Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Dokument

Umowa Partnerstwa

PDF 3,26 MB
Wersja obowiązująca od 23.05.2014