Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. nowelizacji Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 2 grudnia  2017 r. przestał obowiązywać Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.

W związku z powyższym w zakresie kwalifikowalności wydatków zastosowanie ma Załącznik nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych Działaniach i Poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM” oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został wydany na podstawie art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z poźn. zm).

Dokument, mający status wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WM, określa zasady kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zawiera katalog specyficznych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla działań i podziałań RPO WM 2014 -2020.

Uwaga

23 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 -2020.

W związku z powyższym należy stosować najnowszą wersję Wytycznych jedynie w zakresie wprowadzonych zmian, w pozostałym zakresie obowiązują aktualne wytyczne programowe, tj. Podręcznik kwalifikowania wydatków objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020

Dokument

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

PDF 1,86 MB
Wersja obowiązująca od 29.08.2017 do 01.12.2017