W górnej części grafiki znajduje się napis Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. W centralnej części grafiki dużą pomarańczową czcionką zostało napisane 2,924 miliarda euro.

Ikona przedstawia białą ciężarówkę na niebieskim tle. Transport

Na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach infrastruktury transportowej:

 • planuje się wybudować/zmodernizować 290,82 km dróg, z czego do użytku oddano już 241,84 km nowych/zmodernizowanych dróg,
 • powstaje 249 nowych obiektów „parkuj i jedź”, „bike & ride” oraz 56 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, zaś do użytku oddano już 248 obiektów,
 • w w/w obiektach jest tworzonych 5 802 miejsc postojowych dla samochodów i 2 690 stanowisk postojowych dla rowerów,
 • zakupiono 400 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej i 22 jednostek taboru kolejowego.

Ikona przedstawia dwóch białych ludzików na niebieskim tle Polityka społeczna

Wsparcie na infrastrukturę społeczną w regionie:

 • wsparto już 47 podmiotów leczniczych, kolejnych 13 będzie wspieranych,
 • planuje się objąć rewitalizacją – 321,80 ha terenów zdegradowanych, z czego 236,34 ha już zostało zrewitalizowanych.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z projektów skorzystało 726,1 tys. Małopolan, z czego 59,1% stanowiły kobiety. 

Ponad 133,9 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a ponad 44,5 tys. osób zmagało się z niepełnosprawnościami.

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego udało się pomóc:

 • prawie 126,6 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie aktywizacji zawodowej,
 • powstało 5 019 nowych miejsc żłobkowych,
 • prawie 14,1 tys. osób dostało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • prawie 114,6 tys. mieszkańców zgłosiło się na badania profilaktyczne,
 • pomoc uzyskało ponad 25,6 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • wsparto 1 947 podmiotów ekonomii społecznej,
 • dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe objętych zostało prawie 108 tys. uczniów małopolskich szkół,
 • stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego otrzymało 7 320 najzdolniejszych uczniów.

Ikona przedstawia białego ludzika w krawacie na niebieskim tle. Przedsiębiorczość

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom:

 • pomoc uzyskało już 18 070 MŚP,
 • 187 przedsiębiorstw zostało wsparte w zakresie prowadzenia prac B+R, 
 • 329 MŚP współpracuje już z ośrodkami badawczymi, kolejne 17 podejmuje taką współpracę,
 • wprowadzono 1 298 innowacji w MŚP, 128 jest jeszcze wdrażanych,
 • nawiązano już 28 961 nowych kontaktów biznesowych,
 • w trakcie przygotowywania jest 173,95 ha nowych terenów inwestycyjnych, na których planuje się ulokować 33 nowych inwestycji.

Ikona przedstawia dwie białe maski teatralne na niebieskim tle. Turystyka i kultura

Wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu:

 • 45 instytucji kultury skorzysta z pomocy, a 39 z nich już ją otrzymało,
 • odnawianych lub tworzonych jest 912,34 km szlaków turystycznych, z czego oddano już do użytku 789,70 km,
 • odnawianych lub tworzonych jest 203,22 km tras rowerowych, zaś oddano do użytku 165,77 km z nich
 • wspieranych jest 207 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 198 oddano już do użytku 
 • 126 zabytków nieruchomych i 447 ruchomych otrzymało dofinansowanie, z czego 116 zabytków nieruchomych oddano do użytku.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzą średniorocznie 4 565 411 osoby.

Ikona przedstawia białe drzewo na niebieskim tle. Ochrona środowiska i służby ratunkowe

Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie:

 • budowanych/odnawianych jest 712,83 km sieci wodno.- kanalizacyjnych. i 28 oczyszczalni ścieków, z czego skorzysta średniorocznie prawie 254,8 tys. osób,
 • 114 jednostek służb ratowniczych doposażono w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych,
 • zakupiono 44 nowych wozów strażackich,
 • modernizowanych energetycznie jest 579 budynków użyteczności publicznej, z czego oddano już 504 obiekty,
 • wymienianych lub modernizowanych jest 31 420 kotłów.

Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 334,70 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Dane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie oraz wniosków o płatność od uruchomienia programu do 31 stycznia 2024 roku.