RPO 3.2.

Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18

30.11.2018

Zakończony

03.04.2019

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
28.06.2019

Wybór projektów do dofinansowanie w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.2 „Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB”, Typ projektu A „Promocja postaw przedsiębiorczych” oraz Typ projektu B „Profesjonalizacja usług doradczych IOB” konkursu nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 27 czerwca 2019 r., Uchwałą nr 1170/19 dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów ocenionych pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 313 769,89  zł.

Informacja o pozytywnym  wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/ podjęciem uchwały w sprawie realizacji projektu, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny negatywnej wraz z uzasadnieniem stopnia spełnienia kryteriów wyboru i pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista projektów wybranych do dofinansowania (lista podstawowa) (.pdf, 121 KB),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 85 KB),

- wzory formularzy i załączników niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (.zip, 1,2 MB) / podjęcia uchwały (.zip, 1,4 MB)


Wyniki oceny formalnej
08.05.2019

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18, Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektu A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz Typ projektu B Profesjonalizacja usług doradczych IOB

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18, w ramach Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 4 wnioski, z czego 3 spełniły kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, natomiast 1 wiosek nie spełnił kryteriów oceny formalnej i uzyskał negatywny wynik oceny. 

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcy w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO. 

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 102KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
03.04.2019

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18, Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektu A Promocja postaw przedsiębiorczych oraz Typ projektu B Profesjonalizacja usług doradczych IOB

W okresie trwania naboru (tj. od 30 listopada 2018 r. do 2 kwietnia 2019 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18 zarejestrowane zostały 4 wnioski o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 9 957 135,65 zł, co stanowi 29,00% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 157KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczy oraz potencjał IOB, Typ projektu A promocja postaw przedsiębiorczych oraz Typ projektu B profesjonalizacja usług doradczych IOB.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyćza pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 grudnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ projektu A:

- posiadające siedzibę na terenie województwa małopolskiego:

a)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

c)    podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej tj. akademickie inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić taki inkubator  w ramach realizowanego projektu – uczelnie wyższe;

lub

d)    instytucje otoczenia biznesu – wyłącznie prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu,  prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy i partnerów, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa lub oświadczające, że ten warunek zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy,

Typ projektu B: Instytucje otoczenia biznesu, o których mowa w § 2 pkt 12 Regulaminu, prowadzące  działalność na terenie województwa małopolskiego nie krócej niż 6 m-cy, licząc na dzień rozpoczęcia naboru wniosków, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze lub oświadczające, że ten warunek zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

W przypadku projektów partnerskich, Partner nie musi spełniać warunku prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego nie krócej niż 6 m-cy, licząc na dzień rozpoczęcia naboru wniosków

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu A

Celem działań podejmowanych w ramach projektów wspieranych w typie A jest:

  • zapewnienie wyspecjalizowanych usług wspierających małopolskie MŚP we wczesnej fazie rozwoju;
  • upowszechnianie wśród małopolskich MŚP nowych modeli biznesowych (rozumianych jako wprowadzanie przez MŚP zmian w dotychczasowym  modelu biznesowym lub wejście w nowy model biznesowy);
  • zwiększanie skłonności małopolskich MŚP do poszerzania skali działalnościi podejmowania działań rozwojowych;
  • promowanie postaw przedsiębiorczych.

Przez MŚP we wczesnej fazie rozwoju (tj. nowe MŚP) należy rozumieć MŚP - które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 36 m-cy licząc na moment uruchomienia projektu objętego wsparciem w ramach niniejszego konkursu. Moment uruchomienia projektu jest tożsamy z datą rozpoczęcia projektu wskazaną we wniosku o dofinansowanie. (pole E.3). (zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie powoduje zaliczenia przedsiębiorstwa do grupy nowych).

Projekty w ramach typu A  będą obejmowały następujące elementy:

  • działania (usługi):

- z zakresu specjalistycznego doradztwa,

- szkoleniowe, coachingowe (tj. metody, których głównym celem jest wzmocnienie podopiecznego oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian, w oparciu jego własnych zasobów, odkryć, potencjałów),

- mentoringowe (tj. metody wspomagające rozwój i odkrywanie potencjału tkwiącego w podmiocie objętym tego typu wsparciem, stanowiące efekt relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces odkrywania i rozwijania potencjału podopiecznego, tj. mentor - podopieczny),

- akceleracyjne (tj. programy, dzięki którym objęte nimi MŚP mogą przyspieszyć swój rozwój, dzięki  pomocy doświadczonych mentorów i ekspertów oraz potencjalnych inwestorów dysponujących doświadczeniem biznesowym oraz siecią kontaktów),

- inne specjalistyczne usługi inkubacyjne dla nowych MŚP (tj.: koszty udziału w wydarzeniach branżowych (np. warsztaty, konferencje), udostępnianie wyników badań rynku, udostępnianie baz danych, testowanie produktów/usług),

  • udostępnianie nowym MŚP infrastruktury living-labs, centrów co-working lub innej infrastruktury,
  • organizację wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – wyłącznie jako uzupełniający (niedominujący) element projektu, co oznacza, że ten komponent może stanowić nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Typ projektu B

Celem działań podejmowanych w ramach projektów wspieranych w typie B jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (MŚP) usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcie udzielane w ramach typu projektu B dotyczy projektów z zakresu podnoszenia kwalifikacji merytorycznych personelu IOB lub opracowywania założeń dotyczących wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych specjalistycznych usług IOB dla MŚP. Świadczenie tych usług przez IOB na rzecz MŚP nie jest objęte dofinansowaniem.

W ramach konkursu nie ma możliwości łączenia wymienionych typów projektów. Jeśli Wnioskodawca zamierza realizować projekt w typie A i B powinien złożyć odrębne wnioski o dofinansowanie na każdy z typów projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1.a do Regulaminu konkursu – typ projektu A oraz Załącznik nr 1.b do Regulaminu konkursu – typ projektu B.

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 34 326 756,54 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną oraz objętych pomocą de minimis

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE ustalane będzie na podstawie art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/2013.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu(.pdf 523 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1.a Kryteria wyboru projektów dla typu A projektu (.pdf 265 KB)

Załącznik nr 1.b Kryteria wyboru projektów dla typu B projektu (.pdf 240 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf 1,1 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie dla typu A i B (.zip 703 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf 191 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf 654 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf 284 KB)

Załącznik nr 6.a Wzór umowy o dofinansowanie dla typu A projektu (.pdf 523 KB)

Załącznik nr 6.b Wzór umowy o dofinansowanie dla typu B projektu (.pdf 537 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip 1,1 MB)

Załącznik nr 7 Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 dla typu A projektu (.pdf 139 KB)

Wzory załączników do Uchwały w sprawie decyzji o dofinansowaniu projektu (.zip 1,2 MB)

Załącznik nr 8 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf 315 KB)

Załącznik nr 9 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020(pdf 804 KB)

Załącznik nr 10 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową(.pdf 106 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr  8 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania - wersja z 19 lutego 2019 r. (.pdf, 294 KB)

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 616 03 91, (32) 616 03 92, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

2) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

3) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

4) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.