RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

27.04.2018

Zakończony

29.08.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
15.07.2020

Wybór 17 projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w wyniku zwolnienia dostępnych środków do zakontraktowania w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 w ramach IV Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 14 lipca 2020 r., Uchwałą nr 927/20 dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów z listy rezerwowej z liczbą punktów 33, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 10 477 029,27 zł.

Ponadto została zaktualizowana lista podstawowa w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektów o numerach: RPMP.04.02.00-12-0470/18; RPMP.04.02.00-12-0496/18; RPMP.04.02.00-12-0510/18 oraz odstąpieniem od podpisania umowy projektów o numerach: RPMP.04.02.00-12-0208/18; RPMP.04.02.00-12-0215/18; RPMP.04.02.00-12-0256/18; RPMP.04.02.00-12-0275/18; RPMP.04.02.00-12-0446/18; RPMP.04.02.00-12-0490/18.

Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (Podrozdział 2.6 ust. 3) – projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Niewykorzystana kwota alokacji to 781 910,54 zł, natomiast łączna wartość dofinansowania kolejnych 19 projektów z tą samą liczbą 32 punktów wynosi 11 439 457,57 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości dofinansowania projektów mimo niewykorzystania alokacji.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej, w plikach do pobrania:

- lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 1,1 MB),

- lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 735 KB),

- informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 218 KB),

- wzory formularzy i załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,16 MB).


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 10.03.2020

  Wybór 20 projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w wyniku zwiększenia kwoty alokacji przewidzianej na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 marca 2020 r., Uchwałą nr 376/20 dokonał wyboru do dofinansowania 20 projektów z listy rezerwowej z liczbą punktów 34, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 13 455 066,24 zł.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (Podrozdział 2.6 ust. 3) – projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Niewykorzystana kwota alokacji to 2 889 763,28 zł, natomiast łączna wartość dofinansowania kolejnych 17 projektów z tą samą liczbą 33 punktów wynosi 10 477 029,27 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości dofinansowania projektów mimo niewykorzystania alokacji.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 754 KB),

  - lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 555 KB),

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 218 KB),

  - wzory formularzy i załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,6 MB).

 • 24.01.2020

  Wybór 11 projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w wyniku zwolnienia dostępnych środków do zakontraktowania w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 stycznia 2020 r., Uchwałą nr 84/20 dokonał wyboru do dofinansowania 11 projektów z listy rezerwowej z liczbą punktów 35, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 9 711 581,85 zł.

  Ponadto zaktualizowana została lista podstawowa w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu numer: RPMP.04.02.00-12-0375/18.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (Podrozdział 2.6 ust. 3) – projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Niewykorzystana kwota alokacji to 482 131,99 zł, natomiast łączna wartość dofinansowania kolejnych 20 projektów z tą samą liczbą 34 punktów wynosi 13 455 066,24 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości dofinansowania projektów mimo niewykorzystania alokacji.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 700 KB)

  - lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 608 KB)

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 218 KB),

  - wzory formularzy i załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,6 MB).

 • 18.09.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w wyniku zakończenia procedury odwoławczej w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 17 września 2019 r., Uchwałą nr 1715/19 dokonał wyboru do dofinansowania dwóch projektów ocenionych pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 613 088,27 zł.

  Ponadto zaktualizowana została lista podstawowa w związku z odstąpieniem/rezygnacjami z podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku projektów o numerach: RPMP.04.02.00-12-0160/18, RPMP.04.02.00-12-0340/18, RPMP.04.02.00-12-0451/18.

  Jednocześnie wspomnianą Uchwałą dokonano aktualizacji punktacji dla dwóch projektów o numerach: RPMP.04.02.00-12-0373/18 oraz RPMP.04.02.00-12-0469/18, umieszczonych na liście rezerwowej oraz ulokowano na przedmiotowej liście kolejne dwa projekty o numerach: RPMP.04.02.00-12-0249/18 i RPMP.04.02.00-12-0412/18 w związku z zakończoną w stosunku do ww. procedurą odwoławczą.

  Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (Podrozdział 2.6 ust. 3) – projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Niewykorzystana kwota alokacji to 6 783 679,17 zł, natomiast łączna wartość dofinansowania kolejnych 11 projektów z tą samą liczbą 35 punktów wynosi 9 711 581,85 zł. W związku z powyższym nie ma możliwości dofinansowania projektów mimo niewykorzystania alokacji.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  - lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 614 KB),

  - lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 603 KB)

  - informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF,218 KB)

  - wzory formularzy i załączników do umowy o dofinansowania (ZIP,613 KB).

 • 16.05.2019

  Wybór projektów do dofinansowania w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna
  Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”, konkursu nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., Uchwałą nr 829/19 dokonał wyboru do dofinansowania 81 projektów ocenionych pozytywnie, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 71 233 117,28 zł.

  Kwota alokacji nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, w związku z czym utworzono listę rezerwową. Na liście rezerwowej znajduje się 119 projektów w tym m.in. 12 projektów, które zostały ocenione pozytywnie w ramach kryteriów zerojedynkowych i otrzymały taką samą liczbę punktów. Zgodnie z § 33 ust. 3 Regulaminu konkursu projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Ponieważ alokacja nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów, które otrzymały 35 punktów, projekty te zostały umieszczone na liście rezerwowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana do Wnioskodawców indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej, w plikach do pobrania:

  Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 614 KB)

  Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 659 KB)

  Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (.pdf, 218 KB)

  Wzory formularzy i załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 1,2 MB)


Wyniki oceny formalnej
01.03.2019

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w ramach procedury odwoławczej, w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

W wyniku oceny formalnej wniosku nr RPMP.04.02.00-12-0401/18, prowadzonej w ramach procedury odwoławczej, projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w ramach procedury odwoławczej.

