Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

Jako Beneficjent RPO WM na lata 2014-2020 jesteś zobowiązany do:

  1. Oznakowania odpowiednim zestawem logotypów wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektów: dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, raportów, publikacji, materiałów prasowych itp.  Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów oraz list obecności.
  2. Oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.
  3. Umieszczenia na swojej stronie internetowej krótkiego opisu projektu i wstawienia znaków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne, aby flaga UE i napis Unia Europejska widoczne były na stronie startowej.
  4. Informowania podmiotów uczestniczących w projekcie z jakiego Funduszu i Programu otrzymałeś wsparcie.
  5. Przesłania za pomocą  formularza elektronicznego informacji na temat oferty skierowanej do grupy odbiorców Twojego projektu
  6. Dokumentowania swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.
  7. Współpracy z Instytucją Zarządzającą (IZ) RPO WM w zakresie informowania o projekcie poprzez: udostępnienie zdjęć projektu  (ze zgodą na ich publikowanie i przetwarzanie bez ograniczeń), udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych (np. targach, wystawach, galach, konkursach, akcjach medialnych, spotach promocyjnych, działaniach typu dni otwarte)

Jak oznakować projekt?

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu:

znak_funduszu_640.jpg

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt:

znak_ue_efrr_640.jpg

znak_ue_efs_640.jpg

Znaki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego należy usytuować w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Zwróć szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole. Jako drugi od lewej (w przypadku ułożenia pionowego - od góry) należy umieścić logotyp Województwa Małopolskiego.

Logo-Malopolska-H-640.jpg


Uwaga!

22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął nowy System Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, w tym znak graficzny (logo) Województwa Małopolskiego. W przygotowywanych materiałach informacyjnych, plakatach i tablicach należy stosować nowy logotyp. Nowe wzory zestawień oraz plakatów i tablic są dostępne do pobrania poniżej.

Liczba znaków zestawionych ze sobą nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej oraz logo Województwa Małopolskiego. Dodatkowe znaki, jeśli potrzebujesz, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne dodatkowe znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od symbolu (flagi) Unii Europejskiej. W głównym zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania wymagań informacyjnych i promocyjnych zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (.pdf, 7,64 MB) oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  (.pdf, 6,52 MB), a w zakresie wykorzystania logotypu województwa małopolskiego w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego (.pdf,8 MB).

Plakaty, tablice informacyjne i pamiątkowe

Twoje obowiązki związane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zależą od rodzaju projektu oraz wysokości dofinansowania Twojego projektu. Beneficjenci są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu albo co najmniej jednego plakatu, albo tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej. Szczegółowe zasady zostały określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (.pdf, 7,64 MB) oraz w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (.pdf, 6,52 MB).

Wzór plakatu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.zip, 4,68 MB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (.zip, 1,69 MB)

Wzór plakatu dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (.zip, 3,33 MB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.zip, 688 KB)

Wzór plakatu w wersji edytowalnego pliku PDF dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w tym pliku został poszerzony obszar do wpisywania
tekstu (.zip, 692 KB)

Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (.zip, 5,20 MB)

W projektach wykorzystano czcionki z rodziny Ubuntu Font Family

Pamiętaj!

Dofinansowanie to inaczej całkowite wsparcie publiczne, to pieniądze pochodzące z funduszy unijnych (ewentualnie dodatkowo z budżetu państwa lub samorządu), przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, nieobejmujące wkładu własne go beneficjenta finansowanego ze środków publicznych. Wysokość dofinansowania jest określona w umowie lub decyzji o dofinansowaniu. 

 W celu ustalenia, czy wartość przyznanego dofinansowania przekracza ustalony próg, należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank C entralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy/wydania decyzji. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane są pod adresem następujących stron internetowych: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Logotypy do pobrania

Znak Funduszy Europejskich Programy Regionalne: wersja pozioma (.zip, 14 MB), wersja pionowa (.zip, 14 MB), wersja pozioma w języku angielskim (.zip, 3 MB), wersja pozioma w języku angielskim (.zip, 2,85 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 19 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskim Funduszem Społecznym w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 18 MB)

Logo Unia Europejska z Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi w wersjach poziomej i pionowej w językach polskim i angielskim (.zip, 19 MB)

Logotyp województwa małopolskiego (.zip, 4,2 MB)


Tablice / plakaty do pobrania "Małopolska myśli o (...)"

