Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 07.03.2023 10:00 do 07.03.2023 14:30
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Podziałania 16.3.1 Gminna i powiatowa infrastruktura mieszkalna, którymi są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w społecznościach lokalnych, rozumiane jako struktury organizacyjne (osoby prawne), których członkowie kierują się interesem ogólnym, wypracowywane zyski przeznaczają na cele statutowe, prowadzące działalność w formach zinstytucjonalizowanych na podstawie prawa, niezwiązane z administracją publiczną i niezarządzane przez organy administracji publicznej.  Przykłady takich organizacji obejmują:
    • organizacje pozarządowe (działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
    • nie będące organizacjami pozarządowymi, organizacje lokalne działające w formie stowarzyszeń (działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) lub fundacji (działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach),
    • kościelne osoby prawne działające na podstawie odpowiednich przepisów ustaw o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, w tym ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Poddziałania 16.3.1, w tym warunki ubiegania się o środki, zakres wsparcia, typ beneficjenta, zasady kwalifikowalności, kryteria oceny projektów, proces rejestracji wniosku w systemie e-RPO, omówienie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami. 

Podczas sesji pytań, jak również po jego zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Uwagi:

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 3 marca 2023 r. do godz. 12:00.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 616 03 62 lub pisząc maila na: fem.tarnow@umwm.malopolska.pl.

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.