W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,878 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 291,18 km dróg, z czego do użytku oddano już 111,34 km nowych/zmodernizowanych dróg,
 • powstaje 241 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike &ride” oraz 55 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zaś do użytku oddano już 89 obiektów,
 • w w/w obiektach jest tworzonych 5 737 miejsc postojowych dla samochodów i 2 637 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • planuje się zakupić 377 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 350 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 jednostek taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • planuje się wesprzeć 46 podmiotów leczniczych,
 • planuje się objąć rewitalizacją – 291,04 ha terenów

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało ponad 379,6 tys. Małopolan, z czego ponad 57% stanowiły kobiety. 

Ponad 64,2 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a prawie 26,7 tys. osób zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • ponad 71 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • powstało 3 238 nowych miejsc żłobkowych,
 • ponad 10,4 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • ponad 51 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 18,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 1 213 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało ponad 59,71 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego otrzymało 3 859 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 7 070 MŚP, a 623 MŚP planuje jeszcze skorzystać z pomocy,
 • 178 przedsiębiorstw zostało wsparte w zakresie prowadzenia prac B+R, 
 • 297 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 85 podejmuje taką współpracę,
 • wprowadzono 1 240 innowacji w MŚP, 437 jest jeszcze wdrażanych,
 • nawiązano już 17 280 nowych kontaktów biznesowych, kolejnych 5 348 jest nawiązywanych,
 • w trakcie przygotowywania jest 175,47 ha nowych terenów inwestycyjnych, na których planuje się ulokować 35 nowych inwestycji.

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 39 instytucji kultury skorzysta z pomocy, a 27 z nich już ją otrzymało,
 • odnawianych lub tworzonych jest 913,96 km szlaków turystycznych, z czego oddano już  do użytku 584,57 km,
 • odnawianych lub tworzonych jest 182,32 km tras rowerowych, zaś oddano do użytku 64,61 km z nich
 • wspieranych jest 202 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 125 oddano już do użytku 
 • 82 zabytków nieruchomych i 396 ruchomych otrzymało dofinansowanie, z czego 47 zabytków nieruchomych i 69 ruchomych oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzą średniorocznie 4 073 085 osoby.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 670,94 km sieci wodno.- kanalizacyjnych. i 28 oczyszczalni ścieków, z czego skorzysta średniorocznie prawie 253,83 tys. osób,
 • 114 jednostek służb ratowniczych doposażanych są w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • zakupiono 44 nowych wozów strażackich,
 • modernizowanych energetycznie jest 479 budynków użyteczności publicznej, z czego oddano już 305 budynków
 • wymienianych lub modernizowanych jest 26 155 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 277,84 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 30 września 2020 roku.