Umowy grantowe dla Przedsiębiorców zawarte w 2020 r. z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (w zw. z COVID-19). Zasady promocji i oznakowania

Zasady promocji i oznakowania działań Przedsiębiorców w związku z zawartymi umowami grantowymi z Województwem Małopolskim - Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w 2020 roku.

Po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim - Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (Grantodawcą), w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczość” należy spełnić następujące obowiązki informacyjno-promocyjne:

1. Poinformowanie społeczeństwa o otrzymaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej, co najmniej poprzez:

- umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o rozmiarze A3 lub A4, wydrukowanego w kolorze, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku swojej siedziby. Jeśli otrzymany grant wspiera działanie w kilku lokalizacjach wówczas plakat powinien być zamieszczony w tych lokalizacjach.

Pamiętaj! Plakat należy zamieścić nie później niż miesiąc od uzyskania grantu i można go zdjąć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy licząc od daty zamieszczenia plakatu.

WZORY PLAKATÓW do wydruku w kolorze, w rozmiarze A3 lub A4

Poniżej znajdują się wzory plakatów, które można edytować. Przed wydrukowaniem uzupełnij w nich nazwę swojej firmy oraz wpisz kwotę grantu:

WZORY PLAKATÓW do wydruku czarno-białego, w rozmiarze A3 lub A4

Jeśli, w wyniku pandemii, napotkasz trudności z wydrukowaniem plakatu w kolorze i rozmiarze A3 lub A4, w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach dopuszczalny jest wydruk czarno-biały w rozmiarze A4.

Wówczas pobierz niżej zamieszczony wzór plakatu przeznaczony do druku czarno-białego (poniższy wzór zawiera zestawienie logotypów bez Flagi RP). Przed wydrukowaniem uzupełnij w nich nazwę swojej firmy oraz wpisz kwotę grantu.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych z uzupełnieniem pliku i wydrukowaniem, zgłoś to na: fundusze@umwm.malopolska.pl z dopiskiem w tytule: pakiet przedsiębiorczość_COVID-19

Po zamieszczeniu plakatów, wykonaj co najmniej dwie fotografie potwierdzające, iż plakat został zamieszczony:

  • jedna fotografia powinna być wykonana z bliskiej perspektywy,
  • druga powinna potwierdzać, iż plakat został zamieszczony w łatwo widocznym miejscu np. przy wejściu do budynku firmy.

Zdjęcia plakatu zachowaj jako udokumentowanie działania promocyjnego do ewentualnej kontroli, na takiej samej zasadzie jak inne dokumenty, które będą sprawdzane przez ewentualną kontrolę.

2. współpracę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (dalej: IZ RPO WM) i Grantodawcą (Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości) w zakresie informowania społeczeństwa o Projekcie, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego i Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. poprzez wyrażenie zgody na wykonanie fotografii promujących Projekt przez IZ RPO WM i/lub Grantodawcę wraz z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych/działaniach promocyjnych (np. w internecie, w prasie) prowadzonych przez IZ RPO WM i/lub Grantodawcę.

Instytucja Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego  i Grantodawca rekomendują podjęcie dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych:

a) jeśli masz własną stronę internetową, zamieść na niej krótką informację o uczestniczeniu w projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość” i otrzymaniu wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej, wraz z obowiązującym zestawem znaków (logotypów)

Zestawienia logotypów EFRR _ poziom – z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej – RGB do pobrania

Zestawienia logotypów zamieść na stronie internetowej zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (aktualizacja z 21 lipca 2017 r.) – str. 20 -21.

Przykład:

Firma (nazwa firmy) uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: (podaj kwotę w PLN)

b) uczestnicz w organizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu i informuj o otrzymaniu wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej (np. w akcjach medialnych, spotach promocyjnych: radiowych, telewizyjnych).

Poniżej znajduje się do ewentualnego wykorzystania pasek logotypów z przeznaczeniem do druku:

Zestawienia logotypów EFRR _ poziom – z przeznaczeniem na druk - CMYK_ do pobrania