W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,924 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 290,82 km dróg, z czego do użytku oddano już 287,44 km nowych/zmodernizowanych dróg,
 • powstało 249 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike & ride”
 • w w/w obiektach jest tworzonych 5 802 miejsc postojowych dla samochodów i 2 652 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • zakupiono 410 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej i 22 jednostek taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • wsparto 58 podmiotów leczniczych,
 • planuje się objąć rewitalizacją – 321,80 ha terenów zdegradowanych, z czego 307,12 ha już zostało zrewitalizowanych.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało 733,5 tys. Małopolan, z czego 59,2% stanowiły kobiety. 

Ponad 134,8 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a prawie 45,0 tys. osób zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • ponad 126,6 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • powstało 5 019 nowych miejsc żłobkowych,
 • prawie 14,1 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • ponad 115,3 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało prawie 26,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 1 954 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało 114,1 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego otrzymało 7 320 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 19 315 MŚP,
 • 188 przedsiębiorstw zostało wsparte w zakresie prowadzenia prac B+R, 
 • 335 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 10 podejmuje taką współpracę,
 • wprowadzono 1 438 innowacji w MŚP,
 • nawiązano już 30 760 nowych kontaktów biznesowych,
 • w trakcie przygotowywania jest 174,26 ha nowych terenów inwestycyjnych, na których planuje się ulokować 33 nowych inwestycji.

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 45 instytucji kultury skorzysta z pomocy,
 • odnawianych lub tworzonych jest 912,34 km szlaków turystycznych, z czego oddano już do użytku 811,11 km,
 • odnawianych lub tworzonych jest 203,16 km tras rowerowych, zaś oddano do użytku 193,63 km z nich
 • wspieranych jest 207 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 202 oddano już do użytku 
 • 126 zabytków nieruchomych i 447 ruchomych otrzymało dofinansowanie, z czego 124 zabytków nieruchomych oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzą średniorocznie 4 565 411 osoby.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • wbudowanych/odnawianych zostało 714,25 km sieci wodno.- kanalizacyjnych. i 28 oczyszczalni ścieków, z czego skorzysta średniorocznie ponad 254,8 tys. osób,
 • 164 jednostek służb ratowniczych doposażono w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • zakupiono 91 nowych wozów strażackich,
 • modernizowanych energetycznie jest 579 budynków użyteczności publicznej, z czego oddano już 578 obiekty,
 • wymienianych lub modernizowanych jest 31 420 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 334,70 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 maja 2024 roku.