RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18

26.09.2018

Zakończony

30.03.2019

Uwaga!

17 stycznia 2019 r., Zarząd Województwa Małopolskiego wydłużył termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów o 2 miesiące, tj. do dnia 29 marca 2019 r.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
12.09.2019

W dniu 12.09.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 1683/19 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do dofinansowania 3 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 67 964 655,13 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 (.pdf, 125 KB)


Wyniki oceny merytorycznej
23.08.2019

W dniu 23.08.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. W wyniku oceny merytorycznej, 3 projekty na kwotę dofinansowania 67 964 655,13 zł, ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu uzyskały pozytywny wynik.

Pobierz listę (PDF, 480KB)

Wyniki oceny finansowej
15.07.2019

W dniu 15.07.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, Typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

W wyniku oceny finansowej, 3 projekty na kwotę dofinansowania 67 964 655,13 zł., ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu uzyskały pozytywny wynik. 1 projekt na kwotę dofinansowania 59 106 025,63 zł. uzyskał wynik negatywny.

Pobierz listę (PDF, 392KB)

Wyniki oceny formalnej
07.06.2019

7 czerwca 2019 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki RPO WM 2014-2020.

W toku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 127 070 680,76 zł. Jeden projekt na wnioskowaną kwotę dofinansowania 82 606 739,53 uzyskał wynik negatywny na etapie oceny formalnej. Tym samym od 8 czerwca 2019 r. rozpocznie się etap oceny finansowej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie formalnym.

Pobierz listę (PDF, 217KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
29.04.2019

25.04.2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-064/18 dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  211 458 989,62  zł

Tym samym od dnia 26.04.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 44KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.04.2019

W ramach konkursu złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 211 458 989,62 zł., co stanowi ok. 548% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 215KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 października 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).
W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki naukowe,
 • uczelnie
 • konsorcja naukowe reprezentowane przez lidera, którym jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo – badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej, zgodnie z definicją określoną w §4 pkt. 8 Regulaminu. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące:

 1. działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się wydzielenie w ramach projektu:
  a)  części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu,
  b)  części niegospodarczej infrastruktury, z zastrzeżeniem, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej w zakresie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności tej infrastruktury (tj. całkowitych rocznych zasobów, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność  badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)).
  Zaistnienie w/w sytuacji wymagać będzie wyodrębnienia, we wniosku o dofinansowanie projektu, kosztów związanych z częścią gospodarczą infrastruktury oraz częścią niegospodarczą infrastruktury do odrębnych zadań (przypisując im, odpowiedni dla właściwej części, poziom dofinansowania, zgodnie z §23 ust. 1 Regulaminu). Koszty przewidziane w ramach projektu, których nie można bezpośrednio i bezsprzecznie przypisać wyłącznie do infrastruktury służącej do prowadzenia działalności niegospodarczej oraz koszty służące zarówno części gospodarczej jak i niegospodarczej (np. przyłącza, koszty pośrednie, informacyjno-promocyjne, koszty nadzoru, etc.) powinny zostać przypisane do części gospodarczej. Należy dla nich przyjąć poziom dofinansowania właściwy dla części gospodarczej infrastruktury. 
 3. w ramach realizowanych inwestycji możliwe będzie uzupełniające wsparcie infrastruktury towarzyszącej, stanowiącej element uzupełniający względem zasadniczego przedmiotu projektu, tj. infrastruktury badawczej, pod warunkiem wykazania przez Wnioskodawcę, że infrastruktura ta przyczynia się do szerszej realizacji celów projektu (w kontekście wydajności infrastruktury lub zakresu planowanej działalności badawczej).

Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu konkursu, w tym warunki wstępne oraz informacje o wyłączeniach zawiera Regulamin.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis, przy czym maksymalny poziom dofinansowania:

 1. w odniesieniu do części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy), wynosi 100%. W przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o metodę luki w finansowaniu, na podstawie metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu. W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do Regulaminu, 
 2. w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej działalności gospodarczej, wynosi 50%. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że wsparcie udzielane w ramach działania stanowić będzie pomoc państwa, w szczególności pomoc na infrastrukturę badawczą, pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, pomoc de minimis.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 000,00 zł.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

171 674 832,26 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 12 września 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1682/19 (.pdf, 384 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. Zmiana dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu łącznie o 133 081 452,26 zł, tj. do kwoty 171 674 832,26 zł, a także zmiany Załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu (.pdf, 705 KB) – Definicje wskaźników dla konkursu. Modyfikacja dotyczy definicji wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)”. Pozostałe załączniki nie podlegały zmianie.

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do  uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

17 stycznia 2019 r., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 64/19 (.pdf, 380 KB) w sprawie zmiany Regulaminu do aktualnie trwającego konkursu do działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiana Regulaminu konkursu obejmuje § 16 ust. 1 oraz ust. 2 i polega na wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów o 2 miesiące, tj. do dnia 29 marca 2019 r. Wydłużenie naboru dokonywane jest na prośbę potencjalnych beneficjentów przedmiotowego działania. Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.
Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB).
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu - wersja ujednolicona obowiązująca od 17.01.2019 (.pdf, 888)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 do 16.01.2019  (.pdf, 1 MB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 1 MB) zmieniona uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 11,5 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 5.11.2018 (.zip, 11 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 574 KB )

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,67MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 2,15 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,07 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 948 KB)

   Załącznik - Lista członków KOP (.pdf, 215 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,40 MB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 25.09.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1,40 MB) 

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 687 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 634 KB)

Załącznik nr 10  Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (.pdf, 1,41 MB )

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu. 

Pytania i odpowiedzi 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce: 

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. . (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl