RPO 11.4.

Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17

28.11.2017

Zakończony

16.03.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.06.2022

14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 940/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 208 KB)

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał rozstrzygnięcia w zakresie:

 • wykreślenia projektu nr RPMP.11.04.00-12-0109/18 pn.: „Chełmek odNowa - przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingu - Stacja "muzealna" fabryka i Przystanek Młodych” z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów na łączną kwotę 71 947 809,56 zł. Jednocześnie kwota podpisanych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w ramach konkursu nr  RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 (.pdf, 209 KB)


Wersje archiwalne(5)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
18.04.2019

Zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 106 221 942,00 zł.Wynik negatywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania 21 482 392,83 zł.

Poszczególne etapy oceny wniosków zostały przeprowadzone przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 216 KB).

Pobierz listę (PDF, 247KB)

Wyniki oceny finansowej
08.02.2019

Zakończony został etap oceny finansowej dla projektów przywróconych do oceny przez Instytucję Rozpatrującą Protesty.

W związku z powyższym łącznie pozytywny wynik oceny finansowej uzyskało 21 projektów na kwotę dofinansowania wynoszącą 127 692 673,32 .

Wynik negatywny uzyskały 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 13 205 536,25

Pobierz listę (PDF, 327KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 12.09.2018

  W dniu 12.09.2018r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 109 793 543,70 zł.

  Wynik negatywny uzyskały 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania 15 274 486,52 zł.

  Pobierz listę (PDF, 232KB)

Wyniki oceny formalnej
10.12.2018

Instytucja Rozpatrująca Protest  na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn.zm.), uwzględniła protesty od negatywnego wyniku oceny formalnej projektów:


Numer projektuWnioskodawcaTytuł projektu
RPMP.11.04.00-12-0124/18Miasto GorliceRewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury
RPMP.11.04.00-12-0129/18FUNDACJA FORT LUNETA WARSZAWSKARemont konserwatorski, przebudowa i rozbudowa Fortu nr 12 "Luneta Warszawska" wraz z adaptacją na cele muzealne, edukacyjne oraz usługowe oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na ogólnodostępny park

Z uwagi na powyższe w wyniku dokonanej oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 23 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 142 415 685,26 zł.  

Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 48 711 497,61 zł Z procedury oceny formalnej został wycofany 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 503 057,75 zł

Pobierz listę (PDF, 330KB)

Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 11.09.2018

  Instytucja Rozpatrująca Protest na podstawie art. 53-59 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn.zm.), uwzględniła w dniu 13.07.2018r. protest od negatywnego wyniku oceny formalnej projektu:

  Numer projektu Wnioskodawca Tytuł projektu
  RPMP.11.04.00-12-0130/18 Gmina Miejska Kraków Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

  Z uwagi na powyższe w wyniku dokonanej oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 130 706 906,63 zł.

  Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 61 760 572,03 zł

  Z procedury oceny formalnej został wycofany 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 503 057,75 zł

  Pobierz listę (PDF, 319KB)
 • 24.07.2018

  20 lipca 2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 125 508 448,41 zł.

  Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 61 760 572,03 zł

  Z procedury oceny formalnej został wycofany 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 503 057,75 zł

  Natomiast poniższy projekt z uwagi na uwzględnienie 13 lipca 2018 r. przez Instytucję Rozpatrującą Protest protestu od negatywnego wyniku oceny formalnej, znajduje się w trakcie oceny formalnej:

  Numer projektu

  Wnioskodawca

  Tytuł projektu

  RPMP.11.04.00-12-0130/18

  Gmina Miejska Kraków

  Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

  Pobierz listę (PDF, 227KB)
 • 25.05.2018

  22 maja 2018 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, z uwagi na prowadzone oceny projektów w ramach równolegle realizowanych procedur konkursowych i pozakonkursowych oraz konieczność dokonania kontraktacji dużej liczby projektów w ramach osi 11 RPO WM, wydłużony został termin na dokonanie oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 dla Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do 29 czerwca 2018 r. włącznie.


Informacje nt. złożonych wniosków
20.03.2018

W ramach konkursu złożono 33 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 232 749 690,14 zł, co stanowi ok. 327,2% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 45KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem szacunkowym – termin oceny jest wstrzymywany na czas dokonania uzupełnień/ korekt i wyjaśnień, zgodnie z Regulaminem.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 marca 2018 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • instytucje kultury,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,i
 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy,
 • administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. Lista projektów w uzgodnionym PR musi zawierać co najmniej jeden projekt w ramach typu projektu A, B lub C. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji. Działania przewidziane na terenach poprzemysłowych muszą być ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

Typ projektu A – Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,

Typ projektu B – Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,

Typ projektu C – Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,

Typ projektu D – Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne,

Typ projektu E – Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną,

Typ projektu F – Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Typy projektów mogą być łączone.

Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 75%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód po ukończeniu, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

 1. dla projektów typu A, B, C, D           – 500 000,00 zł.
 2. dla projektów typu E, F                    – 100 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

71 136 005,17 zł.

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu konkursu

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 585/22 (.pdf, 282 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu do działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.  
Przedmiotowa Uchwała dotyczy zwiększenia alokacji z EFRR do kwoty 65 306 753,37 zł. Kwota alokacji z Budżetu Państwa w ramach konkursu pozostaje na niezmienionym poziomie, tj. 7 488 005,17 zł. Tym samym łączna aktualna alokacja konkursu wynosi 72 794 758,54 zł.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

W dniu 18 kwietnia 2019 r., Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 651/19 (.pdf, 498 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wprowadzona zmiana dotyczy §22 ust. 3 Regulaminu konkursu i dotyczy doprecyzowania warunków kontraktowania projektów.
W efekcie wprowadzonej modyfikacji §22 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„Kwota, która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie uzależniona jest od aktualnej w danym miesiącu wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków możliwych do zakontraktowania oraz od spełnienia ram wykonania, w tym decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju o uruchomieniu rezerwy wykonania w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, wynoszącej 10 200 000,00 euro” .

***

3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1210/18 (.pdf, 574 KB), dokonał zmian w Regulaminie konkursu do poddziałania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17) – w ten sposób że:

Dokonuje się zmiany Regulaminów KOP, stanowiących załączniki do Regulaminów konkursów, poprzez modyfikację zapisów §4 Ocena merytoryczna, ust. 7, pkt 1), wprowadzając zasadę, zgodnie z którą, osoby oceniające w pierwszej kolejności przeprowadzają pełną ocenę w systemie logicznym, tj. w ramach wszystkich kryteriów merytorycznych, zerojedynkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do danego Regulaminu konkursu. Natomiast w sytuacji przyznania oceny NIE – w którymkolwiek z kryteriów logicznych, przeprowadza się dalszą ocenę wszystkich kryteriów logicznych w ramach oceny merytorycznej (tak/nie), oraz wszystkich kryteriów punktowych dla których przyznanie 0 punktów eliminuje projekt z dalszej oceny.

Ponadto, dokonuje się zmiany Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), stanowiących Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu do Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Modyfikacja wynika z faktu, iż w odpowiedzi na zmiany zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), 11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające polskie rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej:

 • na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.),
 • na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.).

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego  uchwałą nr 895/18 (.pdf 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Uwaga!

11 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenia wykonawcze dotyczące udzielania pomocy inwestycyjnej - przeczytaj komunikat!

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2105/17
dokonał zmiany Regulaminu KOP, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu dla działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (.pdf, 515 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 22,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 415 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 1,9 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.doc, 12,9 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,3 MB) - aktualizacja z 3 lipca 2018 r. 

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (.zip, 2,1 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 825 KB) - aktualizacja 3 lipca 2018 r.

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (.pdf, 658 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (.pdf, 6,7 MB)

Załącznik 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami (.pdf, 6,6 MB)

Załącznik nr 6c Porozumienie o dofinansowaniu projektu (.pdf, 6,6 MB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 700 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 500 KB)

Załącznik nr 9 Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie (.pdf, 500 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz z załącznikami został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 300 KB) - aktualizacja w dniu 9 marca 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.