Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Wszyscy beneficjenci, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 r. będą zobowiązani do stosowania nowych zasad oznaczania projektów. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty dotowane z Unii Europejskiej są częściowo finansowane również ze środków krajowych.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe.

Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi.

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB).

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

 • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
 • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
 • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.  

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

 • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu). 

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej

Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składa się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.

Pamiętaj, że barwy RP występują wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Nie możesz stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Dlatego są przypadki, kiedy nie będziesz umieszczał barw RP. Szczegółowe zasady znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB).

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i znaku Unii Europejskiej.

Jak oznaczać projekty z wielu programów lub funduszy?

Jeżeli Twoje działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo materiał dotyczy:

 • projektów realizowanych w ramach kilku programów - zastosuj wspólny znak Fundusze Europejskie.

  www_logo_FE_1_640.jpg

 • projektów dofinansowanych z więcej niż jednego funduszu polityki spójności - zastosuj znak Unii Europejskiej z odniesieniem do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz umieść informację słowną, że materiał (np. druk ulotki) jest współfinansowany ze środków konkretnego funduszu/funduszy.

Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej musisz  zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do  rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, barwy RP jako drugi znak od lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, pod znakiem FE znajdują się barwy RP, a znak Unii Europejskiej na dole.

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne umieszczasz pomiędzy barwami RP a znakiem UE.

Liczba znaków

W zestawieniu – w jednej linii – możesz umieścić do czterech znaków, łącznie ze znakiem FE, barwami RP i znakiem UE, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo.

Ewentualne dodatkowe znaki, możesz umieścić w innej linii. Musisz jednak przestrzegać zasady, że jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki, to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od barw RP i symbolu Unii Europejskiej. W zestawieniu znaków możesz dodatkowo dodać logo beneficjenta. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy wykonują działania i usługi w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych. 

Plakat musi zawierać informacje:

 • nazwę beneficjenta,
 • tytuł projektu,
 • cel projektu (opcjonalnie),
 • wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
 • zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
 • adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). 

Ze wzoru plakatu mogą korzystać tylko beneficjenci, żeby poinformować o swoim projekcie. Wzór plakatu uzupełnij o brakujące dane i wydrukuj na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat możesz wykonać z trwalszego materiału (np. plastik).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności (.pdf, 4 MB) określono wzory tablic. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących stosowania i budowy znaków szukaj w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (.pdf, 6 MB).

Sprawdź również zaktualizowaną Kartę wizualizacji RPO Województwa Małopolskiego (.pdf, 1,43 MB), uwzględniającą zmianę zasad oznaczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich (tj. dodanie barw RP).

Wzory tablic/plakatów informacyjnych z flagą RP

Plakat edytowalny EFS (.zip, 680 KB)

Plakat edytowalny EFS - poszerzony obszar wpisywania (.pdf, 1,40 MB)

Wzór plakatu EFS (.zip, 3,10 MB)

Tablica edytowalna EFS – z poszerzonym obszarem do wpisywania (.rar, 3,52 MB)

Wzór tablicy EFS (.zip, 4,67 MB)

Plakat edytowalny EFRR (.zip, 692 KB)

Plakat edytowalny EFRR - poszerzony obszar wpisywania (.pdf, 540 KB)

Wzór plakatu EFRR (.zip, 3,44 MB)

Tablica edytowalna EFRR – z poszerzonym obszarem do wpisywania (.rar, 3,73 MB)

Wzór tablicy EFRR (.zip, 6,50 MB)

Logotypy do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP)

 • Zestawienia logotypów do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP) – z przeznaczeniem na druk - CMYK:

Logotypy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (.zip, 7,4 MB)

Logotypy z Europejskim Funduszem Społecznym (.zip, 7,3 MB)

 • Zestawienia logotypów do pobrania (z logo Małopolski i barwami RP) – z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej - RGB:

Logotypy z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (.zip, 569 KB)

Logotypy z Europejskim Funduszem Społecznym (.zip, 181 KB)

Logo do pobrania

Znak Funduszy Europejskich (.zip, 24 MB)

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (.7z, 11 MB)

Znak Unii Europejskiej


Tablice / plakaty do pobrania "Małopolska myśli o (...)"

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 

pobierz tablicę "Wyprzedzamy jutro!" (.pdf, 919 KB)

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB) lub 

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (.pdf, 934 KB) 

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Wyprzedzaj jutro!" (pdf, 934 KB)

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje 

pobierz tablicę "Aktywni w biznesie" (.pdf, 929 KB)

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji 

pobierz tablicę "Wyprzedzamy jutro!" (.pdf, 919 KB)

Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 926 KB) 

Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 

pobierz tablicę "Elektronicznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 926 KB) 

pobierz tablicę "Dziedzictwo regionalne dostępne dla wszystkich" (.pdf, 957 KB)

pobierz tablicę "Kultura dostępna dla wszystkich" (.pdf, 939 KB)

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 894 KB)

Poddziałanie 2.1.3 E-Usługi w edukacji

pobierz tablicę "Elektrycznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 926 KB)

Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w informacji przestrzennej 

pobierz tablicę "Elektrycznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 926 KB)

Poddziałanie 2.1.5 E-Usługi w ochronie zdrowia

pobierz tablicę "Elektrycznie - sprawnie i wygodnie" (.pdf, 926 KB)

Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej

Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej - ZIT

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Poddziałanie 3.1.2 Strefy Aktywności Gospodarczej – SPR 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

pobierz tablicę "Wyprzedaj jutro!" (.pdf, 934 KB) 

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski 

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (pdf, 997 KB)

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 m-cy  

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB) 

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo  

pobierz tablicę "Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu" (.pdf, 997 KB)

pobierz tablicę "Tworzymy korzystne warunki dla Twojego biznesu" (.pdf, 998 KB)

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB) 

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument finansowy

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

- pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

pobierz tablicę "Inwestujemy w Twoje jutro" (.pdf, 900 KB)

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

- pobierz tablicę "Czyste środowisko bez smogu" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

pobierz tablicę (.pdf, 5,07 MB)

Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

pobierz tablicę (.pdf, 5,07 MB)

Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski aglomeracyjny

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu

Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

pobierz tablicę (.pdf, 4,09 MB)

Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych 

pobierz tablicę (.pdf, 4,09 MB)

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

pobierz tablicę "Kultura bliżej Ciebie" (.pdf, 900 KB)

pobierz tablicę "Dbamy o przestrzeń wokół Ciebie" (.pdf, 940 KB)

Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych 

pobierz tablicę "Kulturalnie nie tylko od święta!" (.pdf, 929 KB)

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 895 KB)

Poddziałanie 6.1.3  Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

pobierz tablicę "Kultura musi być" (.pdf, 895 KB)

Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR 

pobierz tablicę "Spędzaj czas aktywnie" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 6.1.5 Regionalna Sieć Tras Rowerowych 

pobierz tablicę "Spędzaj czas aktywnie" (.pdf, 889 KB)

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

pobierz tablicę "Chronimy nasze środowisko" (.pdf, 879 KB)

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR 

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę „Inwestujemy w Twoje jutro” (.pdf, 878 KB)

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 889 KB)

pobierz tablicę "Dbam o zdrowie" (.pdf, 899 KB)

pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 928 KB)

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

pobierz tablicę „Spędzaj czas aktywnie” (.pdf, 889 KB)

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 

pobierz tablicę (.pdf, 4,14 MB)

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR 

pobierz tablicę (.pdf, 4,14 MB)

Działanie 7.2 Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.1 Tabory kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.2 Linie kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.3 Regionalny transport kolejowy

- pobierz tablicę

Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR

- pobierz tablicę (.pdf, 5,89 MB)

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

pobierz tablicę (.pdf, 2,85 MB)

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

pobierz tablicę (.pdf, 3,23 MB)

Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

- pobierz tablicę

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych

- pobierz tablicę

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i akceptacja do zmian

pobierz tablicę (.pdf, 5,33 MB)

Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

- pobierz tablicę

Poddziałanie 8.4.2 Akceptacja do zmian

pobierz tablicę (.pdf, 5,33 MB)

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

- pobierz tablicę (.pdf, 3,09 MB)

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

- pobierz tablicę 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

- pobierz tablicę "Zdrowie najważniejsze!" (.pdf, 5,90 MB)

pobierz tablicę "To twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 7,41 MB)

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 889 KB)

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 889 KB)

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

pobierz tablicę "tu liczy się człowiek" (.pdf, 889 KB)

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

pobierz tablicę "To Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 911 KB)

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

pobierz tablicę "miejsce przyjazne rodzinie" (.pdf, 924 KB)

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

pobierz tablicę "miejsce przyjazne rodzinie" (.pdf, 924 KB)

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

pobierz tablicę "dbamy o Twój rozwój" (.pdf, 942 KB)

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna

pobierz tablicę (.pdf, 5,77 MB)

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie Uczniów Zdolnych

pobierz tablicę (.pdf, 5,77 MB)

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT

pobierz tablicę (.pdf, 5,95 MB)

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

pobierz tablicę (.pdf, 5,95 MB)

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

- pobierz tablicę 

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych

pobierz tablicę "To Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 911 KB)

pobierz tablicę "Wpieramy Twój rozwój" (.pdf, 935 KB)

Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

pobierz tablicę "To Twój czas. Twoja szansa" (.pdf, 911 KB)

pobierz tablicę "wpieramy Twój rozwój" (.pdf, 935 KB)

Działania 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

pobierz tablicę (.pdf, 6,28 MB)

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

pobierz tablicę (.pdf, 6,28 MB)

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

pobierz tablicę (.pdf, 6,28 MB) 

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy małopolski

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

pobierz tablicę (.pdf, 6,28 MB)

Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

- pobierz tablicę

Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

pobierz tablicę (.pdf, 6,44 MB) lub pobierz tablicę (.pdf, 3,74 MB)

Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

- pobierz tablicę (.pdf, 6,50 MB)

Poddziałanie 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT

- pobierz tablicę

Działanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna

Działanie 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM