Konkurs dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich

Kategoria: Konkurs
od 19.07.2016 08:00 do 17.08.2016 23:59

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w „Konkursie dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych.

Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału zapraszamy wydawców tytułów prasowych funkcjonujących na rynku co najmniej od 2 lat.   

Jakie projekty można zgłosić?

Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020.

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r.

UWAGA: Zgłaszane projekty muszą być realizowane w co najmniej 3 tytułach prasy lokalnej, o zsumowanym zasięgu co najmniej 10 000 egzemplarzy (łącznie wszystkich tych tytułów biorących udział w projekcie). 

Pojedynczy projekt powinien być realizowany w tytułach prasowych i na portalach internetowych działających na terenie jednego województwa.

Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

Budżet konkursu wynosi 1,6 mln zł. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.  

Jaka powinna być tematyka projektów?

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie jedynie projekty o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). W Regulaminie konkursu określono tematy związane z Funduszami Europejskimi, które należy uwzględnić w ramach projektu.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 sierpnia 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

UWAGA: Wniosek należy wypełnić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Należy dołączyć do niego także odpis z właściwego rejestru, szczegółowy kosztorys projektu, próbkę materiału prasowego oraz po jednym wydaniu każdego z tytułów prasowych, które mają być objęte projektem. Wniosek składa się w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, do którego należy również dołączyć identyczną wersję elektroniczną (na CD lub pendrivie).

UWAGA: Wniosek należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem. Wnioski złożone w inny sposób (e-mailem, faksem) nie będą rozpatrywane.

Jak będą oceniane wnioski?

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, wg kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin Konkursu

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.prasowy@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Spotkanie informacyjne

Na początku sierpnia planowane jest spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać wsparcie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego przedsięwzięcia.

Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowe informacje na jego temat, w tym termin, zostaną opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 124 KB).

Załączniki do regulaminu konkursu:

1. Formularz wniosku o przyznanie dotacji (DOCX 74 KB)

2. Karta oceny projektu: 

a) Załącznik 2.1. – Karta oceny formalnej (PDF 36 KB) 

b) Załącznik 2.2. – Karta oceny merytorycznej (PDF 46 KB) 

c) Załącznik 2.3. – Karta oceny budżetowej (PDF 43 KB)

3. Wzór umowy dotacyjnej (PDF 91 KB)

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF 62 KB)

5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej (PDF 48 KB)

6. Wzór wizualizacji (PDF 93 KB).

Przydatne informacje:

- Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020 (PDF 2 MB)

- Poradnik językowy „Jak pisać o Funduszach Europejskich?” (PDF 9 MB)

- Poradnik „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich” (PDF 3 MB)

- Rekomendowany format szczegółowego budżetu projektu (XLS 55 KB)