Skorzystaj z systemu informatycznego

Podczas wnioskowania o dofinansowanie oraz rozliczania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będziesz korzystał z dwóch systemów informatycznych.

e-RPO

Nowoczesny system informatyczny o nazwie e-RPO to Lokalny System Informatyczny wspomagający proces wyboru projektów i kontraktacji, który zapewni obsługę procesu aplikowania i wdrażania projektu w formie elektronicznej. Jest on wykorzystywany również do składania zaktualizowanych po zmianach wniosków o dofinansowanie projektu.

Wejdź do systemu e-RPO  

Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 478 KB)

Ważna informacja

Możliwość wystąpienia przerw technicznych systemu e-RPO w godzinach od 20:00-24:00.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1 MB)

SL2014

SL2014 to aplikacja główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego – stworzona przez Ministerstwo Rozwoju – która zapewni obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej. Umożliwia ona także pełną komunikację w formie elektronicznej pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu. Konta zostaną utworzone automatycznie po wprowadzeniu umowy do systemu SL2014 przez właściwą instytucję, a beneficjenci otrzymają informację o utworzeniu konta i sposobie logowania na adres poczty elektronicznej, który podali we wniosku o dofinansowanie dla osoby uprawnionej.

Wejdź do systemu SL2014

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.7 z uszczegółowieniem IZ, obowiązująca od 15 stycznia 2020 r. (.pdf, 8,14 MB)

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (.pdf, 94 KB)

Obowiązek informacyjny CST – dane osobowe (.pdf, 380 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej - aktualizacja od 23 listopada 2021 r. (docx, 19,5 KB)

Pobierz instrukcję multimedialną SL2014 w wersji PDF (.pdf, 43 MB) - instrukcję należy pobrać na dysk i otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Document

Zobacz instrukcję multimedialną SL2014 - wersja w języku angielskim

Pamiętaj o ochronie danych osobowych!


Zarówno za pośrednictwem systemów informatycznych, tj. e-RPO oraz SL2014, jak i poczty elektronicznej (e-mail) i tradycyjnej (pisma z załącznikami - wersja papierowa) nie należy przesyłać dokumentów zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres wskazany w regulaminie danego konkursu oraz umowie o dofinasowanie – tzw. „danych nadmiarowych”.  Więcej informacji

Aplikacja ADU_EFS

Aplikacja ADU_EFS została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju dla beneficjentów w celu otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Aplikacja działa w trybie off-line, a plik weryfikuj pozwala zweryfikować sumę kontrolną.

Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014).  

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących formy wsparcia w postaci szkoleń czy usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy takich formach jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie w sprzęt (inny niż TIK).

Aplikacja ADU_EFS_2.6 (.xls, 909 KB)