Jak zacząć korzystać z programu?

Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Warto, abyś wiedział, że od 2004 r. w województwie małopolskim  zostało zrealizowanych prawie milion różnorodnych przedsięwzięć. Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Zidentyfikuj potrzeby

Czy masz już plan, na realizację którego potrzebujesz unijnych pieniędzy? Pamiętaj, wertowanie opisu programu w celu znalezienia inspiracji, nie jest dobrym pomysłem. Doświadczenia z  realizacji wcześniejszych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Znajdź działanie dla siebie! 

Regionalny Program Województwa Małopolskiego podzielony jest na 13 osi. Obejmują one 12 kluczowych dziedzin, w jakich możliwa jest realizacja projektów. Twoim zadaniem jest odnalezienie właściwego działania i/lub poddziałania, z którego będziesz mógł skorzystać. Pomogą ci w tym informacje zawarte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych . Możesz także skontaktować się ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Szczególną uwagę zwróć na typ beneficjenta, czyli informację kto może ubiegać się o dofinansowanie – może okazać się, że aby móc skorzystać ze środków, wcześniej będziesz musiał np. założyć firmę lub stowarzyszenie. Ważny opis znajdziesz także w punkcie „Nazwa działania/poddziałania”, gdzie wskazano, jakiego rodzaju projekty mogą być realizowane. 

Sprawdź tryb konkursu 

O środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego można ubiegać się w ramach dwóch trybów: pozakonkursowego oraz konkursowego. Ten pierwszy zastrzeżony jest dla wyjątkowych przypadków. Są to projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 

Tryb konkursowy jest podstawowym sposobem wyboru projektów w ramach programu. W tej procedurze wniosek o dofinansowanie możesz złożyć w ramach organizowanego konkursu (nazywanego również naborem wniosków). Następnie Twój projekt będzie oceniany, a na każdym z etapów oceny możesz zostać poproszony o złożenie dodatkowych dokumentów, lub wyjaśnień.

Schemat wyboru projektów w trybie konkursowym:

Schemat wyboru projektów w trybie konkursowym

Śledź harmonogramy naborów wniosków 

Jeśli chcesz ubiegać się o wsparcie w ramach jednego z organizowanych konkursów zapoznaj się z terminami naboru wniosków. Są one publikowane są pod koniec każdego roku w zakładce Harmonogram naborów wniosków. Określony w harmonogramie termin (zwykle jest to kwartał) oznacza moment, w którym pojawi się możliwość składania wniosku. Co najmniej 30 dni wcześniej w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów znajdziesz ogłoszenie o konkursie oraz całą dokumentację. 

Pamiętaj jednak, że w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego przygotowano specjalną pulę środków dla projektów realizowanych w tzw. subregionach. Jeśli chciałbyś skorzystać  z tych środków zapoznaj się z informacjami o wsparciu w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju. Być może wcześniej konieczne będzie złożenie karty projektu na etapie przedkonkursowym.

ogłoszeniu o konkursie znajdziesz wskazówki, m.in. kto i na co może uzyskać wsparcie, w jaki sposób oraz w jakim terminie złożyć wniosek, a także jaka kwota jest przeznaczona na dofinansowanie złożonych projektów.

Zapoznaj się z dokumentacją konkursową

Dokumentacja konkursowa to szczegółowy opis wymagań dotyczących Twojego przedsięwzięcia. Znajdziesz tutaj zarówno informacje o tym, jak będzie przebiegała ocena projektu, ale również jakie są warunki jego realizacji.

Masz pytania? Szukaj pomocy

Jeżeli masz wątpliwości i pytania dotyczące konkursu możesz skontaktować się z Punktem Informacyjnym. Ponadto na stronie ogłoszenia publikowane jest zestawienie najczęściej zadawanych pytań. Są one wiążące dla instytucji ogłaszającej konkurs.

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z kryteriami, według których Twój projekt będzie oceniany. Zwykle stanowią one załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

O czym musisz pamiętać?

Pamiętaj, że Twój projekt musi być zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, m.in. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, wpływu projektu na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska. Upewnij się, czy Twój projekt nie musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to może się okazać, że Twój projekt będą obowiązywać dodatkowe zasady wynikające z obowiązku skorzystania z pomocy publicznej.

Jeżeli Twój projekt będzie miał charakter infrastrukturalny to do wniosku powinieneś dołączyć deklarację Natura 2000 oraz organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.

Aby określić, czy Twój projekt będzie projektem dużym lub generującym dochód powinieneś sprawdzić właściwy kurs euro.

Zapoznaj się z warunkami realizacji

Już na etapie przygotowania projektu zapoznaj się z zasadami, które będą Cię obowiązywać w trakcie realizacji projektu, a zwłaszcza z obowiązkami dotyczącymi trwałości i zasadami rozliczania projektu. Sprawdź czy zaplanowane wydatki będą ponoszone zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków, a także uwzględnij zapisy Prawa zamówień publicznych lub/i zasady konkurencyjności.

Poznaj system informatyczny e-RPO

Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego należy złożyć za pomocą systemu informatycznego e-RPO. Wniosek złożony w innej formie, np. wypełniony odręcznie lub w edytorze tekstu (np. MS WORD, Excel), wydrukowany lub zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/ DVD, dysk przenośny) nie będzie podlegał ocenie. Aby uniknąć problemów w korzystaniu z systemu, wcześniej zapoznaj się z Regulaminem systemu oraz instrukcją użytkownika zewnętrznego. Pamiętaj, że do złożenia wniosku niezbędny jest zewnętrzny bezpieczny podpis elektroniczny (plik xsades) z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym.

Wypełniając wniosek o dotację, nie czekaj na ostatnią chwilę! System e-RPO zamyka się o ustalonej godzinie. W razie problemów technicznych lub braku Internetu, możesz nie mieć już możliwości na zmiany. Postaraj się więc złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Współpracuj podczas oceny

Podczas poszczególnych etapów oceny Twojego projektu, instytucja, która organizowała konkurs, może się z Tobą kontaktować za pomocą systemu e-RPO. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane są również w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów. Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, możesz skorzystać z Procedury odwoławczej.

Rozpocznij realizację

Jeżeli na realizację Twojego projektu przyznana zostanie dotacja, będziesz mógł śmiało stwierdzić, że dotarłeś właśnie na linię… STARTU. Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem.

Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. Zanim podpiszesz umowę, musisz też zaktualizować harmonogram realizacji Twojego projektu. Poznaj proces podpisywania umowy