Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Wytyczne opracowano w celu zapewnienia jednolitości podejścia właściwych instytucji do formułowania wymagań w zakresie sposobu dokumentowania postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Sformułowano w nich również wskazówki dotyczące weryfikacji dokumentacji środowiskowej przez instytucje w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków europejskich. Ponadto znajdują się w nich rekomendacje dla instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych co do sposobu postępowania w kwestii ustalania i wykazywania zgodności przygotowania projektów z zasadami wydatkowania środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do OOŚ.

Dokument

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

PDF 0,30 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015

Załączniki (7)

Wzór części środowiskowej krajowego wniosku o dofinansowanie

PDF 0,63 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015

Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015

Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ

PDF 0,16 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015

Tabela korelacji

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 23.10.2015