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku w wyniku procedury odwoławczej (.pdf 306 KB)

Lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej (.pdf 252 KB)


Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 18.01.2019

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa

  Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, w ramach Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

  W ramach naboru złożono 359 wniosków, z czego 237 spełniło kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 116 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych, 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej. 

  Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 252KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
20.09.2018

Aktualizacja informacji o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00 IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa. 

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 359 wniosków o dofinansowanie projektów

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 308 054 996,03 zł, co stanowi 385,37% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. Poniżej lista złożonych wniosków:

Pobierz listę (PDF, 324KB)

Wersje archiwalne(1)

Wersje archiwalne

 • 31.08.2018

  Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

  W okresie trwania naboru (tj. od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 358 wniosków o dofinansowanie projektów.

  Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 306 780 545,24 zł, co stanowi 383,78% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Pobierz listę (PDF, 368KB)

Informacje o naborze

12.10.2018 r.

Przedłużenie terminu oceny formalnej

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 ust. 3
Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (359 projektów), decyzją Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości termin oceny formalnej wniosków dla konkursu zostaje przedłużony o 70 dni z zastrzeżeniem ust. 10 podrozdziału 2.1 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs realizowany jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

System będzie dostępny od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

1. w ramach typu projektu A tj. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na: 

a) głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.

b) zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa/modernizacja linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).

2. w ramach typu projektu B tj. Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegające na: zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej.

Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

3. w ramach typu projektu C tj. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.


Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 95 949 403,20 PLN.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną 35% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 20% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 35% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy na badanie środowiska 30% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 40% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy de minimis 20% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN (nie dotyczy typu projektu C Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego).

Niezbędne dokumenty

15.04.2020

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 558/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla Działania 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie, polegające na rezygnacji z wymogu posiadania i składania dodatkowego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej w sytuacji ubiegania się o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki oraz zwiększenia z 40% na 50% dofinansowania w projekcie, jakie można otrzymać w formie zaliczki.

Konieczność wprowadzenia powyższym zmian wymuszona została przez sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Złożenie dodatkowego zabezpieczenia zdecydowanie wydłuża proces przekazania Beneficjentom środków zaliczki. Ustanowienie takiego zabezpieczenia wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, które ponosi Beneficjent. Ponadto, uzyskanie zabezpieczenia jest utrudnione w związku z innymi niż dotychczas zasadami funkcjonowania instytucji, które ich udzielają.

Podstawową formą zabezpieczenia projektu nadal pozostaje weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załącznik:

- Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 964 KB).

06.03.2020 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 351/20 z dnia 5 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 w zakresie zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie wszystkich projektów z kwoty 79 936 800,00 zł na kwotę 95 949 403,20 zł. 

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późn. zm. 

Poniżej do pobrania: 

Regulamin konkursu uwzględniający zmianę (.pdf, 487 KB).

28.06.2019 r.

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1173/19 z dnia 27 czerwca 2019 r., podjął decyzję o zmianie zapisów wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu dla działania 4.2 „Eko - przedsiębiorstwa”. 

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany we wzorze umowy o dofinasowanie (.pdf, 982 KB), polegające na umożliwieniu dokonywania kontroli zamówień na próbie oraz zmiany porządkowe ujednolicające wzór umowy, w zakresie rozliczeń, z innymi konkursami ogłoszonymi w 2019 roku. 

Zmianie uległ również załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie tj. Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 540 KB), który otrzymuje nowe brzmienie, jak również uaktualnione zostały podstawy prawne, zawarte również w treści umowy.


01.08.2018

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 4 Osi Priorytetowej „Regionalna Polityka Energetyczna”, Działanie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa”.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1370/18 z dnia 31 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenie małżonka wnioskodawcy  o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej:

zmieniony załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu (.docx, 24,44 KB).


24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu (.pdf, 487 KB) wersja obowiązująca od 07.03.2020,

Regulamin konkursu (.pdf, 500,77 KB) wersja obowiązująca do 06.03.2020

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 449,43 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze Wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf, 1,2 MB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 2.1 MB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 318,40 KB) 

Załącznik nr 4 Regulamin pracy KOP (.pdf, 866,67 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników (.pdf, 440,61 KB) 

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od 16.04.2020 r. (.pdf, 964 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący do 15.04.2020 r. (.pdf, 982 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący do 28.06.2019 r. (.pdf, 984,04 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie - obowiązujące od 29.06.2019 r. (.zip, 256,77 KB)

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie - obowiązujące do 28.06.2019 r. (.zip, 564,77 KB) 

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 477,50 KB) 

Załącznik nr 8 Deklaracja wekslowa (.pdf, 202,87 KB)

Załącznik nr 9 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy - wersja obowiązująca od 01.08.2018 r., aktualna (.docx, 24,44 KB)

Załącznik nr 9 Oświadczenie małżonka Wnioskodawcy - wersja obowiązująca do 31.07.2018 r.(.pdf, 232,90 KB)

Inne ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - aktualizacja 13 lipca 2018 r. 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11, fax. (32) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79, fax. (18) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (18) 540 90 32, tel./fax.: (18) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (14) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.