RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18

22.08.2018

Zakończony

01.02.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.11.2023

W dniu 28 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2296/23 (.pdf, 226 KB) w sprawie zmiany Uchwały nr 2125/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały, ZWM podjął decyzję w zakresie:

 • wykreślenia projektu nr RPMP.11.02.00-12-0032/19, z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18,
 • zwiększenia dofinansowania dla projektu nr RPMP.11.02.00-12-0041/19  o kwotę dofinansowania wynoszącą 24 512,63 zł. 

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 (.pdf, 227 KB)


Wersje archiwalne(8)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
15.10.2019

W dniu 15 października 2019 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 38 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 96 030 212,85 zł.

Negatywny wynik oceny uzyskało 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 7 501 359,53 zł.

Lista członków KOP (.pdf, 231 KB)

Pobierz listę (PDF, 281KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 10.09.2019

  W dniu 10 września 2019 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na znaczącą kumulację oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych oraz w związku z licznymi prośbami Wnioskodawców o wydłużenie terminu złożenia uzupełnień w toku oceny merytorycznej przedłużony został termin na dokonanie oceny merytorycznej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do dnia 15.10.2019 r.


Wyniki oceny finansowej
06.06.2019

24 maja 2019 roku zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 44 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 103 778 657,71 zł.

Negatywny wynik oceny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 1 946 193,18 zł.

Pobierz listę (PDF, 390KB)

Wyniki oceny formalnej
14.06.2019

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.), uwzględniła w dniu 23.04.2019 r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej poniższego projektu kierując go na etap oceny formalnej:

Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.11.02.00-12-0004/19Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP Dom Zakonny w KątachModernizacja i adaptacja Niepublicznego Przedszkola - Ochronki Bł. Edmunda Bojanowskiego w Kątach

W toku przeprowadzonej oceny na etapie formalnym ww. projekt uzyskał negatywny wynik.

Podsumowując, w wyniku oceny formalnej dla przedmiotowego konkursu wynik pozytywny uzyskało 46 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 105 903 307,08 zł, zaś 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 604 954,33 zł oceniono negatywnie.


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 01.04.2019

  W dniu 28.03.2019 r. zakończony został oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

  W wyniku oceny wynik pozytywny uzyskało 46 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 105 903 307,08 zł, zaś 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 29 314 174,40 zł oceniono negatywnie.

  Tym samym od dnia 29.03.2019 r. rozpoczął się etap oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18.

  Pobierz listę (PDF, 102KB)

Wyniki weryfikacji warunków formalnych
22.02.2019

21 lutego 2019 r. zakończony został etap weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. 

W wyniku weryfikacji w zakresie spełnienia warunków formalnych wynik pozytywny uzyskało 61 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 142 243 588,71 zł, zaś 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3 870 166,38 zł pozostawiono bez rozpatrzenia. 

Tym samym od dnia 22.02.2019 r. rozpocznie się etap oceny formalnej dla projektów, które uzyskały pozytywny wynik w ramach weryfikacji wymogów formalnych.

Pobierz listę (PDF, 336KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
05.02.2019

W ramach konkursu złożono 64 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 146 113 755,09 zł., co stanowi ok. 2647,5% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 329KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem konkursu.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 24 września 2018 r . (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2019 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina  blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej  www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w  Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.
 2. Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko – wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.
 3. Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:
1)  typ projektu A – przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne , obejmujące:
– placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
– obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
–  obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
–  obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne,
2)  typ projektu B – budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
3)  typ projektu C – działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
4)  typ projektu D – zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe1),
5)  typ projektu E – modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 2,
6)  typ projektu F – modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 3, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i korytarze, windy).
Typy projektów mogą być łączone.
7)  Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:
–  budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
– budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

1 Droga rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

2 Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.

3 Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany w typie projektu F.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

1) dla projektów typu A, B, C, D – 250 000,00 zł.

2) dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wartości i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


5 518 947,99 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiany regulaminu konkursu

25 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 57/22 (.pdf, 290 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 2 462 531,30  zł, tj. do kwoty 81 951 447,68 zł. Tym samym aktualna alokacja konkursu wynosi 86 312 946,37 zł, w tym 81 951 447,68 zł ze środków EFRR oraz 4 361 498,69 zł ze środków Budżetu Państwa.  Uchwała uwzględnia również zgodę Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji.

***

21 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1863/21   (.pdf, 209 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 2 808 217,50 zł, tj. do kwoty 79 488 916,38 zł. Tym samym aktualna alokacja konkursu wynosi 83 850 415,07 zł, w tym 79 488 916,38 zł ze środków EFRR oraz 4 361 498,69 zł ze środków Budżetu Państwa.

***

30 września 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1387/21 (.pdf, 209 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała obejmuje §22 ust. 2 Regulaminu i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 16 514 667,29 zł, tj. do kwoty 76 680 698,88 zł. Kwota alokacji z Budżetu Państwa w ramach konkursu pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 4 361 498,69 zł.
Tym samym łączna alokacja w ramach konkursu wynosi 81 042 197,57 zł.
Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

24 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 885/21 (.pdf, 213 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotowa Uchwała obejmuje:

 • §22 ust. 2 i polega na zwiększeniu alokacji z EFRR w ramach konkursu o 20 227 191,96 zł, tj. do kwoty 60 166 031,59 zł. Łączna alokacja EFRR i Budżetu Państwa w ramach konkursu wynosi 64 527 530,28 zł.
 • §23 ust. 1 i dotyczy dodania następującego zdania „Natomiast w projektach, dla których zawarcie umowy/podjęcie Uchwały nastąpiło po dniu 21 października 2020 r., tj. po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwały nr 1469/20 w sprawie zmiany SzOOP RPO WM, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 93% i w całości finansowany jest ze środków UE.”

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

12 marca 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 386/20  (Uchwała w pdf , 285 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu zwiększeniu alokacji w ramach konkursu o 18 952 607,68 zł, tj. do kwoty 44 300 338,32 zł. i ma na celu umożliwienie wyboru jak największej liczby projektów.

***

21 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2124/19 (Uchwała w pdf, 290 KB ) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 19 828 782,65 zł, tj. do kwoty 25 347 730,64 zł i ma na celu umożliwienie wyboru jak największej liczby projektów

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

8 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 2108/18 (.pdf, 524 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu.
Zmiana wynika z decyzji podjętej podczas Przeglądu Zarządzania RPO WM w dniu 24 października 2018 r. w sprawie uwzględniania projektów po protestach w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach konkursu, w szczególności w zakresie aktualizacji listy podstawowej i listy rezerwowej ocenionych projektów, tj. obejmuje §35 oraz §36 Regulaminu konkursu. Zmiana dokonywana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

***

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie (.pdf, 1,7 MB) i Załącznik nr 6b Uchwała ZWM (.pdf, 1,7 MB).
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 8.11.2018 (.pdf, 872 KB)

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 21.08.2018 do 7.11.2018 (.pdf, 872 KB) zmieniona Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.zip, 11,5 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu - wersja obowiązująca od 21.08.2018 do 5.11.2018 (.zip, 10,3 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 407 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,26 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2,07 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 1,59 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,06 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 880 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,32 MB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu - wersja obowiązująca od 21.08.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1,32 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami - wersja obowiązująca od 6.11.2018 (.pdf, 1,35 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami - wersja obowiązująca od 21.08.2018 do 5.11.2018 (.pdf, 1,35 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  (.pdf, 779 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 479 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 633 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, natomiast wzór Uchwały w sprawie dofinansowania projektu, stanowi załącznik 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z lutego 2019 r. (.pdf, 854 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .