Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowanego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Zalecenia zostały opracowane w ramach pakietu działań naprawczych wynikających z ustaleń audytów Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przeprowadzonych w ramach PO WER oraz RPO. Ustalenia dotyczą niekwalifikowalności podatku VAT w ramach wsparcia polegającego na dofinansowaniu rozpoczynania działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej oraz refundacji dla pracodawców kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Zalecenia mają zastosowanie wyłącznie do tych projektów konkursowych realizowanych w RPO oraz PO WER w ramach CT 8 i CT 9, w których IZ podjęła decyzję o wprowadzeniu działań naprawczych na poziomie poszczególnych naborów i w których:

  • udzielane są dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, lub
  • udzielane są dotacje na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej w formie bezzwrotnej, lub
  • udzielane jest wsparcie pomostowe w formie finansowej, lub
  • dokonuje się refundacji dla pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Dokument

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowanego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF 0,34 MB
Wersja obowiązująca od 05.02.2019