RPO 1.3.

Działanie 1.3. Małopolskie Centra Innowacji

RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17

28.02.2017

Zakończony

10.05.2017

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
10.05.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji

Postępując zgodnie z §14 Regulaminu konkursu, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-029/17. W okresie trwania naboru (tj. od 31 marca 2017 r. do 9 maja 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu  i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej  www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 9 maja 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. instytucje otoczenia biznesu,
 2. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Z uwagi na zakres przedmiotowy oraz zasady wyboru projektów w działaniu 1.3 typ projektu A, w szczególności wymogi dotyczące gospodarczego wykorzystania infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w przypadku podmiotów takich jak uczelnie – wnioskodawcą kwalifikowanym w kategorii instytucje otoczenia biznesu mogą być wyłącznie spółki kapitałowe utworzone w celu prowadzenia przez uczelnie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii, w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

W ramach oceny przedsięwzięć dotyczących infrastruktury IOB – ośrodków innowacji zastosowanie będą mieć następujące wymogi i zasady:

 • inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie IOB – ośrodków innowacji będą wspierane jako element niezbędny do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług badawczo—rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, 
 • zasadniczy element inwestycji stanowi infrastruktura badawczo-rozwojowa, w tym aparatura badawcza i/lub innego typu infrastruktura niezbędna do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, 
 • elementem inwestycji może być infrastruktura służąca zapewnieniu fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw technologicznych, w szczególności w początkowej fazie działalności (wsparciu nie podlegają inwestycje, których zakres dotyczy infrastruktury związanej z przestrzenią o charakterze wyłącznie biurowym), 
 • inwestycje wynikają z udokumentowanej diagnozy zawierającej analizę potrzeb ze strony przedsiębiorstw należących do sektora MSP, w tym przedsiębiorstw technologicznych, działających w obszarach inteligentnej specjalizacji regionalnej, 
 • inwestycje we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R oraz jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury oraz inkubacji przedsiębiorstw i prowadzenia prac B+R, 
 • inwestycje wynikają ze strategii biznesowej ośrodka innowacji, 
 • przygotowany został plan wykorzystania infrastruktury ośrodka innowacji, określający sposób wykorzystania efektów projektu w fazie jego realizacji i/lub eksploatacji, w szczególności katalog usług, które będą świadczone w oparciu o infrastrukturę ośrodka innowacji,
 • zapewnienie możliwie wysokiego udziału współfinansowania ze źródeł prywatnych oraz wykorzystanie wspartej infrastruktury do działalności gospodarczej: wymóg ten zostanie zapewniony poprzez wprowadzenie warunku, zgodnie z którym wsparcie mogą uzyskać wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w schemacie pomocy publicznej, 
 • zapewnienie, że infrastruktura wsparta w ramach projektu będzie wykorzystywana do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych, w tym głównie przedsiębiorstw z sektora MŚP, 
 • zapewnienie komplementarności rozumianej, jako dopełnienie istniejących zasobów, w tym powstałych w ramach wsparcia udzielonego w perspektywie 2007-2013.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 112 606 000,00  PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • pozostali beneficjenci – 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%,
 • pozostali beneficjenci – 65%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 000 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

UWAGA !!!

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, od 2 września 2017 r. następują zmiany w zakresie procedury odwoławczej, m.in.

 • Skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni!
 • Skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni!
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu!

Wnioskodawca zobligowany będzie do dostarczenia:

 • Planu wykorzystania infrastruktury ośrodka innowacji, zawierającego katalog usług, regulamin korzystania z infrastruktury i strategie biznesową ośrodka innowacji.

Wzór planu stanowiący  Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu

 • Statutu lub dokumentu równoważnego zwierającego zapisy, że ośrodek innowacji prowadzi lub w wyniku realizacji projektu będzie prowadzić działalność polegającą na:

a)    świadczeniu usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych w zakresie: badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, wsparcia innowacji, transferu technologii, ochrony praw własności intelektualnej,

b)    wyłącznie w powiązaniu z działalnością, o której mowa w pkt a) – udostępnianiu infrastruktury badawczo-rozwojowej lub innej infrastruktury do celów prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej,

c)    wyłącznie w powiązaniu z działalnością, o której mowa w pkt a) lub łącznie z działalnością, o której mowa w pkt a) i b) – udostępnianiu infrastruktury dotyczącej przestrzeni o charakterze biurowym.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (.pdf, 670 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów  (.pdf, 763 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie  (.pdf, 725 KB) 

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania WOD (.pdf, 1,1 MB), 

Załącznik nr 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO  (.pdf, 314 KB) 

Załącznik nr 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów  (.pdf, 1,3 MB) 

Załącznik nr 6 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu  (.pdf, 328 KB) 

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie  (.pdf, 996 KB), 

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 465 KB) 

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB) 

Załącznik nr 10 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik nr 11 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej (.pdf, 1,1 MB) 

Załącznik nr 12 Plan wykorzystania infrastruktury ośrodków innowacji  (.pdf, 839 KB),

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie  (.zip, 302 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr  8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu. Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl ,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl ,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl ,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61,  (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.