Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań wdrażanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Regulamin został przyjęty uchwałą Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym” i zmieniony Uchwałą Nr 1582/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 589/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 1604/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2016 r., Uchwałą Nr 1940/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr 697/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. (.pdf, 427 KB), Uchwałą Nr 1379/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (.pdf, 367 KB), Uchwałą Nr 1636/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2017 r. (.pdf, 367 KB), Uchwałą Nr 1930/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. (.pdf, 44 KB), Uchwałą Nr 548/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. (.pdf, 459 KB), Uchwałą Nr 896/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 257 KB), Uchwałą Nr 1091/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 1930/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. (.pdf, 435 KB), Uchwałą nr 817/19 Zarząd Województwa Małopolskiego z 16 maja 2019 r. (.pdf, 442 KB),

W dniu 21 maja 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 720/20 (.pdf, 280 KB), dokonał zmiany Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w ten sposób że:

 1.  w załączniku nr Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, dokonuje się aktualizacji podstaw prawnych w części S Oświadczenia beneficjenta;
 2. w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, dokonuje się aktualizacji podstaw prawnych w części S Oświadczenia beneficjenta oraz w części D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji, dla projektów realizowanych w trybie „Projekty wymagające pozwolenia, zgłoszenia robót etc.” doprecyzowuje się zakres dokumentacji niezbędnej do dostarczenia na etap oceny, tj. brzmienie tabeli zawierającej możliwe kombinacje stanu przygotowania projektu do realizacji – wiersz B.3, kolumna A;
 3. przyjmuje się aktualny Katalog definicji wskaźników dla trybu pozakonkursowego, stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu. Zmiana dokonana jest w oparciu o §38 Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym.

W dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1601/20 (.pdf, 297 KB), dokonał zmiany Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w ten sposób że:

 1. w załączniku nr Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, dokonuje się zmiany treści oświadczenia nr 3, w części S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców.
  Modyfikacja dotyczy korzystania przez Wnioskodawców z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę antykryzysową, w zakresie zwolnienia czy przesunięcia terminów uiszczania danin publicznych, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r.
 2. w załączniku nr Załącznik nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), wprowadzono zmianę zapisów w zakresie wyliczenia dofinansowania dla projektów objętych pomocą inwestycyjną na infrastrukturę kultury.
  Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją, w przypadku projektów pozakonkursowych o wartości nieprzekraczającej 2 mln euro, dla których IZ RPO WM na lata 2014-2020 na etapie identyfikacji projektu dopuściła możliwość wyższego dofinansowania niż 80% stosuje się wyliczenie kwoty wsparcia jak dla projektów o kwocie wsparcia przekraczającej 2 mln Euro. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §38 Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 506/22 (.pdf, 299 KB) w sprawie zmiany Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje zmianę:

 1. Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym – przyjmuje brzmienie Załącznika  nr 1 do niniejszej Uchwały,
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - przyjmuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały,
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały,
 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin KOP – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały,
 5. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Katalog definicji wskaźników dla trybu pozakonkursowego – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały,
 6. Załącznik nr 7 do Regulaminu - Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz obliczania efektu ekologicznego – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały.

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

PDF 0,82 MB
Wersja obowiązująca od 12.04.2022

Załączniki (11)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

PDF 0,93 MB
Wersja obowiązująca od 12.04.2022

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

PDF 2,10 MB
Wersja obowiązująca od 12.04.2022

Załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku

PDF 0,22 MB
Wersja obowiązująca od 27.10.2016

Założenia do analizy finansowej – projekty inwestycyjne

PDF 0,89 MB
Wersja obowiązująca od 12.11.2020

Założenia do analizy finansowej – projekty nieinwestycyjne

PDF 0,32 MB
Wersja obowiązująca od 29.03.2018

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów

PDF 0,77 MB
Wersja obowiązująca od 12.04.2022