W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,878 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 293,38 km nowych/zmodernizowanych dróg, do użytku oddano już 106,03 km nowych/zmodernizowanych dróg,
 • powstają 279 nowe obiekty „parkuj i jedź”, „bike &ride” oraz 51 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, do użytku oddano już 68 obiektów,
 • w w/w obiektach jest tworzonych 5 528 miejsc postojowych dla samochodów i 2 593 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • planuje się zakupić 376 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 340 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 jednostek taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • planuje się wesprzeć 45 podmiotów leczniczych,
 • planuje się objąć rewitalizacją – 283,24 ha.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało ponad 298 tys. Małopolan, z czego 58% stanowiły kobiety. 

Ponad 62 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a prawie 21 tys. osób zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • prawie 62 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • powstało 2 247 nowych miejsc żłobkowych,
 • ponad 9,6 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • ponad 42 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 23,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 992 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało ponad 53,3 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego otrzymało ponad 3 855 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 2 810 MŚP, a 3 506 MŚP planuje jeszcze skorzystać z pomocy,
 • 88 przedsiębiorstw zostało wsparte w zakresie prowadzenia prac B+R, 
 • 187 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 78 podejmuje taką współpracę,
 • wprowadzono 648 innowacji w MŚP, 508 jest jeszcze wdrażanych,
 • nawiązano już 16 185 nowych kontaktów biznesowych, kolejnych 805 jest nawiązywanych,
 • w trakcie przygotowywania jest 175,47 ha nowych terenów inwestycyjnych,
 • planuje się utworzyć 35 inwestycji zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych.

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 40 instytucji kultury skorzysta z pomocy, 26 z nich już z tej pomocy skorzystało
 • odnawianych lub tworzonych jest 878,77 km szlaków turystycznych, oddano już 523,60 km,
 • odnawianych lub tworzonych jest 165,23 km tras rowerowych, oddano do użytku ponad 42,78 km,
 • wspieranych jest 211 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 99 oddano już do użytku 
 • 83 zabytków nieruchomych i 381 ruchomych otrzymało dofinansowanie, 43 zabytków nieruchomych i 69 ruchomych oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzą średniorocznie 4 077 815 osoby.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 634,06 km sieci wodno.- kanalizacyjnych., z czego skorzysta średniorocznie ponad 237,6 tys. osób,
 • 114 jednostek służb ratowniczych doposażanych są w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • zakupiono 44 nowych wozów strażackich,
 • modernizowanych energetycznie jest 586 budynków użyteczności publicznej, z czego oddano już 266 budynków
 • wymienianych lub modernizowanych jest 25 712 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 268,28 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 stycznia 2020 roku.