania podjętych przez właściwe instytucje rozstrzygnięć w ich zastępstwie.

Raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Raport z działalności w 2021 r.  (.pdf, 583 KB)

Raport z działalności w 2020 r.  (.pdf, 2 MB)

Raport z działalności w 2019 r. (.pdf, 264 KB)

Raport z działalności w 2018 r. (.pdf, 267 KB)

Raport z działalności w 2017 r. (.pdf, 228 KB)