RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17

28.02.2017

Zakończony

01.07.2017

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
19.12.2023

W dniu 19 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2507/23 (.pdf, 226 KB) w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał zwiększenia dofinansowania dla  4 projektów.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 do dofinansowania zostały wybrane 91 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 290 777 309,05 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 (.pdf, 682 KB)


Wersje archiwalne(9)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
03.06.2019

W dniu 03.06.2019 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla projektu nr RPMP.11.02.00-12-0735/17, pn. Utworzenie domu opieki społecznej, który został przywrócony do oceny wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Tym samym, w wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 111 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 321 011 057,26 zł.

Wynik negatywny uzyskały 28 projekty na łączną kwotę dofinansowania 58 325 190,45 zł.

Pobierz listę (PDF, 493KB)

Wersje archiwalne(2)

Wersje archiwalne

 • 30.10.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protest na mocy podjętych rozstrzygnięć przywróciła do oceny merytorycznej 6 projektów.

  Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 4 projekty. 1 projekt uzyskał negatywny wynik oceny. Dodatkowo Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0654/17 wycofał projekt z konkursu.

  Ponadto IRP dokonała zmiany przyznanej liczby punktów dla 8 projektów.

  Uwzględniając powyższe aktualizuje się listę projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej.

  Ponadto Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0654/17 – Gmina Pleśna zrezygnowała z ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego „Relax”.

  Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 pozytywny wynik uzyskało 110 projektów na łączna kwotę dofinansowania 319 444 324,50 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 28 projekty na łączną kwotę dofinansowania 58 325 190,45 zł.

  Pobierz listę (PDF, 492KB)
 • 21.03.2018

  9 marca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 105 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 299 838 459,87 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 33 projekty na łączną kwotę dofinansowania 77 931 055,08 zł.

  Lista członków KOP (.pdf, 238 KB)

  Pobierz listę (PDF, 485KB)

Wyniki oceny finansowej
29.04.2019

W dniu 29.04.2019 r. zakończony został etap oceny finansowej dla projektu nr RPMP.11.02.00-12-0735/17, pn. Utworzenie domu opieki społecznej, który został przywrócony do oceny wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 140 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 385 782 267,48 zł.

Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 823 543,61 zł.

Pobierz listę (PDF, 334KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 06.08.2018

  W dniu 06.08.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dla projektu nr RPMP.11.02.00-12-0844/17, pn. Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego, który został przywrócony do oceny wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

  Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 139 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 385 215 534,72 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 823 543,61 zł.

  Pobierz listę (PDF, 333KB)
 • 28.02.2018

  W związku z uwzględnieniem protestów dwóch Wnioskodawców, Instytucja Rozpatrująca Protesty skierowała wnioski do oceny dalszych kryteriów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej zostały przekazane na kolejny etap oceny.

  • Projekt nr RPMP.11.02.00-12-0748/17 złożony przez Gminę Chełmiec został pozytywnie oceniony w ramach etapu oceny finansowej,
  • Projekt nr RPMP.11.02.00-12-0766/17 złożony przez Gmina Iwkowa, został pozytywnie oceniony w ramach etapu oceny finansowej.

  Tym samym, w wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 138 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 380 354 216,44 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 823 543,61 zł.

  Pobierz listę (PDF, 333KB)
 • 15.01.2018

  4 stycznia 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 136 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 372 244 200,88 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 24 823 543,61 zł.

  Pobierz listę (PDF, 332KB)

Wyniki oceny formalnej
13.03.2019

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Instytucja do ponownej oceny formalnej został skierowany projekt: 

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.11.02.00-12-0735/17Marek NowakUtworzenie domu opieki społecznej

W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał pozytywny wynik. Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny sumarycznie uzyskało 150 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 420 841 938,54 zł.  

Wynik negatywny uzyskało 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania 139 758 201,15 zł. 

Wycofanych z procedury oceny formalnej zostały 4  projekty na łączną kwotę dofinansowania  15 393 789,90 zł.

Pobierz listę (PDF, 364KB)

Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne

 • 14.09.2018

  W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Instytucja do ponownej oceny formalnej został skierowany projekt nr RPMP.11.02.00-12-0844/17 "Utworzenie przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego" złożony przez Gminę Dobra.

  W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał pozytywny wynik.

  Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny sumarycznie uzyskało 149 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 419 275 205,79 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 44 projekty na łączną kwotę dofinansowania 141 324 933,90 zł.

  Wycofanych z procedury oceny formalnej zostały 4  projekty na łączną kwotę dofinansowania  15 393 789,90 zł.

  Pobierz listę (PDF, 364KB)
 • 22.01.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), uwzględniła w dniu 16.11.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej poniższego projektu kierując go na etap oceny formalnej.

  Numer projektu

  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  RPMP.11.02.00-12-0766/17

  Gmina Iwkowa

  Przebudowa i rozbudowa( wraz z nadbudową) budynku byłej oranżadziarni w Iwkowej na cele kulturalne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną


  W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał pozytywny wynik.

  Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny sumarycznie uzyskało 148 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 414 413 887,51 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 45 projektów na łączną kwotę dofinansowania 148 330 691,55 zł.

  Wycofanych z procedury oceny formalnej zostały 4  projekty na łączną kwotę dofinansowania  15 393 789,90 zł.

