W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,924 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 287,13 km dróg, z czego do użytku oddano już 208,56 km nowych/zmodernizowanych dróg,
 • powstaje 250 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike &ride” oraz 57 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zaś do użytku oddano już 196 obiektów,
 • w w/w obiektach jest tworzonych 5 817 miejsc postojowych dla samochodów i 2 722 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • planuje się zakupić 381 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 367 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 22 jednostek taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • wsparto już 44 podmiotów leczniczych, kolejnych 3 będzie wspieranych,
 • planuje się objąć rewitalizacją – 326,07 ha terenów zdegradowanych, z czego 187,73 ha już zostało zrewitalizowanych.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało ponad 603,5 tys. Małopolan, z czego 58,3% stanowiły kobiety. 

Prawie 110,4 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a ponad 39,1 tys. osób zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • ponad 111,8 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • powstało 4 447 nowych miejsc żłobkowych,
 • ponad 12,8 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • prawie 88,3 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 23,7 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 1 840 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało ponad 91,0 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego otrzymało 5 255 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 14 529 MŚP, a 496 MŚP planuje jeszcze skorzystać z pomocy,
 • 157 przedsiębiorstw zostało wsparte w zakresie prowadzenia prac B+R, 
 • 277 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 86 podejmuje taką współpracę,
 • wprowadzono 1 055 innowacji w MŚP, 424 jest jeszcze wdrażanych,
 • nawiązano już 21 822 nowych kontaktów biznesowych, kolejnych 1 658 jest nawiązywanych,
 • w trakcie przygotowywania jest 182,32 ha nowych terenów inwestycyjnych, na których planuje się ulokować 38 nowych inwestycji.

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 43 instytucji kultury skorzysta z pomocy, a 38 z nich już ją otrzymało,
 • odnawianych lub tworzonych jest 890,32 km szlaków turystycznych, z czego oddano już do użytku 725,90 km,
 • odnawianych lub tworzonych jest 197,97 km tras rowerowych, zaś oddano do użytku 123,01 km z nich
 • wspieranych jest 208 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 185 oddano już do użytku 
 • 123 zabytków nieruchomych i 396 ruchomych otrzymało dofinansowanie, z czego 62 zabytków nieruchomych oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzą średniorocznie 4 109 418 osoby.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 712,06 km sieci wodno.- kanalizacyjnych. i 28 oczyszczalni ścieków, z czego skorzysta średniorocznie prawie 254,3 tys. osób,
 • 114 jednostek służb ratowniczych doposażono w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • zakupiono 44 nowych wozów strażackich,
 • modernizowanych energetycznie jest 519 budynków użyteczności publicznej, z czego oddano już 420 obiekty,
 • wymienianych lub modernizowanych jest 34 925 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 349,46 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 sierpnia 2022 roku.