RPO 1.3.

Działanie 1.3. Małopolskie Centra Innowacji

RPMP.01.03.00-IP.01-12-041/18

30.08.2018

Zakończony

01.01.2019

Wyniki naboru

Informacje nt. złożonych wniosków
03.01.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji W okresie trwania naboru, tj. od 30 września do 31 grudnia 2018 r. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji, Typ projektów A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów i przyznane oceny. 

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r.     

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 września 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 grudnia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. instytucje otoczenia biznesu,
 2. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie zostanie przeznaczone na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 23 097 420,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%
 • pozostali beneficjenci – 35%

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%           
 • średnie przedsiębiorstwa – 55%
 • pozostali beneficjenci – 65%

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

 • 5 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 749 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 368 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z Wzorem wniosku odofinansowanie projektu (.pdf, 1,4 MB) 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 491 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 325 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,0 MB) 

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 413 KB) 

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 768 KB)

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 917 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 469 KB) 

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1,2 MB) 

Załącznik nr 9 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 177 MB)

Załącznik nr 10 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowyo dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 279 KB) 

Załącznik nr 11 Plan wykorzystania infrastruktury ośrodka innowacji (.pdf, 584 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.