Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Rozporządzenie określa warunki obniżania wartości: korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, a także określa stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń, związane z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 18 lutego 2016 r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dokument

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

PDF 1,00 MB
Wersja obowiązująca od 18.02.2016