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 

pobierz tablicę "Wyprzedzamy jutro!" (.pdf, 902 KB)

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 540 KB)

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 540 KB)

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje 

pobierz tablicę "Aktywni w biznesie" (.pdf, 918 KB)

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji 

pobierz tablicę "Wyprzedzamy jutro!" (.pdf, 902 KB)

Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 911 KB)

Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 911 KB)

pobierz tablicę "Kultura dostępna dla wszystkich" (.pdf, 906 KB)

pobierz tablicę "Dziedzictwo regionalne dostępne dla wszystkich" (.pdf, 946 KB)

pobierz tablicę "Kultura musi być!" (.pdf, 890 KB)

Poddziałanie 2.1.3 E-Usługi w edukacji 

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 911 KB)

Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w informacji przestrzennej 

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 911 KB)

Poddziałanie 2.1.5 E-Usługi w ochronie zdrowia 

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 911 KB)

Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej

Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Poddziałanie 3.1.2 Strefy Aktywności Gospodarczej – SPR 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 540 KB)

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

- pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 m-cy 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 983 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 973 KB)

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB) 

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)  

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument finansowy

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 893 KB)

Działanie 4.4 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 879 KB)

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR 

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT 

pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

pobierz tablicę (.pdf, 5,21 MB)

Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski aglomeracyjny

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

pobierz tablicę "Możesz spać spokojnie" (.pdf, 881 KB)

Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych 

pobierz tablicę "profesjonalne służby ratunkowe" (.pdf, 891 KB)

pobierz tablicę "Możesz spać spokojnie" (.pdf, 881 KB)

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT 

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna –ZIT

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

pobierz tablicę "Kultura bliżej Ciebie" (.pdf, 895 KB)

pobierz tablicę "Dbamy o przestrzeń wokół Ciebie" (.pdf, 930 KB)

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych 

pobierz tablicę "Kulturalnie nie tylko od święta!" (.pdf, 912 KB)

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 894 KB)

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego 

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 894 KB)

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR 

pobierz tablicę "Spędzaj czas aktywnie" (.pdf, 881 KB)

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna Sieć Tras Rowerowych 

pobierz tablicę "Spędzaj czas aktywnie" (.pdf, 881 KB)

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 870 KB)

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR 

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 881 KB)

pobierz tablicę „Inwestujemy w Twoje jutro” (.pdf, 881 KB)

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 881 KB)

pobierz tablicę "Dbam o zdrowie" (.pdf, 885 KB)

pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 904 KB)

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 881 KB)

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 

- pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT
- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

- pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Działanie 7.2 Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.1 Tabory kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.2 Linie kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

- pobierz tablicę (.pdf, 3,87 MB)

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

pobierz tablicę (.pdf, 4,98 MB)

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

pobierz tablicę (.pdf, 4,22 MB)

Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

- pobierz tablicę

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych

- pobierz tablicę

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i akceptacja do zmian

pobierz tablicę (.pdf, 5,42 MB)

Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

- pobierz tablicę

Poddziałanie 8.4.2 Akceptacja do zmian - pobierz tablicę (.pdf, 5,42 MB)

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

pobierz tablicę (.pdf, 2,87 MB)

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

- pobierz tablicę

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

- pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 4,10 MB)

pobierz tablicę "To twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 7,44 MB)

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 876 KB)

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 876 KB)

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A, E

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 876 KB)

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 876 KB)

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 876 KB)

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

pobierz tablicę "to Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 906 KB)

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

pobierz tablicę "miejsce przyjazne rodzinie" (.pdf, 904 KB)

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

pobierz tablicę "miejsce przyjazne rodzinie" (.pdf, 904 KB)

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

pobierz tablicę "dbamy o Twój rozwój" (.pdf, 553 KB)

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych

pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT

pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

pobierz tablicę (.pdf, 4,38 MB)

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

- pobierz tablicę 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych 

pobierz tablicę "To Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 899 KB)

pobierz tablicę "Wpieramy Twój rozwój" (.pdf, 922 KB)

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

pobierz tablicę "To Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 899 KB)

pobierz tablicę "Wpieramy Twój rozwój" (.pdf, 922 KB)

Działania 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy małopolski

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

pobierz tablicę (.pdf, 6,23 MB)

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

- pobierz tablicę

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

pobierz tablicę "Dbamy o zdrowie"  (.pdf, 6,37 MB) lub

pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 4,2 MB)

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

- pobierz tablicę (.pdf, 4,10 MB)

Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT

- pobierz tablicę

Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna

Działanie 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM