Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

NFORMACJA O AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH

Nowa wersja Wytycznych została podpisana 7 kwietnia 2021 r. i jest stosowana od 19 kwietnia 2021 r. tj. od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim. 
Uwaga: aktualizacja stawek jednostkowych utrzymania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach PI 8iv - Działanie 8.5 typ A i B RPO WM 2014-20 (.pdf, 121 KB)

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Od 19 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W związku z tym niezbędne było wydanie nowej informacji o częściowym zawieszeniu stosowania ww. Wytycznych.

To zawieszenie odnosi się do aktualnych Wytycznych i obowiązuje od 19 kwietnia 2021 r. do odwołania. Zakres zawieszenia pozostał niezmieniony i odnosi się do tych samych zapisów co w poprzedniej wersji Wytycznych.

Zapoznaj się z dokumentami:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (.pdf 124 KB) – wersja obowiązująca od 19 kwietnia 2021 r.

Wersje archiwalne:

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (.pdf, 124 KB) – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (.pdf, 124 KB) – wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r. 

Pismo przekazujące informację (.pdf, 126 KB)

***

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwanej dalej „Inicjatywą”, o której mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. rozporządzenie EFS). Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w ramach celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE

PDF 0,44 MB