  Pobierz listę (PDF, 134KB)
 • 10.01.2018


  Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), uwzględniła w dniu 22.09.2017r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej poniższego projektu kierując go na dalszy etap oceny.

  Numer projektu

  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  RPMP.11.02.00-12-0748/17

  Gmina Chełmiec

  Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół obiektów
  sportowo-rekreacyjnych

  Tym samym na etapie oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 147 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 409 237 428,08 zł.

  Wynik negatywny uzyskało 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania 153 507 150,98 zł.

  Wycofanych z procedury oceny formalnej zostały 4  projekty na łączną kwotę dofinansowania 15 393 789,90 zł.

  Pobierz listę (PDF, 345KB)
 • 31.10.2017

  31 października 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

   W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 146 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 404 160 530,49 zł.

   Wynik negatywny uzyskało 47 projektów na łączną kwotę dofinansowania 158 584 048,57 zł. Natomiast 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 15 393 789,90 zł zostały wycofane w trakcie dokonywania oceny formalnej.

  Pobierz listę (PDF, 119KB)
 • 02.08.2017

  1 sierpnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczną liczbę wniosków, jakie spłynęły w ramach równolegle ogłoszonych konkursów, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 dla Poddziałania 11.2. Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 30 listopada 2017 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
04.07.2017

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach wynosi 603 143 913,18 zł, co stanowi 508,6% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Pobierz listę (PDF, 487KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.

Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko – wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. Typ projektu A – Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
 2. Typ projektu B – Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 3. Typ projektu C – Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 4. Typ projektu D – Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,
 5. Typ projektu E – Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,
 6. Typ projektu F – Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D – 250 000,00 zł
 2. dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

196 000 682,08 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 29 października 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1531/20 (.pdf 288 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.
Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich RPO WM obejmuje:

1)§22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji z EFRR w ramach konkursu o 99 188 648,01 zł oraz z Budżetu Państwa o 1 727 561,46 zł. Aktualna alokacja konkursu wynosi 296 916 891,55 zł, w tym 272 400 179,78 zł ze środków EFRR oraz 24 516 711,77 zł ze środków Budżetu Państwa.

2)§23 ust. 1 i dotyczy dodania następującego zdania „Natomiast w przypadku projektów, dla których zawarcie umowy/podjęcie Uchwały nastąpiło po dniu 21 października 2020 r., tj. po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwały nr 1469/20 w sprawie zmiany SZOOP RPO WM, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 75% i w całości finansowany jest ze środków UE.”

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

20 grudnia 2018 r., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2340/18 (.pdf, 383 KB) w sprawie zmiany Regulaminu pierwszego konkursu w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonego w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2017 r.

Wprowadzona zmiana dotyczy §35 ust. 2 Regulaminu konkursu. W efekcie wprowadzonej modyfikacji lista rezerwowa projektów, nie wygaśnie z chwilą rozstrzygnięcia kolejnego konkursu, lecz obowiązywać będzie do momentu zamknięcia perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Oznacza to, że środki, jakie przeznaczone zostały na pierwszy konkurs, wynoszące obecnie 196 000 682,08 zł (po dokonanych zmianach Regulaminu) – w sytuacji pojawienia się oszczędności – w pierwszej kolejności kierowane będą na sfinansowanie zadań umieszczonych na tej właśnie liście rezerwowej.

Ponadto, zadania znajdujące się na liście rezerwowej, których realizacji podjął się Wnioskodawca ze środków własnych, lub które zostały już zrealizowane pomimo braku dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, nie tracą możliwości potencjalnej refundacji, w przypadku gdyby dostępne środki pozwoliły na zawarcie umowy z Instytucją Zarządzającą RPO WM.

Modyfikacja zapisów Regulaminu pozwoli na utrzymanie listy rezerwowej w dłuższej perspektywie czasowej, nie ma zatem potrzeby ponownego składania tych samych zadań w kolejnym, toczącym się obecnie konkursie.

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz dodał Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB) i Załącznik nr 6b Uchwała ZWM (.pdf, 1,7 MB). Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

7 września 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego,  Uchwałą nr 1632/18 (.pdf, 499 KB), dokonał zwiększenia alokacji w ramach konkursu do działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w związku z podjęciem Uchwały Nr 1626/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
W wyniku przedmiotowej zmiany kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi  196 000 682,08 zł.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

20 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 464/18 (.pdf, 440), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie.

Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 189 374 153,03 zł.

15 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. - Więcej informacji o wprowadzonych zmianach można znaleźć w komunikacie

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Regulamin wraz z załacznikami:

Regulamin konkursu (.pdf, 748 KB) zmieniony uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB), Uchwałą nr 464/18 (.pdf, 440), uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB), Uchwałą nr 1632/18 (.pdf, 499 KB) oraz Uchwałą nr 2340/18 (.pdf, 383 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 13,5 MB) z wyjątkiem aktualizacji w zakresie załączników nr 2, 3, 6a i 6b

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 136 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB) zmieniony  uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,90 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 10,7 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,01 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 624 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 6 listopada 2018 r,) (.pdf, 1,8 MB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r. do 5 listopada 2018 r,) (.pdf, 1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 28 lutego 2018 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 376 KB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 6 listopada 2018)  (.pdf, 1,7 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r. do 5 listopada 2018) (.pdf, 1,7 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) w zakresie w Załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wersja obowiązująca od 28 lutego 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 364 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 608 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 152 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 945 KB) - aktualizacja w dniu 30 czerwca 2017 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl