Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości

Uwaga!

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. nowelizacji Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 2 grudnia 2017 r. wytyczne przestały obowiązywać.

Wytyczne określają ogólne zasady w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) i są skierowane do Instytucji uczestniczących w realizacji RPO WM 2014-2020 do stosowane przez nie oraz stosowane przez Beneficjentów.

Dokument

Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2017 do 01.12.2017

Załączniki (1)

Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2017