Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa– ZIT, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa– SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 14.06.2019 10:00 do 14.06.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 B, I piętro – sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych JST, posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, organizacji non-profit, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców i instytucji publicznych, świadczących usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku Typu projektu C do powiatów, w tym miast na prawach powiatu, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 12 czerwca 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 29 90 745 lub 12 616 03 73 lub pisząc maila na: fem@umwm.pl

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.