Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Niebieska Księga jest uzupełnieniem i doprecyzowaniem wytycznych Komisji Europejskiej (Guide to cost benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014) oraz wytycznych krajowych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści. W jej zakres wchodzą zagadnienia dotyczące analizy ekonomiczno-społecznej, analizy finansowej, oceny ryzyk w projekcie oraz jego wpływu na zatrudnienie. Niebieska Księga jest zalecana do stosowania przez Beneficjentów realizujących projekty transportowe, dofinansowane z programów krajowych (w szczególności POIiŚ i POPW). Może być również wykorzystana przez Beneficjentów regionalnych programów operacyjnych.

Dokument

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

PDF 2,65 MB
Wersja obowiązująca od 21.08.2015